Upphävd författning

Förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.;

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
SFS 1973:529
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i anledning av Sveriges tillträde till den i Paris den 24 juli 1971 reviderade Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, den i Paris samma dag reviderade Världskonventionen om upphovsrätt, Europeiska överenskommelsen den 22 juni 1960 omskydd för televisionsutsändningar, Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och konventionen den 29 oktober 1971 rörande skydd för framställare av fonogram mot olovlig kopiering av deras fonogram, med stöd av 62 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och 23 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild, funnit gott förordna som följer.

1 §  1 mom. Vad i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är föreskrivet om upphovsrätt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även

 1. verk av den, som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i främmande land, tillhörande den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen);
 2. verk, som först utgivits i främmande unionsland eller samtidigt i sådant land och i land utanför unionen;
 3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i främmande unionsland;
 4. i främmande unionsland uppfört byggnadsverk; samt
 5. verk av grafisk eller plastisk konst av utländsk upphovsman, vilket utgör del av en i främmande unionsland belägen byggnad eller som i främmande unionsland på annat sätt är fast förenat med marken.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2 anses samtidig utgivning ha ägt rum, om verket efter utgivning i land utanför unionen inom trettio dagar utgivits i främmande unionsland. Vid tillämpning av första stycket 3 anses, om ej annat visas, den vars namn på sedvanligt sätt utsatts på exemplar av filmverket som verkets producent.

[S3]2 mom. Skydd enligt svensk lag skall icke åtnjutas i fall, då den i verkets hemland stadgade skyddstiden redan gått ut.

[S4]För verk som först utgivits inom unionen anses som hemland det land, där utgivningen ägde rum eller, om verket utgivits samtidigt i flera unionsländer med olika skyddstid, det bland dessa där skyddstiden är kortast. Har verket först utgivits samtidigt i land utanför unionen och i unionsland anses det sistnämnda som hemland.

[S5]För verk som icke äger hemland inom unionen enligt bestämmelserna i andra stycket, anses som hemland det unionsland, där upphovsmannen är medborgare eller har sin vanliga vistelseort. För filmverk, vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i unionsland, skall dock detta land anses som hemland. Vidare skall för byggnadsverk, som uppförts i ett unionsland, och för konstverk, som utgör del av en i unionsland belägen byggnad eller som i unionsland är fast förenat med marken, detta land anses som verkets hemland.

[S6]Vid tillämpning av bestämmelserna i detta moment skall 1 mom. andra stycket äga motsvarande tillämpning.

[S7]3 mom. Avtal om bidrag till filmverk som avses i 1 mom. 1-3 skall, där ej annat följer av avtalet eller av vad som sägs i andra stycket, anses innebära att upphovsmannen icke äger motsätta sig att exemplar av verket framställes eller sprides till allmänheten, att verket framföres offentligt, direkt överföres till allmänheten, utsändes genom radio eller återgives till allmänheten eller att i filmen talade inslag återgives i text eller översättes till annat språk.

[S8]Frågan om avtal som avses i första stycket skall avfattas skriftligen för att äga den verkan som där sägs avgöres enligt lagen i det land där filmproducenten har sitt säte eller sin vanliga vistelseort.

[S9]4 mom. Vad som föreskrives i 3 mom. gäller även avtal om bidrag till filmverk som äger den anknytning till Sverige som avses i 60 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, om verket enligt 2 mom. har hemland i annat unionsland än Sverige eller om verket enligt samma moment har hemland i Sverige men svensk lag ej äger tillämpning på avtalet.

[S10]5 mom. Till Bernunionen hör för närvarande följande främmande länder och områden: Argentina, Australien med vissa områden, Bahamaöarna, Barbados, Belgien, Benin, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Canada, Centralafrikanska republiken, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Egypten, Elfenbenskusten, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike med departement och territorier på andra sidan haven, Gabon, Grekland, Guinea, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kongo, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mexico, Monaco, Nederländerna med Nederländska Antillerna, Niger, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Schweiz, Senegal, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien med vissa kolonier, besittningar och protektorat, Surinam, Sydafrika, Tchad, Thailand, Tjeckoslovakien, Togo, Tunisien, Turkiet, Tyska Demokratiska Republiken, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Uruguay, Vatikanstaten, Venezuela, Zaire, Zimbabwe och Österrike. Förordning (1986:369).

