Upphävd författning

Bevakningsföretagskungörelse (1974:462);

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:462
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna kungörelse avses med auktorisationsmyndighet den länsstyrelse som enligt 5 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall pröva frågan om auktorisation för ett bevakningsföretag, med godkännandemyndighet den länsstyrelse som enligt 6 § nämnda lag skall godkänna personal, föreståndare och styrelseledamöter i ett bevakningsföretag samt med tillsynsmyndighet den länsstyrelse som enligt 8 § samma lag skall utöva tillsyn över ett bevakningsföretag. Förordning (1980:595).

2 §  Ansökan om auktorisation skall göras skriftligen och innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, personnummer och hemvist samt, om sökanden är juridisk person, motsvarande uppgifter beträffande styrelseledamöter och suppleanter för dem samt verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,
 2. den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer och hemvist,
 3. förteckning över i företaget anställd personal med angivande av om personalen tidigare är godkänd och i så fall uppgift om godkännandemyndighet
 4. inom vilka län bevakningsföretaget skall utföra bevakningsuppgifter och arten av bevakningsuppgifterna.

[S2]Till ansökan skall fogas de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att företaget motsvarar de i 3 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag uppställda kraven.

3 §  Auktorisationsmyndigheten skall sända avskrift av beslut om auktorisation till rikspolisstyrelsen och till länsstyrelse i annat län inom vilket företaget enligt uppgift kommer att utföra bevakningsuppgifter.

4 §  Skall fråga om auktorisation jämlikt 5 § tredje stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag underställas regeringen skall auktorisationsmyndigheten översända handlingarna i ärendet samt rikspolisstyrelsens och eget yttrande till justitiedepartementet. Förordning (1980:595).

5 §  Bevakningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och sist inom en vecka anmäla när

 1. ny föreståndare för verksamheten utses
 2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län eller ändrar den till att avse annan art av bevakningsuppgifter än som uppgivits i ansökan om auktorisation,
 3. företaget upphör med sin verksamhet.

[S2]I fall som avses i första stycket 2 äger 3 § motsvarande tillämpning.

6 §  Ansökan om prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall göras skriftligen och innehålla uppgifter om namn, personnummer och hemvist beträffande den som ansökan avser.

7 §  För godkännandemyndighetens prövning med avseende på medborgerlig pålitlighet skall uppgift som avses i 9 § personalkontrollkungörelsen (1969:446) inhämtas. Därvid skall 7, 11-15 samt 22-24 §§ nämnda kungörelse äga motsvarande tillämpning.

8 §  Prövning av personal skall slutföras inom två veckor, om ej särskilda skäl föranleder annat. Muntligt besked om utgången av prövningen skall på begäran genast lämnas sökanden och den som prövningen avser.

[S2]Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyndighet för det berörda bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om utgången av prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller, om ett godkännande återkallas. Förordning (1980:595).

9 §  Bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten omedelbart och sist inom en vecka anmäla när

 1. godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos företaget,
 2. tidigare godkänd person anställes i företaget,
 3. det står klart att person som efter ansökan av företaget godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndigheten ej kommer att påbörja anställning hos företaget.

[S2]Är godkännandemyndigheten inte tillsynsmyndighet, skall anmälan i de hänseenden som anges i första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. Anmälan som avses i första stycket 3 behöver dock inte göras i annat fall än när godkännande har meddelats. Förordning (1980:595).

10 §  Den redogörelse som avses i 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla uppgifter om

 1. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,
 2. inom vilka län verksamheten har bedrivits samt arten och omfattningen av verksamheten,
 3. hur företaget anordnar utbildning för personalen,
 4. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden samt arten av de uppdrag som har utförts av denna personal. Förordning (1980:595).

11 §  Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner. Förordning (1980:595).

12 §  Rikspolisstyrelsen meddelar efter samråd med berörda arbetsmarknadsorganisationer och branschorganisationer närmare föreskrifter om utbildningen av väktare samt om väktares uniform och utrustning i övrigt. Styrelsen meddelar också de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1974:191) om bevakningsföretag och denna förordning. Förordning (1980:595).

Ändringar

Förordning (1980:595) om ändring i bevakningsföretagskungörelsen (1974:462)

  Omfattning
  nuvarande 10 § betecknas 12 §; ändr. 1, 4, 8, 9, nya 12 §§; nya 10, 11 §§

Ändring, SFS 1989:149

  Omfattning
  upph.