Upphävd författning

Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-18
Ändring införd
SFS 1973:446
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på regionmusiken. Förordning (1984:452).

Uppgifter

2 §  Regionmusiken har till uppgift att framföra musik inom det allmänna musiklivet och försvaret. Regionmusiken skall utföra musik i statsceremoniella sammanhang.

3 §  Regionmusiken skall samråda med Stiftelsen Institutet för rikskonserter i fråga om musik som förmedlas av institutet och i fråga om indelningen i musikregioner samt med överbefälhavaren i fråga om regionmusikens medverkan inom försvaret.

[S2]För regionmusikens medverkan i rikskonsertverksamheten och inom försvaret gäller de allmänna riktlinjer i fråga om repertoar som meddelas, i fråga om rikskonsertverksamheten, av Stiftelsen Institutet för rikskonserter och, i fråga om försvaret, av stiftelsen och överbefälhavaren i samråd. Förordning (1977:487).

Organisation

4 §  Regionmusiken leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en direktör och högst elva andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland sistnämnda ledamöter utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:594).

5 §  Direktören är chef för regionmusiken och förestår styrelsens kansli.

[S2]Vid regionmusiken finns en avdelningsdirektör. Denne är direktörens ställföreträdare. Kungörelse (1973:793).

6 §  För regionmusikens verksamhet finns åtta musikregioner. I varje region finns ett regionkansli och musikavdelningar.

[S2]Antalet musikavdelningar samt förläggningsort för musikavdelning fastställes av regeringen särskilt. Förordning (1977:487).

7 §  Chef för musikregion är regionkapellmästare.

8 §  Chef för musikavdelning, som är belägen på samma ort som regionkansli, är regionkapellmästaren. Chef för annan musikavdelning är en kapellmästare.

9 §  Vid regionmusiken är i övrigt anställda musiker och andra tjänstemän enligt personalförteckning och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får regionmusiken anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor om inriktningen av regionmusikens verksamhet,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om regionmusikens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. viktigare frågor om förvaltningen av regionmusikens medel och materiel,
 6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst F 17,
 7. frågor om fördelning av personal på musikregioner och musikavdelningar samt om personalens stationeringsort,
 8. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 9. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1984:452).

11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, direktören och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden, direktören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av direktören. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:930).

12 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av direktören ensam.

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än direktören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på direktören.

14 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på direktören eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

15 § har upphävts genom förordning (1986:930).

16 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får direktören utan föredragning meddela beslut som ankommer på honom och som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

17 §  Ordföranden, direktören eller, efter beslut av direktören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos regionmusiken.

Tjänstetillsättning

18 §  Styrelsens ordförande och övriga icke självskrivna ledamöter förordnas för högst tre år.

[S2]Tjänsten som direktör tillsättes för högst sex år av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S3]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av regionmusiken. Förordning (1975:1232).

19 §  I ärende om tillsättning av tjänst skall anslag som avses i 11 - 13 §§anställningsförordningen (1965:601) ske även i regionkansliernas och musikavdelningarnas lokaler. Förordning (1977:487).

Övriga bestämmelser

20 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören. Förordning (1977:487).

[S2]21 § har upphävts genom förordning (1977:487).

22 §  Personal inom regionmusiken är skyldig att bära tjänstedräkt enligt bestämmelser som meddelas av styrelsen. Tjänstedräkten fastställes av regeringen. Förordning (1975:1232).

Ändringar

Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken

Ändring, SFS 1973:793

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:1232

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 10, 18, 22 §§

Förordning (1977:487) om ändring i förordningen (1973:446) med instruktion för regionmusiken

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 3, 6, 11, 19, 20 §§

Förordning (1979:395) om ändring i förordningen (1973:446) med instruktion för regionmusiken

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1984:452) om ändring i förordningen (1973:446) med instruktion för regionmusiken

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:594) om ändring i förordningen (1973:446) med instruktion för regionmusiken

  Omfattning
  ändr. 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:930) om ändring i förordningen (1973:446) med instruktion för regionmusiken

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1123) om upphävande av förord- ningen (1973:446) med instruktion för region- musiken

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01