Upphävd författning

Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:897
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med riksmätplats avses statlig myndighet som enligt denna lag utsetts

[S2]att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i förhållande till nationella prototyper eller vetenskapligt definierade måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utföres inom landet,

[S3]att se till att dessa prototyper och måttenheter är anknutna till internationellt antagna enheter.

2 §  Riksmätplats utses för en eller flera storheter.

3 §  Riksmätplats utses av regeringen.

4 §  Myndighet som regeringen bestämmer får meddela auktorisation för visst organ att utföra viss mätning som ej ankommer på riksmätplats. Auktorisation får meddelas endast om organet har kompetent personal och lämplig utrustning för mätningen.

[S2]Organ som erhållit auktorisation benämnes auktoriserad mätplats.

5 §  Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare.

6 §  Myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet.

7 §  Beslut varigenom auktorisation meddelats för annat organ än statlig myndighet kan återkallas, när i denna lag angiven förutsättning för auktorisation ej längre föreligger eller det i övrigt finnes särskild anledning därtill.

8 §  Auktoriserad mätplats skall ersätta kostnaderna för auktorisationen.

9 §  Riksmätplats får uppbära avgift för utförda mätningar.

10 §  Har beslut i fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, föres talan mot myndighetens beslut hos regeringen genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1989:164

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 1--22 §§, den 1 juli 1989, då lagen (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla, och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.
  2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
  3. Bestämmelserna om ackrediterade laboratorier tillämpas på mätplatser som har auktoriserats enligt lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock äldre bestämmelser intill dess statens mät- och provråd har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen.
  Omfattning
  upph.