Prop. 2010/11:3

Följdändringar till en reformerad grundlag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hänvisningarna i ett antal lagar anpassas till den numrering av paragraferna i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Vidare föreslås att lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen (2005:837) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anpassas till bl.a. de benämningar på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

2. lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden,

3. lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,

4. lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer,

5. lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

6. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

7. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369),

8. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,

9. lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

10. lag om ändring i kommunallagen (1991:900), 11. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,

12. lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

13. lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet, 14. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,

15. lag om ändring i vallagen (2005:837), 16. lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

17. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 18. lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §2

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1981:1323. 2 Senaste lydelse 2009:773.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Nådeärenden prövas av regeringen i enlighet med vad som föreskrives i 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen.

Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Härigenom föreskrivs att lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra meningen regeringsformen, om ärendet angår

Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter

rörande

Försvarsmaktens mobilisering,

1. föreskrifter

rörande

Försvarsmaktens mobilisering,

2. kommendering och placering av militär personal,

2. kommendering och placering av militär personal,

3. tjänstledighet för militär personal,

3. tjänstledighet för militär personal,

4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5. tillträde till militära skyddsobjekt,

5. tillträde till militära skyddsobjekt,

6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,

6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

7. tillträde till svenskt territorium av en annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som ägs eller brukas av en annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella cermonier och i allmännyttig verksamhet.

8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmännyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1994:1812.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjs av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,

4. postbefordran,

5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng, 11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst, 13. tillstånd att bruka svävare, 14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.

15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. avgifter för trafikövervakningstjänster,

2. avgifter för granskning eller kontroll enligt bestämmelser som avses i första stycket 13,

3. avgifter för farledsverksamheten,

4. avgifter för skeppsmätning,

1 Lagen omtryckt 1978:233. 2 Senaste lydelse 2009:1351.

5. avgifter för tillstånd enligt första stycket 5, och

6. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen skall kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning skall gälla som svensk rätt.

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska gemenskaperna och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet kungörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1989:935. 2 Senaste lydelse 1999:938.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ som avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1994:717.

2.7. Förslag till lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Härigenom föreskrivs att 1 § folkomröstningslagen (1979:369) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag gäller för folkomröstning som avses i 8 kap. 4 § regeringsformen.

Denna lag gäller för folkomröstningar som avses i 8 kap. 2 § första stycket 5 regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet enligt 12 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot statsråd samt åtal som riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock ej åtal mot ombudsman.

En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot ett statsråd samt åtal som ett riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte åtal mot en annan ombudsman.

Ombudsman är även skyldig att biträda utskott med förundersökningen mot befattningshavare som nämns i första stycket.

En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med förundersökningen mot en sådan befattningshavare som nämns i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §2

Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 3 och 5 §§ regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Regeringen får överlåta dessa befogenheter till tillsynsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1996:736. 2 Senaste lydelse 2004:518.

2.10. Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 16 § kommunallagen (1991:900)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

16 §2

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det i lag.

Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock enligt 12 kap. 4 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det i lag.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 2004:93. 2 Senaste lydelse 2009:447.

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

dels att 13 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 12 kap. 7 § regeringsformen.

Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar. I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste 2005:930.

2.12. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Riksrevisionen är enligt 12 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2003:333) om Lagrådet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap. 18 § regeringsformen.

Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap. 20–22 §§ regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §

Överlämnande för viss gärning får inte beviljas om

1. gärningen omfattas av nåd eller ett annat beslut enligt 11 kap. 13 § regeringsformen,

1. gärningen omfattas av nåd eller ett annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen,

2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan lag har meddelats beslut att inte åtala för gärningen,

3. gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en medlemsstat i Europeiska unionen och, vid fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet,

4. gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen och om detta enligt 10 § tredje eller fjärde stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott hade utgjort ett hinder mot utlämning av den eftersökte,

5. förundersökning har inletts eller åtal väckts i Sverige för gärningen och förundersökningsledaren i det ärendet motsätter sig att lagföringen sker i den utfärdande medlemsstaten,

6. påföljd för gärningen har bortfallit på grund av preskription eller inte längre kan dömas ut enligt svensk lag och gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige eller den eftersökte är svensk medborgare, eller

7. gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.15. Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

6 §

Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

1. ledamot av ett nationellt parlament,

2. ledamot av regeringen i en medlemsstat,

3. ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission,

3. ledamot av Europeiska kommissionen,

4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol eller förstainstansrätt,

4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska unionens domstol eller tribunal,

5. ledamot av Europeiska centralbankens direktion,

6. ledamot av Europeiska revisionsrätten,

7. EU-ombudsman,

8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen,

8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken, eller

11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska centralbanken.

