Upphävd författning

Cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:467
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Hovrätterna och tingsrätterna skall vid beteckning av mål och vissa ärenden samt domar, utslag och slutliga beslut tillämpa följande enhetliga system.
Mål och ärenden
Mål och ärenden ges beteckning bestående av bokstav eller bokstäver enligt nedanstående förteckning, löpande nummer och, efter snedstreck, de två sista siffrorna i årtalet. Ex. B 178/74.

Tingsrätterna

Brottmål och ärende om påföljd B
Militärt brottmål MB
Tvistemål T

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden FT

Militärt tvistemål MT
Domstolsärende Ä
Förmynderskapsärende FM
Mål om lagsökning L
Mål om betalningsföreläggande BF
Konkurs K
Ackordsärende A
Mål om handräckning HA

Fastighetsdomstolsmål (som icke är lagsökningsmål eller mål om betalningsföreläggande) F

Ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) VA
Förrättningsmål enligt vattenlagen VF
Stämningsmål enligt vattenlagen VS
Mål om handräckning enligt vattenlagen VHA
Ärende vid vattendomstol
Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)
Brottmål B
Tvistemål T

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden FT

Övriga mål Ö
Vattenöverdomstolen
Mål som fullföljts genom vad från vattendomstol TV
Övriga mål från vattendomstol ÖV
Mål som fullföljts genom vad från statens va-nämnd TVa
Övriga mål från statens va-nämnd ÖVa

Mål som fullföljts genom vad från koncessionsnämnden för miljöskydd M

Övriga mål från koncessionsnämnden för miljöskydd ÖM
Domar, utslag och slutliga beslut
Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ges beteckning bestående av bokstäver enligt nedanstående förteckning och löpande nummer. Ex. DB 178.
DomUtslag beslutSlutligt
Tingsrätterna
Brottmål och ärende om påföljdDBSB
Militärt brottmålDMBSMB
TvistemålDTST
Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värdenDFTSFT
Militärt tvistemålDMTSMT
Domstolsärende
FörmynderskapsärendeSFM
Mål om lagsökningUL
Mål om handräckningUH
Fastighetsdomstolsmål (som icke är lag sökningsmål eller mål om betalnings föreläggande)DFUFSF
Ansökningsmål enligt vattenlagenDVASVA
Förrättningsmål enligt vattenlagenDVFSVF
Stämningsmål enligt vattenlagenDVSSVS
Mål om handräckning enligt vattenlagenUVH
Ärende vid vattendomstolSVÄ
Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)
BrottmålDBSB
TvistemålDTST
Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värdenDFTSFT
Övriga mål
Vattenöverdomstolen
Mål som fullföljts genom vad från vattendomstolDTVSTV
Övriga mål från vattendomstolUÖVSÖV
Mål som fullföljts genom vad från statens va-nämndDTVaSTVa
Övriga mål från statens va-nämndSÖVa
Mål som fullföljts genom vad från koncessionsnämnden för miljöskyddDMSM
Övriga mål från koncessionsnämnden för miljöskydd Förordning (1983:797).SÖM

Ändringar och övergångsbestämmelser

Cirkulär (1974:467)till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

Förordning (1981:1028) om ändring i cirkuläret (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1983:797) om ändring i cirkuläret (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. I fråga om vattenmål och ärenden enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Ändring, SFS 1987:192

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987, då cirkuläret (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt domar, utslag och slutliga beslut skall upphöra att gälla. I fråga om vattenmål och ärenden enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas det upphävda cirkuläret i dess lydelse före den 1 januari 1984. I fråga om mål enligt militära rättegångslagen (1948:472) tillämpas det upphävda cirkuläret.
  Omfattning
  upph.