Upphävd författning

Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:271 i lydelse enligt SFS 1998:1106
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statens livsmedelsverk får efter ansökan förordna att anläggning som framställer eller bereder livsmedel för export skall ställas under sådan särskild kontroll som föranledes av införselbestämmelser i annat land. I fråga om sådan anläggning (exportkontrollerad anläggning) eller vara som härrör från denna gäller bestämmelserna i denna kungörelse, om ej annat följer av 2 §.

[S2]Innan förordnande som avses i första stycket meddelas, skall livsmedelsverket samråda med statens jordbruksnämnd, om ärendet rör nämndens verksamhetsområde.

2 §  Om det kan ske utan att de särskilda krav i fråga om kvalitetskontroll m.m. eftersättes som ställes i internationell handel eller i mottagarlands bestämmelser rörande godkännande för införsel, får statens livsmedelsverk medge undantag från bestämmelserna i denna kungörelse.

Kontroll

3 §  Statens livsmedelsverk förordnar särskild besiktningsman att utöva erforderlig besiktning och kontroll i övrigt vid exportkontrollerad anläggning.

Märkning m.m.

4 §  Livsmedel som härrör från exportkontrollerade anläggningar skall före utförseln vara godkända av en besiktningsman. Varorna eller emballagen som dessa försänds i skall i enlighet med föreskrifter som meddelas av livsmedelsverket vara försedda med stämpel eller märke som utvisar att varorna godkänts för utförsel.

[S2]När varor förs ut, skall sändningen åtföljas av ett exportintyg. Intyget skall vara utfärdat av besiktningsmannen i överensstämmelse med formulär som fastställs av livsmedelsverket. Exportintyget skall innehålla uppgift om att varje kolli som hör till sändningen försetts med stämpel eller märke som avses i första stycket. Intyget skall innehålla de uppgifter i övrigt som mottagarlandet kräver för införsel.

[S3]Om mottagarlandet kräver det, skall exportintyget utfärdas på en särskild blankett som livsmedelsverket tillhandahåller. Förordning (1990:121).

5 §  Vara som ej härrör från exportkontrollerad anläggning eller som ej godkänts av besiktningsman eller emballage till sådan vara får icke förses med stämpel eller märke som avses i 4 § första stycket eller som genom färg eller utseende i övrigt lätt kan förväxlas med sådan stämpel eller sådant märke.

Avgifter m.m.

6 §  Innehavare av en exportkontrollerad anläggning skall betala en avgift för besiktning och kontroll enligt denna kungörelse. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek och om hur avgiften skall betalas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[S2]Ersättning till besiktningsman lämnas av statsmedel enligt taxa som fastställs av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:449).

7 § har upphävts genom förordning (1989:1109).

Övriga bestämmelser

8 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 § dömes till böter.

9 § har upphävts genom förordning (1980:735).

10 §  Beslut av en besiktningsman i samband med besiktning och kontroll som avses i 3 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1106).

11 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens livsmedelsverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

Ändring, SFS 1975:793

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1980:735) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

  Omfattning
  upph. 9 §

Förordning (1989:1109) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:121) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1996:32) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1998:449) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1106) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2011:1060

Omfattning
upph.