11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska unionens institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.16. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid.

Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra brottspåföljd framgår av 11 kap. 13 § regeringsformen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd framgår av 12 kap. 9 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.17. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 2 § och 44 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

30 kap.

3 §

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

41 kap.

2 §

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap.

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i

7 §regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

10 kap. 12 §regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

44 kap.

1 §1

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

1 Senaste lydelse 2010:715.

2.18. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 § lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

14 §

En verkställbarhetsförklaring ska upphävas

1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,

2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 11 kap. 13 § regeringsformen har meddelats,

2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen har meddelats,

3. om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller

4. om begäran om verkställighet återkallas. Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (dir. 2004:96). Utredningen, som antog namnet Grundlagsutredningen, överlämnade i december 2008 betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). I betänkandet lämnades förslag till omfattande ändringar i regeringsformen (RF) samt vissa ändringar i kommunallagen (1991:900) och vallagen (2005:837). Vidare föreslogs en rad följdändringar i bl.a. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen. Merparten av förslagen i betänkandet behandlas i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) som överlämnades till riksdagen i december 2009.

Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att som vilande anta förslagen till ändringar i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt i riksdagsordningens huvudbestämmelser (bet. 2009/10:KU19, prot. 2009/10:130, rskr. 2009/10:304). De vilande förslagen kommer att behandlas på nytt i riksdagen under hösten 2010.

I denna proposition föreslås vissa ytterligare följdändringar med anledning av förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Vidare föreslås vissa ändringar i vallagen, lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), för att bl.a. anpassa benämningarna på Europeiska unionens institutioner till vad som följer av Lissabonfördraget.

Förslagen har inte remissbehandlats. Med hänsyn till lagändringarnas karaktär har det inte ansetts behövligt att inhämta myndigheters eller enskildas synpunkter på förslagen.

Lagrådet

Några av förslagen i propositionen omfattas av bestämmelsen i 8 kap. 18 § andra stycket första meningen RF. Regeringen anser att ändringarna författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Följdändringar till grundlagsreformen

Regeringens förslag: Ett antal lagar som innehåller hänvisningar till bestämmelser i regeringsformen ändras så att hänvisningarna avser motsvarande bestämmelser i regeringsformen i dess lydelse enligt förslaget i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Skälen för regeringens förslag: Regeringens förslag till ändringar i grundlagarna och i riksdagsordningens huvudbestämmelser i proposi-

tionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) antogs, med några mindre justeringar, som vilande av riksdagen den 2 juni 2010 (bet. 2009/10:KU19, prot. 2009/10:130, rskr. 2009/10:304). Behandlingen av förslagen till följdändringar i annan lagstiftning har skjutits upp till det första riksmötet efter de allmänna valen i september 2010.

De vilande grundlagsändringarna innefattar – förutom ett flertal materiella ändringar – bl.a. redaktionella omflyttningar av paragrafer inom och mellan kapitlen i regeringsformen. De föreslagna grundlagsändringarna bör följas upp av ändringar i lagar som hänvisar till bestämmelser i regeringsformen, så att hänvisningarna sker till rätt lagrum.

5. Följdändringar till Lissabonfördraget

Regeringens förslag: I vallagen ändras namnen på Europeiska unionens institutioner så att de överensstämmer med vad som följer av Lissabonfördraget. I offentlighets- och sekretesslagen ändras hänvisningarna till fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen så att de i stället avser fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I vallagen och lagen om kungörande av lagar och andra författningar ersätts Europeiska gemenskapen med Europeiska unionen. Uttrycket Europeiska gemenskapernas officiella tidning ersätts med Europeiska unionens officiella tidning i lagen om kungörande av lagar och andra författningar.