2 §  1 mom. Vad i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är föreskrivet om upphovsrätt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, vidare gälla

 1. verk av den som är medborgare i främmande land, anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga lydelse eller dess i Paris den 24 juli 1971 reviderade lydelse, eller av den som har hemvist i sådant land, om landet genom sin lagstiftning likställt honom med sina egna medborgare såvitt angår tillämpning av Världskonventionen;
 2. verk av statslös eller flykting som har sin vanliga vistelseort i land anslutet till tilläggsprotokoll 1 till Världskonventionen i dess ursprungliga eller reviderade lydelse;
 3. verk som först utgivits i land anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga eller reviderade lydelse.

[S2]2 mom. Skydd enligt svensk lag skall icke åtnjutas i fall, då den i verkets hemland stadgade skyddstiden redan gått ut.

[S3]Såsom ett verks hemland anses, om verket först utgivits i ett till Världskonventionen anslutet land, detta land eller, om verket samtidigt eller inom trettio dagar utgivits i två eller flera sådana länder med olika skyddstid, det bland dessa, där skyddstiden är kortast. För verk, som först utgivits i ett till Världskonventionen icke anslutet land, samt för outgivet verk anses som hemland det land, där upphovsmannen är medborgare eller har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort efter vad som sägs i 1 mom. 1 eller 2.

[S4]3 mom. Vad i denna paragraf sägs gäller icke verk vars hemland enligt 1 § 2 mom. andra eller tredje stycket är något av Bernunionens länder eller ett land, vilket utträtt ur unionen efter den 1 januari 1951, såvida icke detta land är att anse som utvecklingsland enligt (b) i tilläggsdeklarationen beträffande artikel XVII i den reviderade Världskonventionen och vid utträdet ur Bernunionen hos generaldirektören för Förenta nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur (UNESCO) har deponerat ett meddelande om att landet betraktar sig som utvecklingsland.

[S5]4 mom. Följande främmande länder och områden är för närvarande anslutna till

 1. Världskonventionen i dess ursprungliga lydelse: Algeriet, Andorra, Argentina, Australien, Bahamaöarna, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finland, Frankrike med departementen Guadelope, Guyane, Martinique och Réunion, Förenta Staterna med vissa områden, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kampuchea, Kenya, Laos, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Malta, Marocko, Mauritius, Mexico, Monaco, Nederländerna, Nicaragua, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Schweiz, Senegal, Sovjetunionen, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien med vissa kolonier, besittningar och protektorat, Tjeckoslovakien, Tunisien, Tyska Demokratiska Republiken, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten, Venezuela, Zambia och Österrike.
 2. Världskonventionen i dess den 24 juli 1971 reviderade lydelse: Algeriet, Australien, Bahamaöarna, Bangladesh, Barbados, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Costa Rica, Danmark, Dominikanska republiken, El Salvador, Frankrike med departementen Guadelope, Guyane, Martinique och Réunion, Förenta Staterna med vissa områden, Guinea, Italien, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kenya, Marocko, Mexico, Monaco, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Senegal, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien med vissa kolonier, besittningar och protektorat, Tjeckoslovakien, Tunisien, Tyska Demokratiska Republiken, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.
 3. tilläggsprotokoll 1 till Världskonventionen i dess ursprungliga lydelse: Andorra, Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Costa Rica, Cuba, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike med departementen Guadelope, Guyane, Martinique och Réunion, Förenta Staterna med vissa områden, Ghana, Grekland, Guatemala, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kampuchea, Kenya, Laos, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Marocko, Mauritius, Monaco, Nederländerna, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Schweiz, Senegal, Spanien, Storbritannien med vissa kolonier, besittningar och protektorat, Tunisien, Förbundsrepubliken Tyskland, Vatikanstaten, Venezuela och Österrike.
 4. tilläggsprotokoll 1 till Världskonventionen i dess i Paris den 24 juli 1971 reviderade lydelse: Australien, Bangladesh, Brasilien, Danmark, El Salvador, Frankrike med departementen Guadelope, Guyane, Martinique och Réunion, Förenta Staterna, Guinea, Italien, Japan, Kenya, Marocko, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Peru, Senegal, Spanien, Storbritannien med vissa kolonier, besittningar och protektorat, Tunisien, Förbundsrepubliken Tyskland, Vatikanstaten och Österrike. Förordning (1986:369).

