Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:731
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna är inte med.

1 §  Erkänd arbetslöshetskassa skall till arbetsmarknadsstyrelsen insända rapport över kassans verksamhet under varje sådan period av två månader, som avses i 7 § första stycket förordningen (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor. Om arbetsmarknadsstyrelsen finner att det är behövligt, är kassa dock skyldig att avge rapport för varje kalendermånad. Rapport skall insändas senast den dag, som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer. Lag (1982:435).

2 §  Erkänd arbetslöshetskassas styrelse är skyldig att inom en månad efter det styrelsesammanträde hållits till arbetsmarknadsstyrelsen insända styrkt avskrift av protokoll, som förts vid sammanträdet.

3 §  Erkänd arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna arbetsmarknadsstyrelsen kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall, som avses i 29 och 30 §§ lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, samt i fall, där rätten till ersättning av annat skäl ifrågasatts och därför blivit föremål för särskild prövning. Arbetsmarknadsstyrelsen får dock, i den mån det kan ske utan olägenhet, medge kassa befrielse från denna anmälningsskyldighet.

[S2]Redogörelse skall också, i den utsträckning som arbetsmarknadsstyrelsen finner det nödvändigt, lämnas för kassans beslut enligt 96 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1984:515).

4 §  Arbetsmarknadsstyrelsen prövar tillståndsärende på vilket, enligt bestämmelse i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 22, 29, 46 eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning.

5 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om arbetslöshetskassas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om särskilda skäl föreligger, meddela regler som avviker från bokföringslagen (1976:125). Förordning (1987:226).

6 §  Till en försäkrad som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då den försäkrade i övrigt är arbetslös får ersättning lämnas under högst 150 dagar.

[S2]Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den försäkrade får en sammanlagd arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud. Kan detta inte åstadkommas, skall den försäkrade om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1987:226).

7 §  En särskild prövning av rätten till ersättning skall göras var sjätte månad. Länsarbetsnämnden skall se till att det finns erforderligt underlag för arbetslöshetskassans prövning. Beslut om fortsatt ersättning får medges endast om den försäkrade

 1. har fyllt 55 år, eller
 2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud, eller
 3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1987:226).

8 §  Till en försäkrad som under en sammanhängande tid av minst fem månader har haft ett arbete som svarar mot dennes arbetsutbud eller deltagit i arbetsmarknadsutbildning får ersättning vid inträffat deltidsarbete medges för en ny ersättningsperiod om högst 150 dagar. Förordning (1987:226).

9 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning meddelas av AMS. Förordning (1987:226).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1976:829) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1978:230) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1979:387) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1981:154) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil. 1, 2

Förordning (1982:435) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  upph. bil. 1, 2; nuvarande bil. 3 betecknas bil.; ändr. 1 §

Förordning (1984:515) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:226) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. För den som vid ikraftträdandet redan får arbetslöshetsersättning vid sidan av regelbundet deltidsarbete utgör den sammanlagda ersättningstiden enligt 6 § dock högst 300 dagar eller, för den som uppnått 55 års ålder, 450 dagar.
  Omfattning
  ändr. 5 §; nya 6-9 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1400

  Omfattning
  upph.