Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:688
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott giva tillkänna, att den mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 2 april 1973 träffade överenskommelsen, som i härvid fogad bilaga återges i svensk text, om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna skall lända till efterrättelse från och med den 1 juli 1973.

Bilaga

Överenskommelse
mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 mellan samma stater om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
De fördragsslutande staterna har enats om följande tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna (nedan kallad passkontrollöverenskommelsen), till vilken Island anslutit sig den 24 september 1965.
Artikel 1
I den mån det erfordras till fullgörande av förpliktelse som den 1 juli 1973 åvilar fördragsslutande stat i förhållande till icke fördragsslutande stat, får den fördragsslutande staten göra följande avvikelser från passkontrollöverenskommelsen.
  1. Utan hinder av artikel 5 första stycket skall fördragsslutande stat kunna frånfalla kravet på uppehållstillstånd för särskilda kategorier av arbetstagare.
  2. Utan hinder av artikel 5 tredje stycket skall fördragsslutande stat vid beräkning av den uppehållstillståndsfria tiden kunna underlåta att avräkna tid för tidigare vistelse i fördragsslutande stat.
  3. Utan hinder av artikel 6 skall fördragsslutande stat kunna underlåta att avvisa utlänning, om icke avvisningen grundas på hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa i den fördragsslutande staten.
Har stat med tillämpning av denna undantagsbestämmelse underlåtit att avvisa utlänning, är den dock, med den begränsning som anges i artikel 10 tredje stycket, skyldig att återtaga utlänningen om denne inrest i annan fördragsslutande stat. Detsamma gäller om fördragsslutande stat eljest till fullgörande av sina förpliktelser mot icke fördragsslutande stat icke avvisat utlänning som saknar föreskrivet arbetstilltånd i annan fördragsslutande stat, om utlänningen inrest i sistnämnda stat.
  1. Utan hinder av artikel 9 första stycket skall fördragsslutande stat kunna tillåta utlänning, som utvisats från annan fördragsslutande stat, att inresa utan särskilt tillstånd, om avvisning kan underlåtas med tillämpning av bestämmelsen under c).
Artikel 2
Har inom ramen för fördragsslutande stats samarbete med icke fördragsslutande stat förslag framlagts till bestämmelser, som är oförenliga med passkontrollöverenskommelsen i förening med denna överenskommelse, skall, sedan övriga fördragsslutande stater enligt artikel 4 andra stycket passkontrollöverenskommelsen underrättats om förslaget, på fördragsslutande stats begäran överläggningar mellan de fördragsslutande staterna äga rum. Överläggningarna skall äga rum innan beslut fattas med anledning av förslaget, såvida icke tvingande skäl gör det nödvändigt att omedelbart fatta sådant beslut. I sistnämnda fall skall överläggningarna äga rum så snart som möjligt sedan beslut fattats.
Vid överläggningarna skall de fördragsslutande staterna söka klargöra verkningarna av de nya bestämmelserna för det nordiska passkontrollsamarbetet samt överväga vilka ändringar i passkontrollöverenskommelsen eller i denna överenskommelse som kan bli erforderliga.

Ändringar

Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna