Upphävd författning

Lag (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1974-01-04
Ändring införd
SFS 1974:8
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområdet m.m.

1 §  Denna lag skall tillämpas på rättegången i tvistemål vari förlikning om saken är tillåten, om värdet av vad som yrkas uppenbart ej överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Första stycket gäller ej om part första gången han skall föra talan i tvistemålet yrkar att denna lag ej skall tillämpas och därvid gör sannolikt att bakomliggande tvist rör högre värde eller att utgången eljest är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, skall part som begär målets hänskjutande till rättegång senast därvid framställa yrkande som nyss sagts.

[S3]Med värde enligt första stycket avses det värde som vid tiden för talans väckande kan antagas gälla. Har talan väckts genom ansökan om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som tvistemål. Vid bedömningen skall hänsyn ej tagas till rättegångskostnad. Lag (1981:1201).

2 §  Är värdet av vad som yrkas högre än som anges i 1 § första stycket, skall denna lag ändå tillämpas, om

 1. tvisten huvudsakligen rör fråga varöver utlåtande avgivits av allmänna reklamationsnämnden, eller
 2. parterna överenskommit att lagen skall tillämpas och rätten finner detta lämpligt.

[S2]Första stycket gäller endast om part första gången han skall föra talan i tvistemålet yrkar att denna lag skall tillämpas och därvid åberopar utlåtandet eller överenskommelsen. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande äger 1 § andra stycket andra punkten motsvarande tillämpning. Lag (1980:797).

3 §  Denna lag skall ej tillämpas i fråga om mål som av tingsrätt handlägges i särskild sammansättning eller med tillämpning av konkurslagen (1921:225) eller ackordslagen (1970:847) eller om mål som skall upptagas omedelbart av högre rätt eller arbetsdomstolen. Lag (1974:387).

 • NJA 1982 s. 224:Fråga i mål om återvinning enligt 35 § konkurslagen huruvida en betalning av ett belopp om 6 000 kr kunde anses ha avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. - Hinder har inte ansetts möta mot att målet handlades enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.

4 §  I stället för bestämmelserna om förberedelse i 42 kap.6--8 §§ och 9--22 §§rättegångsbalken och om huvudförhandling i 43 kap., 50 kap.15--18 §§ och 21--22 §§ samt 55 kap.12 och 15 §§ samma balk, gäller denna lags bestämmelser om sammanträde och skriftlig handläggning. I övrigt tillämpas rättegångsbalken i den mån dess bestämmelser ej strider mot denna lag. Därvid jämställes sammanträde enligt denna lag med huvudförhandling.

[S2]Beträffande rättegången i mål som enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall fullföljas till arbetsdomstolen i stället för till hovrätt tillämpas första stycket endast om det icke strider mot vad som enligt särskild föreskrift i den lagen skall gälla om rättegången i arbetsdomstolen som fullföljdsinstans. Lag (1984:136).

 • NJA 1981 s. 1006:Ränta har ansetts inte skola utgå på ersättning för rättegångskostnader i mål som handlagts enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (småmålslagen). 18 kap 8 § 3 st RB samt 4 och 8 §§ småmålslagen.

Allmänna bestämmelser om rättegången

5 §  Mål som beredes för avgörande vid sammanträde eller genom skriftlig handläggning. Med iakttagande av 15 § första stycket och 27 § bestämmer rätten efter omständigheterna i vilken mån handläggningen skall vara muntlig eller skriftlig.

[S2]Dom skall grundas på vad som förekommit vid sammanträde och vad handlingarna innehåller. Lag (1977:1144).

6 §  Rätten skall vägleda parterna vid talans utförande samt skall tillse att tvistefrågorna blir klarlagda och målet utrett efter vad dess beskaffenhet kräver.

[S2]Rätten skall söka förlika parterna, om ej särskilda skäl föranleder annat.

 • NJA 1981 s. 1122:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål, i vilket lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden var tillämplig, har underlåtenhet från TR:ns sida att enligt 6 § samma lag vara verksam för klarläggande av tvistefrågorna bedömts som domvilla. (I, II).

7 §  I tvist mellan näringsidkare och konsument rörande vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits för huvudsakligen enskilt bruk (konsumenttvist) skall rätten, om det är till gagn för utredningen, inhämta yttrande från allmänna reklamationsnämnden. Lag (1980:797).

8 §  Ersättning för rättegångskostnad får ej avse annat än kostnad för

 1. rådgivning enligt rätthjälpslagen (1972:429) vid ett tillfälle för varje instans,
 2. ansökningsavgift,
 3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse ej föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,
 4. vittnesbevisning,
 5. översättning av handling.

[S2]Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

[S3]Ersättning som anges i första stycket 3 utgår enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

[S4]Med kostnad som sägs i första stycket 1 jämställes kostnad för annan rådgivning som lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, i den mån den ej överstiger i rättshjälpslagen bestämd rådgivningsavgift.

[S5]Har mål till en början handlagts i annan ordning än enligt denna lag, utgår ersättning för kostnad som uppkommit i samband därmed enligt vad som gäller därom. Lag (1981:742).

 • NJA 1989 s. 697:Tvist mellan dödsbo efter avliden bostadsrättshavare och bostadsrättsförening om rätt till viss egendom i den med bostadsrätt upplåtna lägenheten har, med hänsyn till grunden för dödsboets talan, ansetts inte utgöra bostadsrättstvist enligt 77 § bostadsrättslagen (1971:479).
 • NJA 1981 s. 1006:Ränta har ansetts inte skola utgå på ersättning för rättegångskostnader i mål som handlagts enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (småmålslagen). 18 kap 8 § 3 st RB samt 4 och 8 §§ småmålslagen.
 • NJA 1986 s. 748:Efter en sammanstötning mellan två personbilar undertecknade föraren av den ena bilen på olycksplatsen en handling, enligt vilken han påtog sig hela ansvaret för krockskada åsamkad den andra bilen. Omständigheterna vid utfästelsens tillkomst har inte befunnits ha varit sådana att det ansetts strida mot tro och heder av ägaren till den skadade bilen att åberopa utfästelsen. 33 § avtalslagen. Tillika fråga om ersättningsgilla rättegångskostnader enligt 8 och 9 §§ lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

9 §  Ersättning till vittne skall bestämmas efter de grunder som gäller om ersättning av allmänna medel till vittne.

 • NJA 1986 s. 748:Efter en sammanstötning mellan två personbilar undertecknade föraren av den ena bilen på olycksplatsen en handling, enligt vilken han påtog sig hela ansvaret för krockskada åsamkad den andra bilen. Omständigheterna vid utfästelsens tillkomst har inte befunnits ha varit sådana att det ansetts strida mot tro och heder av ägaren till den skadade bilen att åberopa utfästelsen. 33 § avtalslagen. Tillika fråga om ersättningsgilla rättegångskostnader enligt 8 och 9 §§ lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

10 §  Beslutar rätten att yttrande av sakkunnig skall inhämtas, bestämmer rätten efter parternas hörande vem som skall anlitas. Kostnaden för sådan sakkunnig betalas av allmänna medel. Om särskilda skäl föreligger, får rätten förordna att kostnad för utlåtande av sakkunnig, som ej utsetts av rätten, skall betalas av allmänna medel efter de grunder som gäller för av rätten utsedd sakkunnig.

11 §  I konsumenttvist får näringsidkaren sökas där konsumenten har sitt hemvist, om värdet av vad som yrkas uppenbarligen ej överstiger hälften av basbelopp som anges i 1 §.

Rättegången i tingsrätt

12 §  Tingsrätten består vid handläggning enligt denna lag av en lagfaren domare.

13 §  Ansökan om stämning skall innehålla uppgift om vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Uppgift skall även lämnas om de bevis som åberopas och om de omständigheter som betingar rätten behörighet, såvida ej denna framgår av ansökan i övrigt. Skriftliga bevis bör inges samtidigt som ansökan göres.

