Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1020
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För beräkning av de förändringar, som landets tillgångar av vissa livsmedel och liknande förnödenheter undergått under viss tidsperiod, skall till statistiska centralbyrån lämnas uppgifter om förråd och av de varor som centralbyrån vid varje tillfälle bestämmer. Uppgifterna skall lämnas på blankett som centralbyrån tillhandahåller.

[S2]Statistiska centralbyrån skall på begäran lämna uppgifter som central byrån har erhållit enligt första stycket till statens jordbruksnämnd och annan myndighet som behöver uppgifterna för planläggning av den ekonomiska försvarsberedskapen.

2 §  Uppgiftsskyldig är den som industriellt tillverkar eller idkar parti- eller detaljhandel med vara som avses i 1 § och annan som statistiska centralbyrån anmodar att lämna uppgift.

3 §  Har uppgiftsskyldig trots anmaning från statistiska centralbyrån icke lämnat föreskrivna uppgifter, kan länsstyrelsen på centralbyråns begäran vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Försuttet vite utdömes av länsstyrelsen.

[S2]Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna paragraf föres hos kammarrätten genom besvär.

4 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med statens jordbruksnämnd.

5 § har upphävts genom förordning (1980:737).

6 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med statens jordbruksnämnd.

Ändringar

Kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.

Ändring, SFS 1975:800

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1980:737) om ändring i kungörelsen (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §

Ändring, SFS 1992:1668

  Omfattning
  upph.