Upphävd författning

Kräftpestförordning (1975:184)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1965-05-15
Ändring införd
SFS 1975:184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Fiskeriverket leder bekämpningen av kräftpest. I frågor, som kräver särskild medicinsk sakkunskap beträffande kräftpest skall verket samråda med Statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (1991:571).

Allmänna bestämmelser

2 §  Redskap som har använts vid kräftfiske i ett vatten får ej utan föregående desinfektering användas för fiske i annat vatten. Fiskeriverket meddelar föreskrifter om sådan desinfektering. Förordning (1991:571).

3 §  Levande kräftor får ej förvaras och döda, okokta kräftor eller delar därav får ej kastas ut i annat vatten än det där de har fångats.

[S2]Emballage vari kräftor från ett vatten har förvarats får ej rengöras i eller kastas ut i annat vatten.

Fångstförbud m.m.

4 §  För att hindra spridning av kräftpest eller för att trygga kräftbeståndets återväxt i vatten, där kräftpest har förekommit, får Fiskeriverket meddela förbud mot kräftfångst inom visst område.

[S2]Har förbud som avses i första stycket meddelats, är det ej tillåtet att saluhålla, utbjuda, sälja, köpa eller från ort till annan transportera kräftor som har fångats inom det förbjudna området. Förordning (1991:571).

5 §  Om det behövs för att hindra spridning av kräftpest får Fiskeriverket

 1. meddela förbud mot att inom visst område saluhålla, utbjuda, sälja, köpa eller från ort till annan transportera okokta kräftor,
 2. meddela förbud mot att fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts inom visst vatten transporteras därifrån till en annan sjö eller ett annat vattendrag utan föregående desinfektering,
 3. meddela förbud mot att fisk användes som betesfisk i annat vatten än det där den har fångats.

[S2]Ett förbud som avses i första stycket 1 gäller också transport av okokta kräftor genom området mellan orter utanför detta, om inte annat föreskrivs. Kräftor som har fångats inom ett område som omfattas av förbud enligt första stycket 1 får för kokning transporteras från fångstplatsen till plats i dess omedelbara närhet och får för undersökningsändamål sändas till länsstyrelsen och till vetenskaplig institution. Förordning (1991:571).

6 §  När förbud enligt 4 och 5 §§ meddelas, ändras eller upphävs, skall underrättelse därom snarast möjligt införas i länskungörelserna och, om det anses behövligt, i ortstidning. Meddelade förbud skall vidare anslås på lämpliga platser inom och närmast omkring det ställe eller område som berörs av förbudet.

[S2]En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till vederbörande polismyndighet, länsstyrelse och kommun. Kopia av beslut som avses i 5 § första stycket 2 skall också snarast möjligt sändas till Vägverket, Telestyrelsen, lokal militär myndighet och annan myndighet som kan beröras av beslutet. Förordning (1993:634).

Särskilda bestämmelser

7 §  Finns dammbyggnad i rinnande vatten skall vid tillämpningen av 3 § och 5 §2 och 3 vattnet på ömse sidor om dammbyggnaden anses utgöra skilda vatten.

8 §  Fiskeriverket skall varje år före kräftfiskets början undersöka om förbud enligt 4 eller 5 § behövs.

[S2]Fiskeriverket får för undersökningsändamål medge undantag från 3 §. Verket får även annars medge undantag från 3 § i fråga om förvaring av levande kräftor. Förordning (1991:571).

8 a §  Fiskeriverket får överlåta åt länsstyrelsen att fullgöra verkets åligganden enligt 8 § första stycket. Länsstyrelsen skall i sådana fall snarast möjligt underrätta fiskeriverket om förbud enligt 4 eller 5 § behövs. Förordning (1991:571).

Ansvarsbestämmelser m.m.

9 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 eller 3 § eller mot förbud som har meddelats enligt 4 eller 5 § dömes till böter.

10 §  I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott mot förbud som har meddelats enligt 4 §, samt i fråga om fiskeredskap, som har använts som hjälpmedel vid sådant brott, gäller föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske.

11 §  Okokta kräftor och fisk samt redskap för fiske eller kräftfångst, varmed har vidtagits åtgärd som är förbjuden enligt 2--5 §§, skall jämte använt emballage genast efter anträffandet, såvitt angår kräftorna och fisken, kokas och, såvitt angår redskapen och emballaget, desinfekteras enligt av fiskeriverket meddelade föreskrifter, eller, om det ej kan ske, brännas upp.

[S2]Båtar, maskiner eller annan arbetsutrustning som har använts i strid mot förbud enligt 5 § 2 skall desinfekteras enligt föreskrifter som meddelas av Fiskeriverket. Förordning (1991:571).

12 §  Fiskeriverkets beslut i ett särskilt fall enligt denna förordning får överklagas hos Kammarrätten. Förordning (1991:571).

13 §  Fiskeriverket beslut enligt 4 och 5 §§ gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (1991:571).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:736) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1977:517) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1977:901) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1982:128) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ny 8 a §

Förordning (1985:441) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 8 a §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1990:847) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6, 8, 8 a, 12 §§; ny 13 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:571) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8 a, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:634) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1097

  Omfattning
  upph.