Upphävd författning

Lag (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-05-18
Ändring införd
SFS 1973:278
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag, som lämnas till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, utgör avdragsgill kostnad vid beräkning enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av nettointäkt av den förvärvskälla som utgör givarens huvudsakliga verksamhet. Vad nu sagts gäller icke bidrag, som lämnas av sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Skattskyldig, som vill erhålla avdrag enligt första stycket, skall vid självdeklaration foga intyg från stiftelsen om bidragsbeloppets storlek. Lag (1984:1068).

2 §  Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet såvitt angår förvaltningen av medel, som avses i 1 § eller kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter.

3 §  Medel, som utbetalas från stiftelsen för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter, skall hos mottagaren upptagas som skattepliktig intäkt för det beskattningsår då medlen kommit honom till godo. Bidrag, som lämnas till sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, utgör dock inte skattepliktig intäkt. Lag (1984:1068).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m.m.

Förarbeten
Prop. 1973:103

Lag (1984:1068) om ändring i lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garan- tifond, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1992:1595) om upphävande av lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskoopera- tionens garantifond, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1994 och tidigare års taxeringar.
  Utbetalas från stiftelsen sådana medel som avses i 3 § i den upphävda lagen utgör dessa skattepliktig intäkt hos mottagaren om mottagaren inte är en sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:122, Bet. 1992/93:SkU16
  Omfattning
  upph.