Upphävd författning

Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:465
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tingsrätt skall när det behövs gå allmänheten till handa med lämpliga anvisningar om vad rättssökande har att iakttaga för att ta till vara sin rätt i tvist som kan prövas enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Domstolen skall vid behov även lämna rättssökande allmänna upplysningar om hur ansökan om stämning eller yttrande över sådan ansökan bör avfattas och om för farandet i övrigt i rättegången.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om högre rätt.

2 §  Allmänna reklamationsnämnden är reklamationsorgan som avses i 2 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

3 §  I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden äger bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Förordning (1981:1058).

4 §  Protokoll vid sammanträde enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall innehålla behövliga uppgifter om parternas ståndpunkter, de omständigheter de åberopar till stöd för sin talan samt bevisning i målet. Med undantag för bestämmelserna i 6 kap.4, 5 och 7 §§rättegångsbalken tillämpas i övrigt vad som är föreskrivet om protokoll vid allmän domstol.

5 §  Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall utan begäran tillställas part genom rättens försorg. Har allmänna reklama tionsnämnden avgivit utlåtande i saken skall sådan avskrift även till ställas nämnden.

[S2]Första stycket gäller ej i fråga om slutligt beslut, om det är uppenbart obehövligt att beslutet tillställes part.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Ändring, SFS 1974:813

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:1058) om ändring i kungörelsen (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1987:964) om upphävande av kungörelsen (1974:465) om tilllämpning av lagen (1974:8) rättegången i tvistemål om mindre värden

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden skall upphöra att gälla vid utgången av år 1987.
  Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om mål som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01