Upphävd författning

Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1974:899
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ärenden om utseende av riksmätplatser bereds av statens mät- och provråd. Förordning (1983:639).

2 §  Statens mät- och provråd meddelar allmänna råd för verksamheten vid riksmätplats.

[S2]Riksmätplats skall på begäran lämna rådet upplysningar om sin verksamhet och även i övrigt bereda rådet tillfälle att göra sig underrättad om denna. Förordning (1983:639).

3 §  Frågor om auktorisation enligt 4 § lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. prövas av statens mät- och provråd.

[S2]Ansökan om auktorisation skall vara skriftlig. Förordning (1983:639).

4 §  Statens mät- och provråd meddelar närmare föreskrifter för verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet och utövar tillsyn över verksamheten. I övrigt tillämpas 2 § andra stycket på sådan mätplats.

[S2]I fråga om verksamheten vid auktoriserad mätplats som är statlig myndighet tillämpas 2 §. Förordning (1983:639).

5 §  Auktoriserad mätplats skall betala kostnaden för auktorisationen enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket föreskriver. Förordning (1983:639).

6 §  Om ej annat är särskilt föreskrivet, får riksmätplats uppbära ersättning för mätning enligt föreskrifter som riksmätplatsen meddelar efter samråd med riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1974:899) om riksmätplatser m.m.

Förordning (1983:639) om ändring i kungörelsen (1974:899) om riksmätplat- ser m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Ändring, SFS 1989:526

  Omfattning
  upph.