Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:429
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tull enligt tulltaxan (1977:975) skall icke utgå vid import av margarin, ej innehållande smör, ur tulltaxenr 15.13, från länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens bestämmelser (EFTA-länder) intill en kvantitet om 7200 ton per år. När tull icke utgår skall särskild fettvaruavgift tagas ut i enlighet med lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Förordning (1977:1084).

2 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens jordbruksnämnd.

Ändringar

Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin

Förarbeten
Prop. 1973:109

Förordning (1977:1084) om ändring i kungörelsen (1973:429) om tullfrihet för margarin

    Omfattning
    ändr. 1 §

Ändring, SFS 1987:1288

    Omfattning
    upph.