3 §  Vad i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är föreskrivet om upphovsrätt skall jämväl gälla verk, som först utgivits av Förenta nationerna, Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, samt icke utgivet verk, som någon av nämnda organisationer får utgiva.

4 §  1 mom. Bestämmelserna i 48 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även televisionsutsändning som äger rum i främmande land, anslutet till Europeiska överenskommelsen den 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar med därtill hörande tilläggsprotokoll den 22 januari 1965, eller som företas av televisionsföretag med säte i ett sådant land. Förordning (1986:369).

[S2]2 mom. Skydd enligt svensk lag skall icke åtnjutas i fall, då skyddstiden i det land, där utsändningen ägde rum eller där televisionsföretaget har sitt säte, redan har gått ut. Förordning (1986:369).

[S3]3 mom. I fråga om televisionsutsändning från Storbritannien skall vad i 48 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk stadgas om skydd mot olovlig upptagning av televisionsutsändning på anordning, genom vilken den kan återgivas, och mot olovlig överföring av utsändning från en sådan anordning till en annan icke gälla beträffande upptagning genom fotografi av stillbilder och framställning av exemplar av sådan bild.

[S4]4 mom. Till den i 1 mom. nämnda överenskommelsen med tilläggsprotokoll är för närvarande följande främmande länder anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland. Förordning (1986:369).

5 §  1 mom. Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i främmande land, anslutet till Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 48 § på utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett sådant land. Förordning (1986:369).

[S2]2 mom. Skydd med tillämpning av 1 mom. skall icke åtnjutas i fall, då skyddstiden i det land, där framförandet, ljudupptagningen eller utsändningen ägde rum, redan har gått ut. I fråga om ljudradio- eller televisionsutsändningar som skyddas enligt 48 § på grund av bestämmelsen i 1 mom. sista meningen skall skydd icke heller åtnjutas i fall då skyddstiden i det land, där sändarföretaget har sitt säte, redan har gått ut. Förordning (1986:369).

[S3]3 mom. Bestämmelserna i 47 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall icke äga tillämpning i fråga om ljudupptagning som ägt rum i Fiji, Kongo, Luxemburg, Monaco eller Niger.

[S4]4 mom. Till den i 1 mom. nämnda konventionen är för närvarande följande främmande länder anslutna: Barbados, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Ecuador, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Finland, Guatemala, Irland, Italien, Kongo, Luxemburg, Mexico, Monaco, Niger, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Storbritannien, Tjeckoslovakien, Förbundsrepubliken Tyskland, Uruguay och Österrike. Förordning (1986:369).

6 § har upphävts genom förordning (1986:369).

7 §  Vad i 1-3 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning i fråga om lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild.

8 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även verk som tillkommit före den dag ifrågavarande främmande land blev medlem av Bernunionen eller bunden av Världskonventionen med de undantag som sägs i andra och tredje styckena.

[S2]Exemplar av verk som framställts före den dag som avses i första stycket får fritt spridas och visas, dock att vad i 23 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk föreskrives om uthyrning av noter till musikaliskt verk skall tillämpas.

[S3]Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som framställts före den dag som avses i första stycket för mångfaldigande av visst verk får användas för sitt ändamål under en tid av två år och sex månader från nämnda dag. På exemplar som framställts med stöd härav har bestämmelserna i andra stycket motsvarande tillämpning.

[S4]Bestämmelserna i första--tredje styckena skall äga motsvarande tillämpning på rättigheter som avses i 4--5 §§ och på fotografisk bild som avses i 7 §. Förordning (1986:369).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730)om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973, då kungörelsen (1964:107) angående tillämpning av lagarna den 30 december 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild med avseende å andra länder, m.m. skall upphöra att gälla.

Förordning (1979:89) om ändring i kungörelsen (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende å andra länder och områden, m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 § 5 mom, 2 § 4 mom, 5 § 3, 4 mom, 6 § 3 mom

Förordning (1986:369) om ändring i förordningen (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 1 § 5 mom, 2 § 4 mom, 4 § 1, 2, 4 mom, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1994:193

  Omfattning
  upph.