Upphävd författning

Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som vid införsel till Sverige har ursprung i Färöarna. Vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller de villkor som motsvarar dem som enligt frihandelskungörelsen (1973:1140) gäller för att vara skall anses ha ursprung i Danmark. Artiklarna 2 och 3 i bilaga 1 till frihandelskungörelen äger dock icke tillämpning.

[S2]Med Danmark avses i denna förordning Danmark med undantag av Färöarna.

2 §  Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som har ursprung i Färöarna, även om den har förts till Danmark och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick eller efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling i Danmark att den bibehållit sitt ursprung i Färöarna. Motsvarande förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Färöarna, om den har förts till Danmark och därifrån senare har utförts till Sverige efter att i Danmark ha undergått sådan bearbetning eller behandling att den skulle ha fått ursprung i Danmark om Danmark med Färöarna och Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område och om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på dessa två länder.

3 §  Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som har ursprung i Danmark, om den har förts till Färöarna och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick eller efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling i Färöarna att den bibehållit sitt ursprung i Danmark. Motsvarande förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Danmark, om den har förts till Färöarna och därifrån senare har utförts till Sverige efter att i Färöarna ha undergått sådan bearbetning eller behandling att den skulle ha fått ursprung i Färöarna om Danmark med Färöarna och Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område och om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på dessa två länder.

4 §  Vara för vilken tullfrihet eller tullnedsättning har medgivits enligt denna förordning skall icke anses som ursprungsvara enligt avtalet mellan Sverige och EEC eller mellan Sverige och CECA.

5 §  För vara som avses i 1--3 §§ åtnjutes tullfrihet eller tullnedsättning i den utsträckning som gäller enligt frihandels- kungörelsen (1973:1140) för vara som har ursprung i Danmark. Tullfrihet eller tullnedsättning medges dock icke för vara som är hänförlig till tulltaxenr 16.04 eller 16.05.

6 §  Bestämmelserna i 3, 8 och 12--14 §§frihandelskungörelsen (1973:1140) om införsel från Danmark äger motsvarande tillämpning på införsel av vara som avses i 1--3 §§ i denna förordning.

7 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:40

Ändring, SFS 1993:965

    Omfattning
    upph.