Upphävd författning

Lag (1974:809) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:809
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Stadshypoteksförening är befriad från skyldighet att erlägga skatt med anledning av fusion inom stadshypoteksinstitutionen. Övertagande förening har vid taxering till statlig inkomstskatt rätt till avdrag för sådan den överlåtande föreningens skatt, vilken enligt 4 § 1 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skulle ha varit avdragsgill för den överlåtande föreningen. Restituerad, avkortad eller avskriven skatt som enligt 2 § första stycket samma lag skulle ha utgjort skattepliktig intäkt för den överlåtande föreningen utgör skattepliktig intäkt för den övertagande föreningen vid taxering till statlig inkomstskatt.

Ändringar

Lag (1992:707) om upphävande av lagen (1974:809) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- institutionen, m.m.