Upphävd författning

Förordning (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:434 i lydelse enligt SFS 1984:522
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till erkända arbetslöshetskassor lämnas statsbidrag för ersättning som utgetts i enlighet med bestämmelserna i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i form av grundbidrag och progressivbidrag. Bidragen beräknas för kalenderår. Förordning (1982:1222)

2 §  Grundbidraget utges med 80 procent av den utgivna dagpenningen. Förordning (1982:1222).

3 §  Progressivbidraget utges med en procentuell andel av den utgivna dagpenningen efter avdrag av grundbidraget. Procentandelen bestäms i förhållande till det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per år för samtliga medlemmar i arbetslöshetskassan. Den procentandel som skall tillämpas framgår av den tabell, med tillhörande särskilda bestämmelser, som har fogats som bilaga till denna förordning. Förordnng (1982:1222).

4 §  För dagpenning som nedsätts till följd av överförsäkrings- eller pensionsavdrag enligt 20 eller 21 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring minskas statsbidraget i motsvarande mån. I första hand skall progressivbidraget sättas ned.

5 §  Arbetsmarknadsstyrelsen innehåller så stor del av statsbidraget som svarar mot den skatt som skall dras av på utbetald dagpenning.

6 §  Har registrering som erkänd arbetslöshetskassa gällt endast under viss del av ett kalenderår, beräknas progressivbidraget för denna del av året efter förhållandena under ett helt år.

7 §  Antalet årsmedlemmar under ett visst kalenderår motsvarar en sjättedel av summan av antalet medlemmar vid utgången av envar av perioderna januari-februari, mars-april, maj-juni, juli-augusti, september-oktober och november-december eller, om registreringen som erkänd arbetslöshetskassa gällt endast under en del av året, vid utgången av varje period, under vilken registreringen hela tiden varit gällande.

[S2]Antalet ersättningsdagar per medlem under ett visst kalenderår motsvarar det antal dagar under året, för vilka hel dagpenning utgetts, dividerat med antalet årsmedlemmar under samma år.

8 §  Vid tillämpningen av denna förordning skall vid beräkning av antalet ersättningsdagar och utgiven ersättning halva ersättningsdagar sammanläggas till hela dagar.

9 §  Statsbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår efter ansökan hos arbetsmarknadsstyrelsen. Styrelsen får dock betala ut bidrag a konto per den sista dagen i varje kalendermånad och, när det finns särskilda skäl, vid annan tidpunkt. Förordning (1984:522).

Bilaga

Antal ersättningsdagar per medlem Progressivbidraget i procent av skillnaden mellan dagpenning och grundbidraget
0,00-1,50 0,0
1,75 12,0
2,00 21,5
2,25 29,5
2,50 36,0
2,75 41,4
3,00 45,9
3,25 49,7
3,50 53,7
4,00 58,5
4,50 62,8
5,00 66,2
6,00 71,4
7,00 75,1
8,00 77,9
9,00 80,1
10,00 81,9
11,00 83,3
12,00 84,5
13,00 85,6
14,00 86,4
15,00 87,2
16,00 87,8
17,00 88,4
18,00 88,9
19,00 89,3
20,00 89,7
21,00 89,9
22,00 och däröver 90,0

Ändringar

Förordning (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor

Förordning (1982:1222) om ändring i förordningen (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor

    Omfattning
    ändr. 1-3 §§, bil.

Förordning (1984:522) om ändring i förordningen (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor

Förarbeten
Prop. 1983/84:150
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1988:1400

    Omfattning
    upph.