Upphävd författning

Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-09-06
Ändring införd
SFS 1973:710 i lydelse enligt SFS 1991:945
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beslut om rättsmedicinsk obduktion meddelas av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet.

[S2]Beslut om rättsmedicinsk obduktion skall genast tillställas chefen för den avdelning inom rättsmedicinalverket där obduktionen enligt 2 § skall utföras. Vid beslutet skall fogas de protokoll och övriga handlingar som kan tjäna till ledning vid obduktionen. Förordning (1991:945).

2 §  Rättsmedicinsk obduktion skall utföras på den rättsmedicinska avdelningen i det rättsläkardistrikt där den som meddelat beslutet finns. Om det finns särskilda skäl får obduktion göras på en annan rättsmedicinsk avdelning eller på någon annan plats inom distriktet än avdelningen. Förordning (1991:945).

3 §  Rättsmedicinsk obduktion utförs av chefen för den rättsmedicinska avdelning där obduktionen skall göras eller av den läkare vid avdelningen som chefen bestämmer. Förordning (1991:945).

4 §  Om en polismyndighet har beslutat om rättsmedicinsk obduktion eller om obduktionen av annat skäl är av betydelse för polismyndigheten, skall myndigheten underrättas om tid och plats för obduktionen. En sådan polismyndighet får också närvara vid obduktionen. Förordning (1991:945).

5 §  Mot beslut om rättsmedicinsk obduktion får talan icke föras, i den mån ej annat följer av föreskrift i rättegångsbalken.

6 §  Rättsmedicinalverket meddelar de föreskrifter som behövs om förfarandet vid rättsmedicinsk obduktion, om protokoll över förrättningen och om läkarens utlåtande över förrättningen. Förordning (1991:945).

Ändringar

Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion

Förordning (1991:945) om ändring i kungörelsen (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1995:832

    Omfattning
    upph.