14 §  Utfärdas stämning, skall svaranden föreläggas att yttra sig över käromålet. Yttrandet får göras skriftligen eller muntligen. Muntligt yttrande skall upptecknas genom rättens försorg.

Rätten får förelägga svaranden att yttra sig vid påföljd annars kan meddelas mot honom. Lag (1977:1144).att tredskodom

14 a §  Har mål om betalningsföreläggande hänskjutits till rättegång enligt denna lag eller har mål upptagits efter ansökan om åter vinning, får rätten förelägga svaranden att yttra sig över käromålet vid påföljd att tredskodom annars kan meddelas mot honom. Lag (1977:1144).

15 §  Sammanträde skall hållas, om ej enbart skriftlig handläggning med hänsyn till målets beskaffenhet finnes lämpligare.

[S2]Efterkommer ej svaranden föreläggande enligt 14 § andra stycket eller 14 a §, får rätten meddela tredskodom. Beträffande sådan dom tillämpas bestämmelserna i 44 kap.8--10 §§rättegångsbalken om tredskodom med anledning av svarandens utevaro.

[S3]Tredskodom enligt andra stycket får meddelas utan hinder av att käranden ej har framställt yrkande därom. Lag (1977:1144).

16 §  Part skall kallas att inställa sig till sammanträde vid påföljd att tredskodom annars kan meddelas mot honom. Föreligger särskilda skäl får part i stället kallas vid påföljd att annars tredskodom kan meddelas mot honom eller målet avgöras utan hinder av hans utevaro.

[S2]Om part skall inställa sig personligen, skall rätten förelägga honom sådan inställelse vid vite.

[S3]Vid kallelse till sammanträde, som avser enbart bevisupptagning, skall påföljd enligt första stycket ej föreläggas.

 • NJA 1986 s. 93:Resning. I mål som handlades enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden meddelade TR ordinär dom vid sammanträde från vilket svaranden uteblivit, oaktat sådan påföljd ej angivits i kallelsen på svaranden. Felet har ansetts utgöra resningsgrund.

17 §  Vid sammanträde skall parterna redogöra för sina ståndpunkter och bevisningen upptagas. Om det är lämpligt, får bevisning upptagas även vid annan domstol. Sakkunnig som utlåtit sig skriftligen får höras muntligen endast om rätten finner det nödvändigt.

[S2]Föreskrifter om innehållet i och avfattningen av protokoll vid sammanträde meddelas av regeringen. Lag (1977:1144).

18 §  Hålles sammanträde, skall målet om möjligt slutbehandlas vid sammanträdet. Endast om synnerliga skäl föreligger får flera än två sammanträden hållas. Hålles sammanträde vid mer än ett tillfälle skall samme domare sitta i rätten, om ej synnerligt hinder möter. Har muntlig bevisning upptagits vid rättens sammanträde och blir den domare som höll sammanträdet förhindrad att döma i målet, skall bevisningen upptagas ånyo, om sådant upptagande finnes vara av betydelse i målet och hinder därför ej föreligger.

[S2]Har handläggningen ej avslutats vid sammanträde, skall rätten om det inte är obehövligt, bereda parterna tillfälle att slutföra sin talan inom tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. Lag (1984:136).

19 §  När målet är berett, skall rätten avgöra det utan dröjsmål.

[S2]Uteblir båda parterna från sammanträde, som ej avser enbart bevisupptagning, skall målet avskrivas. Uteblir ena parten från sammanträde, får rätten på yrkande av den som kommit tillstädes, i enlighet med föreläggande enligt 16 §, antingen meddela tredskodom eller avgöra målet utan hinder av hans utevaro. Framställes ej sådant yrkande, bestämmer rätten om den fortsatta handläggningen.

 • NJA 1986 s. 93:Resning. I mål som handlades enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden meddelade TR ordinär dom vid sammanträde från vilket svaranden uteblivit, oaktat sådan påföljd ej angivits i kallelsen på svaranden. Felet har ansetts utgöra resningsgrund.

