Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1393
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Det mellan Sverige och Zambia den 18 mars 1974 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.
Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  1. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.
  2. Förordningen tillämpas beträffande inkomst som förvärvas efter utgången av år 1975.
  3. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om inkomst som har förvärvats före utgången av år 1975.
  Förarbeten
  Prop. 1974:119