Upphävd författning

Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28
Ändring införd
SFS 1974:613 i lydelse enligt SFS 2010:1424
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår

  1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,
  2. kommendering och placering av militär personal,
  3. tjänstledighet för militär personal,
  4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
  5. tillträde till militära skyddsobjekt,
  6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,
  7. tillträde till svenskt territorium av en annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som ägs eller brukas av en annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,
  8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmännyttig verksamhet. Lag (2010:1424).

Ändringar

Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Lag (1983:279) om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Lag (1994:1812) om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Förarbeten
Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2010:1424) om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2014:341

Omfattning
upph.