Rättegången i hovrätt

21 §  Talan mot tingsrätts dom eller beslut får ej prövas av hovrätten i vidare mån än som framgår av 22 §, om ej hovrätten meddelat parten prövningstillstånd.

[S2]Prövningstillstånd behövs ej vid talan mot beslut som rör annan än part eller intervenient, beslut varigenom tingsrätt ogillat jäv mot domare, beslut angående ådömande av förelagt vite eller om ansvar för rättegångsförseelse eller beslut varigenom vade- eller missnöjesanmälan eller ansökan om återvinning eller vade- eller besvärstalan avvisats.

[S3]I fråga om meddelat prövningstillstånd äger 54 kap. 11 § andra stycket och 13 §rättegångsbalken motsvarande tillämpning.

 • NJA 1989 s. 697:Tvist mellan dödsbo efter avliden bostadsrättshavare och bostadsrättsförening om rätt till viss egendom i den med bostadsrätt upplåtna lägenheten har, med hänsyn till grunden för dödsboets talan, ansetts inte utgöra bostadsrättstvist enligt 77 § bostadsrättslagen (1971:479).

22 §  Prövningstillstånd får meddelas endast om

 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av högre rätt,
 2. part åberopar omständighet eller bevis som ej tidigare förebragts och som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång,
 3. den rättstillämpning som ligger till grund för domen eller beslutet måste antagas vara oriktig,
 4. målets utgång kan antagas ha påverkats av falsk handling som åberopats eller av falsk utsaga som avgivits under ed eller försäkran,
 5. domvilla förekommit, eller
 6. anledning förekommer till ändring i det slut, vartill tingsrätten kommit.

 • NJA 1986 s. 253:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I ett skadeståndsmål har uppkommit dels viss fråga om adekvat kausalitet, dels fråga om ansvar för förlust av trafikförsäkringsbonus. Det har ansetts så sannolikt att åtminstone någon av dessa rättsfrågor skulle komma upp till bedömning i målet att HD funnit det vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att tvisten prövades i högre rätt.
 • NJA 1982 s. 27:Spörsmål angående innebörden av 22 § 6 lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Tillika fråga om tillämpning av 50 kap 25 § 3 st RB i mål som handlagts enligt nämnda lag.
 • NJA 1981 s. 707:Fråga om prövningstillstånd i HovR med tillämpning av 22 § 6 lagen (1974:8 om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1981 s. 1122:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål, i vilket lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden var tillämplig, har underlåtenhet från TR:ns sida att enligt 6 § samma lag vara verksam för klarläggande av tvistefrågorna bedömts som domvilla. (I, II).
 • NJA 1984 s. 290:Fråga om prövningstillstånd i HovR. TR hänsköt mål om betalningsföreläggande till rättegång. Yrkat kapitalbelopp jämte det belopp, vartill yrkad ränta kunde överslagsvis beräknas, översteg hälften av gällande basbelopp. TR:n handlade likväl målet enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden (1974:8). TR:ns misstag i fråga om tillämplig handläggningsform har bedömts som domvilla. 22 § 5 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1981 s. 388:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I skadeståndsmål uppkommer fråga om vårdansvaret vid reparationsavtal för gods som överlämnats i uppdragstagarens besittning. Det har ansetts vara av vikt för rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1985 s. 654:Fråga om prövningstillstånd i HovR. Sedan köpare av ett småhus har betalat en preliminär köpeskilling och en del av beloppet återbetalats i enlighet med vissa bestämmelser om kostnadsreglering i ett inget entreprenadkontrakt, har fråga uppkommit huruvida avkastningsränta skall utgå på det återbetalade beloppet. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga prövas i högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemal om mindre värden.
 • NJA 1985 s. 373:Fråga om prövningstillstånd i HovR. Sedan två bilar sammanstött, förklarar föraren av den ena bilen skriftligen på olycksplatsen att han påtager sig ansvaret för skadorna på den andra bilen. När förklaringen i rättegång åberopas som grund för yrkande om ersättning, gör han gällande att förklaringen är ogiltig enligt 33 § avtalslagen då det skulle strida mot tro och heder att åberopa den. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1982 s. 330:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I samband med förfarande för inlösen av minoritetsaktier i dotterbolag uppkommer tvist om ersättning för ren förmögenhetsskada som minoritetsaktieägare anser sig tillfogad genom fel begånget av det inlösande bolaget. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att tvisten prövas av högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1983 s. 597:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I tvist om ersättning för arbete med bokföring m m invänder beställaren att avtal träffats om ett högsta belopp som kostnaden för arbetet inte fick överstiga. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att uppkommande spörsmål om bevisbördan belyses genom målets prövning i högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1982 s. 778:Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål om avgift för parkering på privat parkeringsplats, s k tomtmarksparkering, riktas kravet mot den parkerade bilens ägare, men denne förnekar att han fört bilen vid tillfället. Det har ansetts att de bevisfrågor som uppkommer i sådana fall är av principiellt intresse och att det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att tvisten i det förevarande målet prövades av högre rätt. 22 § 1 lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.
 • NJA 1989 s. 182:Fråga om prövningstillstånd i hovrätt. Sedan återvinning sökts mot utslag i handräckningsmål och målet därefter handlagts enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden, har TR:n grundat sin dom på bevisregeln i 8 § handräckningslagen. HD har funnit att den rättstillämpning som ligger till grund för domen måste antas vara oriktig.

