Upphävd författning

Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:585
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig myndighet skall på begäran tillhandahålla riksdagens revisorer de allmänna handlingar, uppgifter och yttranden som revisorerna anser sig behöva för sin granskning. I fråga om handling eller uppgift som enligt vad därom är föreskrivet skall hållas hemlig kan dock myndigheten, om den finner särskilda skäl föreligga, hänskjuta begäran från revisorerna till regeringens avgörande.

2 §  Kommun som har tagit emot statsmedel som bistånd till viss verksamhet skall på begäran tillhandahålla riksdagens revisorer de allmänna handlingar, uppgifter och yttranden som revisorerna anser sig behöva för granskning av verksamheten. I fråga om handling eller uppgift som enligt vad därom är föreskrivet skall hållas hemlig äger 1 § andra punkten motsvarande tillämpning.

3 §  Har annan än som avses i 2 § tagit emot statsmedel som bistånd till viss verksamhet, skall den som har tagit emot medlen på begäran tillhandahålla riksdagens revisorer de handlingar, uppgifter och yttranden som behövs för granskning av verksamheten. Revisorerna kan vid vite förelägga den som har tagit emot medlen att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Första stycket äger ej tillämpning på utländsk institution eller sammanslutning som tagit emot bistånd för internationellt ändamål.

Ändringar

Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla Riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.

Förarbeten
Prop. 1974:35

Ändring, SFS 2002:1022

Omfattning
upph.