Upphävd författning

Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-17
Ändring införd
SFS 1974:440
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag för 16 §, tillämpas på statens institut för läromedelsinformation.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan ordföranden i styrelsen för institutet och i övrigt kanslichefen.

Uppgifter

2 §  Institutet skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Institutet skall vidare främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid undervisning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

[S2]Institutet är central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade.

[S3]Institutet handlägger ärenden om statsbidrag till produktion av vissa läromedel samt i övrigt de ärenden regeringen föreskriver. Förordning (1983:274).

3 §  Det åligger institutet att främja produktion av och utge information om läromedel för

 1. minoritetsspråks- och invandrarundervisning,
 2. hemspråksträning i förskolan.

[S2]Institutet skall även i övrigt verka för förbättrad tillgång på läromedel inom områden där det råder brist på läromedel. Förordning (1985:301).

Organisation

4 §  Institutet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S3]För var och en av ledamöterna utser regeringen en personlig ersättare. Förordning (1983:274).

5 §  Hos institutet finns en kanslichef. Denne är chef för institutets kansli.

[S2]Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1978:534).

5 a §  Hos institutet finns en läromedelsnämnd.

[S2]Läromedelsnämnden består av kanslichefen som är ordförande och åtta andra ledamöter som utses av regeringen.

[S3]Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S4]För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1983:274).

5 b §  Läromedelsnämnden handlägger ärenden om granskning av läromedel enligt förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Förordning (1983:274).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärende avgöres av styrelsen i plenum.

[S2]Till styrelsens sammanträden skall även kallas ersättare som ej skall inträda i ledamots ställe. Denne får deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

7 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen överlämna åt ordföranden eller åt kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen i plenum.

[S2]Överlämnande enligt första stycket får ej avse ärende om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande. Förordning (1975:1199).

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:995).

9 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 7 § första stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden i styrelsen får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Kanslichefen äger närvara när ärende föredrages av annan.

10 § har upphävts genom förordning (1986:995).

11 §  Ordföranden i styrelsen, kanslichefen eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos institutet.

Tjänstetillsättning

12 §  Ordföranden, övriga ledamöter i styrelsen och icke självskrivna ledamöter i läromedelsnämnden samt ersättare för dessa förordnas för högst tre år i sänder.

[S2]Tjänsten som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden i styrelsen.

[S3]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av styrelsen. Förordning (1983:274).

Övriga bestämmelser

13 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om kanslichefen. Förordning (1978:534).

[S2]14 § har upphört att gälla enligt förordning (1980:729).

Ändringar

Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

Ändring, SFS 1975:1199

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 4, 7, 8, 12 §§

Förordning (1977:539) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1978:534) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 8, 13 §§

Förordning (1980:729) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

  Omfattning
  upph. 14 §

Förordning (1982:394) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

Förordning (1983:274) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:79
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8, 12 §§; nya 5 a, 5 b §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:301) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

Förordning (1986:995) om ändring i förordningen (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:578

  Omfattning
  upph.