Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1973-05-11
Ändring införd
SFS 1973:270
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med djurstall avses i denna kungörelse byggnad eller del av byggnad för hållande av häst, nötkreatur, ren, svin, får, get eller fjäderfä.

[S2]Kungörelsen är ej tillämplig på djurstall som användes av försvarsmakten. Förordning (1977:1167).

2 §  Djurstall får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att byggnaden på förhand godkänts från djurskyddssynpunkt. Detsamma gäller när ett befintligt stall ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt eller när en byggnad som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds som djurstall.

[S2]Lantbruksstyrelsen får medge undantag från första stycket. Förordning (1987:178).

3 §  Fråga om godkännande av djurstall från djurskyddssynpunkt prövas av lantbruksnämnden. Godkännande skall ej avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärende om bygglov. Förordning (1987:178).

4 §  I ärenden om godkännande av djurstallar skall finnas yttrande från en veterinär med särskild sakkunskap i fråga om sambandet mellan stallmiljö och djurskydd. Förordning (1982:1028).

5 §  I beslut om godkännande anges det högsta antal djur som stadigvarande får hållas i djurstallet eller avgränsad del därav.

[S2]6 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1028).

7 §  Ansökan hos lantbruksnämnden om statligt stöd till nybyggnad eller annan åtgärd som avses i 2 § anses innefatta ansökan om godkännande enligt denna kungörelse.

8 §  Ansökan om godkännande skall vara åtföljd av ritning eller skiss och teknisk beskrivning av det planerade djurstallet.

9 §  Avskrift av beslut i ärende om godkännande skall sändas till hälsovårdsnämnden. Har samråd i ärendet skett med annan myndighet, skall avskrift av beslutet sändas också till den myndigheten.

10 §  Talan mot lantbruksnämndens beslut enligt denna kungörelse föres hos lantbruksstyrelsen genom besvär.

[S2]Talan mot lantbruksstyrelsens beslut enligt denna kungörelse föres hos Kungl. Maj:t genom besvär.

11 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § eller mot föreskrift enligt 5 § eller villkor som meddelats vid beslut om godkännande dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

[S2]I ringa fall skall ej dömas till ansvar.

12 §  Har någon begått gärning som avses i 11 §, får hälsovårdsnämnden vid vite förelägga honom att vidtaga rättelse. I fråga om sådant föreläggande gäller 14 § 2 mom. lagen (1944:219) om djurskydd i tillämpliga delar.

13 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av lantbruksstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1977:1167) om ändring i djurstallkungörelsen (1973:270)

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1982:1028) om ändring i djurstallkungörelsen (1973:270)

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr 4 §

Förordning (1987:178) om ändring i djurstallkungörelsen (1973:270)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:539

  Omfattning
  upph.