Upphävd författning

Kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
SFS 1974:804
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med olja avses i denna kungörelse råolja och eldningsolja.

[S2]Med råolja avses varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli tjänlig för transport. Uttrycket inbegriper också råoljor från vilka vissa destillationsprodukter avlägsnats (ibland benämnda "topped crudes") eller till vilka tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda "spiked crudes" eller "reconstituted crudes").

[S3]Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396--69) eller tjockare.

2 §  Den som under år 1974 i svensk hamn eller annan i Sverige belägen anläggning mottagit sammanlagt mer än 150 000 ton olja som transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars 1975 lämna statens industriverk uppgift om den oljemängd som han mottagit.

[S2]Med olja som transporterats sjöledes till anläggning jämställes olja som transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan efter sjötransport mottagits i hamn eller anläggning belägen i annan stat.

3 §  Uppgiftsskyldighet föreligger även för den som på sätt sägs i 2 § under år 1974 mottagit högst 150 000 ton olja, om den oljemängd som han mottagit tillsammans med den ojemängd som på samma sätt under nämnda år mottagits av dotterbolag eller annan gemensamt kontrollerad enhet uppgår till mer än 150 000 ton.

4 §  Efter anmaning av statens industriverk är envar som under år 1974 mottagit olja skyldig att lämna uppgift om den oljemängd som han mottagit under detta år.

5 §  Närmare föreskrifter och anvisningar för verkställigheten av denna kungörelse lämnas av statens industriverk.

6 §  Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan från statens industriverk.

[S2]Statens industriverk får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att inom viss tid inkomma med uppgiften.

7 § har upphävts genom förordning (1980:970).

8 §  Talan mot beslut av statens industriverk enligt denna kungörelse föres hos kammarrätten genom besvär.

Ändringar

Kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Ändring, SFS 1975:798

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1980:970) om ändring i kungörelsen (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

  Omfattning
  upph. 7 §

Ändring, SFS 1991:1100

  Omfattning
  upph.