Skälen för regeringens förslag: Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Genom

Lissabonfördraget har de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem ändrats. Ändringarna innebär bl.a. att Europeiska unionen (EU) har ersatt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person samt att unionens institutioner har fått nya namn. Vid sidan av EU finns Europeiska atomenergigemenskapen kvar. Atomenergigemenskapen ingick tidigare tillsammans med bl.a. EG i Europeiska gemenskaperna.

De ändringar i fördragen som följer av Lissabonfördraget innebär att lagstiftning som innehåller hänvisningar till Europeiska gemenskapen eller Europeiska gemenskaperna behöver ändras. Författningarna ska i stället hänvisa till Europeiska unionen respektive Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Genom Lissabonfördraget har också Europeiska gemenskapernas domstol bytt namn till Europeiska unionens domstol. Den del av domstolen som utgör förstainstansrätten har bytt namn till Europeiska unionens tribunal. Vidare har Europeiska gemenskapernas kommission bytt namn till Europeiska kommissionen. Som en följd av dessa ändringar bör sådana bestämmelser som hänvisar till de olika institutionerna ändras så att benämningarna i svensk lag överensstämmer med Lissabonfördraget.

Vallagen innehåller en paragraf i vilken det räknas upp vilka uppdrag som är oförenliga med ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

Bestämmelserna i paragrafen grundar sig på innehållet i den s.k. valrättsakten, dvs. akten om allmänna och direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1, Celex 41975D0787), ändrat senast genom rådets beslut den 25 juni 2002 och den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1, Celex 32002D0772). Även om det i samband med att Lissabonfördraget antogs inte föreslogs någon ändring i valrättsakten, finns det skäl att nu anpassa vallagen så att hänvisningarna till EU:s institutioner överensstämmer med Lissabonfördraget.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för uppgifter som är hänförliga till Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av bl.a. artiklarna 81 och 82 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Genom Lissabonfördraget har motsvarande bestämmelser förts in i artikel 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sekretessbestämmelserna bör anpassas till dessa ändringar.

I lagen om kungörande av lagar och andra författningar finns en upplysning om att rättsakter som är beslutade av Europeiska gemenskaperna kungörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Tidningens namn har ändrats till Europeiska unionens officiella tidning. Upplysningen bör ändras i enlighet härmed.

6. Ekonomiska konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen innebär inte några ökade kostnader.

Skälen för regeringens bedömning: I propositionen föreslås att hänvisningar till regeringsformen i vissa lagar anpassas till den nya numreringen av regeringsformens paragrafer (jfr prop. 2009/10:80) samt att vissa lagar anpassas bl.a. till de ändrade benämningarna på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget. Regeringen bedömer att förslagen inte kommer att leda till ökade kostnader.

7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser om sekretess fortsätter att gälla för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011

fortsätter att ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Skälen för regeringens förslag: Flertalet av lagförslagen är följdändringar med anledning av de ändringar i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80), vilka – om de antas slutligt av riksdagen – träder i kraft den 1 januari 2011 (jfr bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304). De föreslagna lagändringarna bör lämpligen träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i regeringsformen.

De lagändringar som föreslås i syfte att anpassa lagen om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen och offentlighets- och sekretesslagen till Lissabonfördraget bör även de träda i kraft den 1 januari 2011.

EG-fördragets konkurrensregler har utan ändringar i sak överförts till fördraget om EU:s funktionssätt. Den sekretess som gäller för uppgifter som hänför sig till Konkurrensverkets utredningar eller som gäller i ärenden hos Konkurrensverket om överträdelser av EG-fördragets konkurrensregler (17 kap. 3 § och 30 kap. 3 §offentlighets- och sekretesslagen) bör fortsätta att gälla även sedan hänvisningarna till konkurrensreglerna i offentlighets- och sekretesslagen ändrats från EG-fördraget till motsvarande bestämmelser i fördraget om EU:s funktionssätt.

Enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen RF får Utrikesnämndens ordförande fatta beslut om ovillkorlig tystnadsplikt för ledamöterna i nämnden när det gäller uppgifter som dessa har fått kännedom om i sin egenskap som sådana ledamöter. Ett sådant beslut kan även omfatta andra personer som är knutna till nämnden. Av 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen följer att sådan tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som annars följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen. Ett beslut om tystnadsplikt som har fattats före ikraftträdandet av de föreslagna ändringarna i regeringsformen, dvs. före den 1 januari 2011, bör även fortsättningsvis gälla framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. När hänvisningarna i offentlighets- och sekretesslagen till den rättsliga grunden för sådana beslut ändras bör en övergångsbestämmelse med denna innebörd införas.

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

I paragrafen regleras vilka författningar som ska kungöras. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I tredje stycket har ”Europeiska gemenskaperna” ändrats till ”Europeiska unionen” och ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning” till ”Europeiska unionens officiella tidning”.

Övriga ändringar är endast språkliga.

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

34 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

I paragrafen regleras bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter och besluta om undantag från lagens bestämmelser och att delegera dessa befogenheter vidare till tillsynsmyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 8 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Vidare har bemyndigandet för regeringen i paragrafens andra stycke att till tillsynsmyndigheten delegera rätten att meddela föreskrifter och besluta om undantag ändrats språkligt och redaktionellt.

8.3. Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837)

1 kap. 6 § Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

1. ledamot av ett nationellt parlament,

2. ledamot av regeringen i en medlemsstat,

3. ledamot av Europeiska kommissionen,

4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska unionens domstol eller tribunal,

5. ledamot av Europeiska centralbankens direktion,

6. ledamot av Europeiska revisionsrätten,

7. EU-ombudsman,

8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken, eller

11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska unionens institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska centralbanken.

Paragrafen behandlar vilka uppdrag som anses oförenliga med att inneha uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I paragrafen har namnen på EU:s institutioner anpassats till de benämningar som följer av Lissabonfördraget.

8.4. Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

17 kap. 3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Paragrafen behandlar den sekretess som gäller till skydd för Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av förbud i konkurrenslagen och unionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringarna innebär att hänvisningarna i paragrafen har anpassats till vad som följer av Lissabonfördraget. Artiklarna 81 respektive 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har ersatts av artiklarna 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

30 kap. 3 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Paragrafen behandlar den sekretess som gäller till skydd för enskilda i Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av förbud i konkurrenslagen och unionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringarna i första stycket innebär att hänvisningarna i paragrafen har anpassats till vad som följer av Lissabonfördraget. Artiklarna 81 respektive 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har ersatts av artiklarna 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

41 kap. 2 § Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 §regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

Paragrafen behandlar undantag från tystnadsplikt för riksdagsledamöter. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 10 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

44 kap. 1 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Paragrafen behandlar de undantag från meddelarfriheten som följer av annan författning än offentlighets- och sekretesslagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Punkten 1 har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 10 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder enligt bestämmelsen i punkten 1 i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelsen i punkten 2 innebär att den sekretess som gäller för uppgifter som hänför sig till en utredning hos Konkurrensverket som har gjorts med stöd av det tidigare EG-fördragets konkurrensbestämmelser och den sekretess som gäller i ärenden som rör sådana utredningar, ska fortsätta att gälla. Bestämmelsen innebär att sekretessen gäller övergångsvis både till skydd för enskilda och till skydd för Konkurrensverkets verksamhet (17 kap. 3 § och 30 kap. 3 §offentlighets- och sekretesslagen).

Bestämmelsen i punkten 3 innebär att de beslut om ovillkorlig tystnadsplikt som ordföranden i Utrikesnämnden har fattat med stöd av föreskrifterna i 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen RF i dess nuvarande lydelse ska fortsätta att gälla framför meddelarfriheten även

sedan hänvisningen i offentlighets- och sekretesslagen till regeringsformen har ändrats.

8.5. Övriga förslag till lagändringar

Övriga förslag till lagändringar innebär att hänvisningar till paragrafer i regeringsformen har ändrats till följd av de ändringar som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Härutöver görs vissa språkliga ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Hänvisningar till S8-5

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: Tolgfors

Regeringen beslutar proposition 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag