Upphävd författning

Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Ändring införd
SFS 1973:777
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckning som användes i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262).

2 §  Återbetalning av fordonsskatt och avräkning av kilometerskatt sker enligt denna förordning för fordon som avses i 41 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262).

2 a § har upphävts genom förordning (1986:216).
2 b § har upphävts genom förordning (1986:216).
2 c § har upphävts genom förordning (1986:216).

3 §  Ansökan om återbetalning av fordonsskatt enligt 41 § vägtrafikskattelagen (1973:601) ges in till beskattningsmyndigheten. Ansökan om återbetalning av skatt för en utlandsvistelse tas upp till prövning endast om den har kommit in inom tre månader från utgången av den månad under vilken utlandsvistelsen har avslutats. Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig för fordonet när utlandsvistelsen upphör. Har under en kalendermånad flera utlandsresor med ett fordon avslutats, och är samma fordonsägare berättigad till återbetalning för resorna, skall ansökan om återbetalning göras samtidigt för dessa resor.

[S2]Beskattningsmyndigheten får om särskilda skäl föranleder därtill på ansökan medge återbetalning av fordonsskatt trots att utlandsvistelsen ej har upphört. Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig när ansökan göres eller, om skatteplikt för fordonet upphört dessförinnan, den som då ägde fordonet.

[S3]Om ej annat följer av fjärde stycket verkställes avräkning av kilometerskatt i samband med närmast följande uppbörd av kilometerskatt. Den som därvid är skattskyldig är berättigad till sådan avräkning.

[S4]Har kilometerskattepliktig buss, lastbil eller släpvagn använts i Norge eller Finland avräknas, efter ansökan, kilometerskatt för körsträckan där. I fråga om sådan ansökan äger första och andra styckena motsvarande tillämpning. Förordning (1984:262).

4 §  Avräkning av kilometerskatt enligt 3 § tredje stycket sker, om ej annat följer av 7 eller 10 §, genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten.

[S2]Bifalles ansökan, som avses i 3 § första eller fjärde stycket, underrättas sökanden härom genom att skattebeloppet tillställes honom eller avräknas från vad han har att erlägga vid den uppbörd av skatt som äger rum närmast efter det att beslutet har meddelats.

5 §  När ett fordon som avses i denna förordning förs ut ur riket till ett annat land än Norge eller Finland eller in i riket från ett sådant land skall den som svarar för fordonet avstämpla en särskild blankett, som i original och kopia tillhandahålls av tullmyndigheten, i fordonets kilometerräknare. Efter verkställd åtgärd skall blanketten omedelbart återlämnas till tullmyndigheten. Saknas kilometerskattemärke på en kilometerskattepliktig personbil vid ut- eller inresa antecknar tullmyndigheten detta på blanketten.

[S2]Tullmyndigheten förser såväl original som kopia av blanketten med uppgift om datum och plats för gränspasseringen och återställer det ena exemplaret till den som svarar för fordonet. Snarast efter utgången av varje kalendervecka och kalendermånad sänder tullmyndigheten avlämnade blanketter till trafiksäkerhetsverket. Härvid skall blanketter med anteckning enligt första stycket skiljas från övriga blanketter.

[S3]Är fordon försett med kilometerräknare utan anordning för avstämpling skall 9 § första stycket vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas.

[S4]I fråga om fordon som regelmässigt förs ut ur eller in i riket flera gånger per dygn får beskattningsmyndigheten, om körsträckan i utlandet kan beräknas på annat sätt, på begäran av den skattskyldige medge att åtgärder enligt första stycket får underlåtas.

[S5]Har utresa med ett fordon som avses i denna förordning skett till annat land än Norge eller Finland och har närmast följande inresa skett från Norge eller Finland skall fordonets ägare inom tre dagar från inresan lämna skriftlig uppgift till länsstyrelse om att fordonet har återkommit till riket. Förordning (1984:262).

6 §  Ansökan om återbetalning av fordonsskatt för ett fordon som har använts utom riket eller om avräkning av kilometerskatt för körsträcka i Norge eller Finland skall styrkas med handling som visar att skatt har erlagts i utlandet. Har en kilometerskattepliktig buss använts i Norge får ansökan om avräkning av kilometerskatt för körsträckan där dock styrkas på annat sätt. Förordning (1984:262).

7 §  Lämnas i anledning av ut- eller inresa inte uppgift enligt 5 § första--tredje eller femte styckena är rätten till återbetalning eller avräkning av skatt förfallen för den resan, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Har ett kilometerskattepliktigt fordon använts utom riket i ett annat land än Norge eller Finland och har utresa eller inresa skett över Norge eller Finland får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge avräkning av kilometerskatt för körsträckan i annat land än Norge eller Finland. Detsamma gäller i det fall medgivande har lämnats enligt 5 § fjärde stycket. För ansökningen äger 3 § första och andra styckena motsvarande tillämpning.

