Upphävd författning

Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:452 i lydelse enligt SFS 1993:1064
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag kan enligt denna förordning utgå till teater-, dans- eller musikverksamhet som utövas av mindre ensemble eller fri grupp. Bidrag utgår dock ej till sådan verksamhet inom teater-, dans- eller musikområdet som bedrives av institution till vilken utgår statsbidrag enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Förordning (1982:699).

2 §  Statsbidragsgivningen skall främja en mångsidig verksamhet inom teater-, dans- och musikområdena. Därvid skall särskilt beaktas behovet av att komplettera den verksamhet som bedrivs av statliga och statsunderstödda institutioner.

[S2]Bidragsgivningen bör särskilt inriktas mot sådana ensembler och grupper, vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Förordning (1982:699).

3 §  Statsbidrag kan utgå till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan också utgå till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i andra former, om ensemblens eller gruppens framträdanden inför publik sker under förhållanden som i mycket liknar dem som gäller för verksamhet i yrkesmässiga former. Statsbidrag kan även lämnas till arrangörer för engagemang av fria grupper. Förordning (1993:1064).

4 §  Statsbidrag kan beviljas dels ensemble eller grupp som uppbär bidrag från kommun, landstingskommun eller enskild organisation, dels ensemble eller grupp vars verksamhet finansieras på annat sätt än genom sådant bidrag.

5 §  Statsbidrag kan utgå i form av årligt driftbidrag, bidrag till särskilt angiven verksamhet och utrustningsbidrag.

[S2]Årligt driftbidrag får ej utgå med större andel av kostnaderna för ensemblens eller gruppens verksamhet än som svarar mot vad som i motsvarande hänseende utgår till institution som får bidrag enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Förordning (1982:699).

6 §  Fråga om statsbidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

[S2]Till ansökan om statsbidrag skall fogas ekonomisk plan för den verksamhet som ansökan avser enligt de närmare bestämmelser som statens kulturråd meddelar.

7 §  Som villkor för statsbidrag enligt denna förordning gäller att den som får bidrag skall till Statens kulturråd

 1. avge redovisning enligt bestämmelser som rådet meddelar,
 2. snarast möjligt anmäla sådan väsentlig förändring av verksamheten som rubbar de förutsättningar som ligger till grund för den ekonomiska plan som avses i 6 § andra stycket,
 3. återbetala erhållen, ej disponerad del av statsbidraget, om ensemblen eller gruppen upplöses under den tid som statsbidraget avser. Förordning (1993:1064).

8 §  Har sådan anmälan gjorts som avses i 7 § 2, beslutar Statens kulturråd i vad mån erhållet statsbidrag skall återbetalas. Förordning (1993:1064).

9 §  Mot beslut i ärende om utgivande av statsbidrag får talan ej föras.

10 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens kulturråd. Förordning (1982:699).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

Förordning (1982:699) om ändring i kungörelsen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 7, 10 §§

Förordning (1993:1064) om ändring i förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1993.
Omfattning
ändr. 3, 7, 8 §
Ikraftträder
1993-11-01

Ändring, SFS 2012:516

Omfattning
upph.