Upphävd författning

Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-06-29
Ändring införd
SFS 1973:687
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3§ 1 och 2, tillämpas på styrelsen för internationell utveckling.

Uppgifter

2 §  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för det direkta utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer. I den omfattning regeringen särskilt föreskriver handlägger styrelsen dessutom ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med mellanstatliga organisationer. Styrelsen har vidare tillsyn över biståndsinsats som genomförs med bidrag från styrelsen av annan svensk myndighet, organisation eller företag och, om annat ej föreskrivs, över biståndsinsats som regeringen uppdrager åt annan myndighet, organisation eller företag. Förordning (1975:2).

3 §  Det åligger styrelsen särskilt att

[S2]i den utsträckning dess verksamhet kräver följa utvecklingen såväl i utvecklingsländerna som på biståndsverksamhetens område i Sverige, i andra biståndsgivande länder och hos internationella organ samt samla, ordna och tillhandahålla uppgifter härom,

[S3]före den 1 september varje år till regeringen avge förslag till anslagsframställningar och andra framställningar hos nästa års riksdag i frågor om det direkta utvecklingssamarbetet med utvecklingsländerna,

[S4]även i övrigt utarbeta och till regeringen ge in förslag till långtidsplaner och kostnadsberäkningar för sådant samarbete som avses i föregående punkt,

[S5]verkställa utredningar och avge yttranden rörande frågor på utvecklingssamarbetets område,

[S6]fullgöra de administrativa uppgifter i fråga om nordisk biståndsverksamhet som ankommer på Sverige,

[S7]sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det direkta utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,

[S8]föranstalta om yrkesfortbildning av kvalificerade fackmän från utvecklingsländer,

[S9]sprida upplysning om utvecklingen i utvecklingsländerna och om de sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll i denna utveckling samt om Sveriges insatser för att bidraga till ekonomisk och social utveckling och utjämning i dessa länder. Förordning (1975:2).

4 §  Styrelsen bör i sin verksamhet samarbeta med de svenska förbindelseorganen för Förenta nationernas fackorgan, med andra myndigheter och organisationer samt med företag och enskilda personer. Styrelsen bör även i övrigt medverka i strävandena till samordning och enhetlighet i svensk biståndsverksamhet.

5 §  Styrelsen skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer.

6 §  Föreskrifter för biståndsinsats fastställs av styrelsen om regeringen ej bestämmer annat. Förordning (1978:2).

7 §  Styrelsen skall, när den bedömer att omfattningen av utvecklingssamarbetet med något land påfordrar detta, hos regeringen göra framställning om inrättande av biståndskontor inom svensk utlandsmyndighet. Förordning (1975:2).

Organisation

8 §  Styrelsen består av tolv personer. I styrelsen ingår generaldirektören. Denne är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1983:475).

9 §  Generaldirektören är chef för styrelsen.

[S2]Styrelsens verksamhet är organiserad i en enda myndighet. Vid denna är samtliga tjänster inrättade och personalen anställd.

[S3]Inom styrelsen finns tre avdelningar med regionansvar, en avdelning för byråer med ansvar för olika sektorer och en administrativ avdelning. Vid styrelsen får finnas högst 10 byråer samt 16 biståndskontor.

[S4]Inom styrelsen finns fem avdelningschefer.

[S5]Varje byrå förestås av en byråchef. Förordning (1986:69).

10 §  Hos styrelsen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita experter och sakkunniga.

11 §  Till styrelsens förfogande finns en lönedelegation med uppgift att ge råd i frågor om anställningsvillkor för biståndspersonal. Om delegationens sammansättning och verksamhet gäller särskilda av regeringen utfärdade föreskrifter. Förordning (1975:2).

Ärendenas handläggning

12 §  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs

 1. frågor av principiell betydelse för styrelsens verksamhet,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till inrättande av biståndskontor,
 4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönefält N 21--N 25,
 6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning (1986:69).

13 §  I pleniärenden är styrelsen beslutför när generaldirektören och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett pleniärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:802).

14 §  Ärende som icke skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören ensam.

15 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

[S2]Avdelningen för byråer med ansvar för olika sektorer svarar för den administrativa ledningen av byråerna och för att sakkunskap finns tillgänglig inom sektorerna. I verksamhetsplaneringen tilldelas avdelningarna med regionansvar denna sakkunskap efter behov. Ledningen av planering, genomförande och uppföljning av projekt och program ankommer på den regionale avdelningschefen. Förordning (1986:69).

16 §  Styrelsen får överlämna åt utlandsmyndighet eller annan myndighet att på styrelsens vägnar avgöra ärende eller grupp av ärenden vilkas beskaffenhet icke är sådan att prövningen bör ankomma på styrelsen eller generaldirektören.

17 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

18 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgörs generaldirektörens åligganden av den avdelningschef generaldirektören bestämmer.

19 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:2).

20 §  Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 15§ avgörs utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Byråchef får närvara när ärende som hör till hans byrå föredrages av annan.

21 § har upphävts genom förordning (1986:802).

22 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

23 §  Generaldirektören, avdelningschef, byråchef eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen.

Tjänstetillsättning

24 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som lägst byråchef eller motsvarande tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

[S4]Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt vice ordförande förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:69).

25 §  Styrelsen får tillsätta även annan icke-ordinarie tjänst än som anges i 9§ anställningsförordningen (1965:601) utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1978:51).

26 §  Besked enligt 37§ andra stycketanställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om avdelningschef, som ej är generaldirektörens ställföreträdare, och i fråga om byråchef. Förordning (1978:51).

Ändringar

Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling

Ändring, SFS 1975:2

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6-8, 11, 12, 19, 24, 26 §§

Förordning (1977:633) om ändring i instruktionen (1973:687) för styrelsen för internationell utveckling

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1978:51) om ändring i instruktionen (1973:687) för styrelsen för internationell utveckling

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 9, 12, 13, 24-26 §§; omtryck

Förordning (1983:475) om ändring i förordningen (1973:687) med instruktion för styrelsen för interna- tionell utveckling

  Omfattning
  ändr. 8, 12, 24 §§
  Ikraftträder
  1983-06-23

Förordning (1986:69) om ändring i förordningen (1973:687) med instruktion för styrelsen för interna- tionell utveckling

  Omfattning
  ändr. 9, 12, 15, 24 §§
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1986:802) om ändring i förordningen (1973:687) med instruktion för styrelsen för interna- tionell utveckling

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:531

  Omfattning
  upph.