23 §  Talan mot tingsrätts beslut angående fråga som avses i 1 eller 2 § föres i samma ordning som talan mot beslut varigenom rätten ogillat invändning om rättegångshinder.

24 §  Vid behandling av fråga om prövningstillstånd består hovrätten av två ledamöter. Vill en av ledamöterna bevilja prövningstillstånd, gäller hans mening som hovrättens beslut.

25 §  I fullföljdsinlaga skall anges de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan om prövningstillstånd, om sådant tillstånd behövs. Vidare skall fullföljdsinlaga innehålla uppgift om överklagade domen eller beslutet, om den ändring som yrkas däri och om grunderna för den fullföljda talan. Uppgift skall även lämnas om de bevis som åberopas. Skriftligt bevis som ej tidigare förebragts skall fogas vid fullföljdsinlagan.

26 §  Behövs prövningstillstånd, beslutar hovrätten sedan skriftväxlingen avslutats om sådant tillstånd skall meddelas. När skäl föreligger till det, får frågan upptagas utan att skriftväxling skett.

27 §  I mål som fullföljts genom vad, skall handläggningen vara skriftlig, om ej särskilda skäl föranleder att sammanträde hålles. Bestämmelserna i 17, 18 och 20 §§ äger motsvarande tillämpning vid rättegången i hovrätt.

Rättegången i högsta domstolen

28 §  Mot hovrätts beslut att meddela prövningstillstånd får talan ej föras.

29 §  Bestämmelserna i 17 § äger motsvarande tillämpning vid rättegången i högsta domstolen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Förarbeten
Prop. 1973:87

Ändring, SFS 1974:387

Lag (1977:1144) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:67
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 8, 14, 15, 17, 20 §§; ny 14 a §

Lag (1980:797) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Lag (1981:742) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Lag (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

Lag (1981:1201) om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tviste- mål om mindre värden

Lag (1984:136) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:78
  Omfattning
  ändr. 4, 18 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1987:747

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Den lagen gäller dock fortfarande i mål där ansökan om stämning kommit in till rätten före ikraftträdandet eller där rätten, om talan väckts genom ansökan om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, före ikraftträdandet beslutat att tvisten skall handläggas som tvistemål.
  3. Bestämmelserna i 36 kap. 1 § tredje stycket 3 i deras äldre lydelse gäller fortfarande beträffande den som av militär befattningshavare ålagts disciplinstraff.
  4. Äldre bestämmelser om vadeanmälan gäller fortfarande i fråga om domar som meddelats före ikraftträdandet.
  5. Förekommer i lag eller annan författning någon hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den bestämmelsen.
  Omfattning
  upph.