Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:963
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För allmän försäkringskassa utses två personalföreträdare samt för var och en av dem en suppleant att i styrelsen företräda dem som är anställda hos kassan. Därvid äger lagen (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet motsvarande tillämpning.

[S2]Arbetstagarorganisation skall tillställa allmän försäkringskassa avskrift av beslut om att utse eller entlediga personalföreträdare eller suppleant. Kassan skall underrätta riksförsäkringsverket om beslutet. Förordning (1976:479).

2 §  Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen.

[S2]Vid handläggning av fråga, som ej har avseende på det slag av verksamhet kassan skall bedriva, är personalföreträdare ledamot i styrelsen.

3 §  Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. äger i övrigt motsvarande tillämpning på allmän försäkringskassa.

Ändringar

Kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

Förarbeten
Prop. 1974:167

Förordning (1976:479) om ändring i kungörelsen (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

Ändring, SFS 1988:1082

    Omfattning
    upph.