[S3]Rätten till avräkning av kilometerskatt för personbil är förfallen för viss resa om kilometerskattemärke har saknats vid ut- eller inresan. Har avräkning därför ej gjorts får fordonsägaren påkalla beslut hos beskattningsmyndigheten i frågan. Beskattningsmyndigheten får, om särskilda skäl finns, medge avräkning även om märke saknats. Förordning (1986:216).

8 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift ägnad att leda till återbetalning eller avräkning av skatt enligt denna förordning med för högt belopp dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i skattebrottslagen (1971:69).

[S2]Detsamma gäller den som med avsikt att skatt skall återbetalas eller avräknas med för högt belopp underlåter att lämna uppgift enligt 5 §. Förordning (1984:262).

9 §  Har återbetalning av skatt skett med för högt belopp till följd av oriktig uppgift som lämnats av den skattskyldige eller för hans räkning, åligger det den skattskyldige att gottgöra statsverket vad han oriktigt erhållit. Detsamma gäller vid underlåtenhet att lämna uppgift.

[S2]I fråga om åtgärd för uttagande av undandragen skatt enligt första stycket gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) om efterbeskattning i tillämpliga delar.

10 §  Bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) äger motsvarande tillämpning i fråga om återbetalning eller avräkning av skatt enligt denna förordning. Tidsfrist som avses i 23 § första stycket vägtrafikskattelagen räknas härvid från utgången av den månad under vilken återbetalning eller avräkning ägt rum eller bort äga rum. Förordning (1984:262).

10 a §  Beslut enligt 3 § eller 7 § andra eller tredje stycket överklagas genom besvär hos kammarrätt.

[S2]Beslut av länsstyrelse enligt 5 § fjärde stycket överklagas genom besvär hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut med anledning av sådana besvär får inte överklagas. Förordning (1984:262).

11 §  Riksskatteverket meddelar efter samråd med generaltullstyrelsen närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning och fastställer efter samråd med trafiksäkerhetsverket de blanketter som behövs. Förordning (1984:262).

12 § har upphävts genom förordning (1986:216).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

Ändring, SFS 1974:876

  Omfattning
  ändr. 2-7, 11 §§; nya 2 a-2 c, 10 a, 12 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:281

  Omfattning
  ändr. 2, 2 c, 3, 5, 6, 8, 11 §§

Förordning (1976:768) om ändring i kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3-8, 10 a §§; omtryck

Förordning (1978:128) om ändring i kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7 §§

Förordning (1979:397) om ändring i kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

  Omfattning
  ändr. 2 a-2 c, 5, 7, 10 a, 11 §§

Förordning (1984:262) om ändring i kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 c § den 1 juli 1984, och i övrigt den 1 januari 1985.
  I fråga om de ändringar som träder i kraft den 1 januari 1985 gäller följande.
  1. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utlandsresa med buss, lastbil eller släpvagn som påbörjas före ikraftträdandet och avslutas senast den 31 januari 1985.
  2. Används buss, lastbil eller släpvagn i Finland vid ikraftträdandet och avslutas resan efter den 31 januari 1985 medges avräkning av kilometerskatt för den resan efter särskild ansökan, under förutsättning att förordningens bestämmelser iakttagits vid utresan.
  3. Används personbil i Finland vid ikraftträdandet medges avräkning av kilometerskatt för körsträcka som tillryggalagts under tid fram till ikraftträdandet efter särskild ansökan, under förutsättning att förordningens bestämmelser iakttagits vid utresan.
  4. Ansökan som avses i 2 eller 3 skall göras hos beskattnings myndigheten. Den skall ha kommit in dit inom en månad efter det att fordonet återinförts till riket.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 2 a, 2 c, 3, 5-8, 10, 10 a, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:216) om ändring i förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket

  Omfattning
  upph. 2 a, 2 b, 2 c, 12 §§; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1986-06-01

Ändring, SFS 1988:1065

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom förordningen upphävs vägtrafikskatteförordningen (1973:776) och förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket.
  3. Vägtrafikskatteförordningen (1973:776) gäller fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjats före den nya förordningens ikraftträdande. Beslut som meddelas efter den nya vägtrafikskatteförordningens ikraftträdande skall dock överklagas enligt den förordningens bestämmelser.
  4. Förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som används utom riket gäller fortfarande i fråga om utlandskörningar som påbörjats före den 1 januari 1989.
  Omfattning
  upph.