Upphävd författning

Lag (1975:364) om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-15
Ändring införd
SFS 1975:364
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får på framställning av församling eller kyrklig samfällighet medge att kyrkoråd eller annan nämnd hos församlingen eller samfälligheten beslutar att företrädare för de anställda hos församlingen eller samfälligheten får närvara vid nämndens sammanträden och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

2 §  Medgivande enligt 1 § kan begränsas till att avse rätt att närvara och deltaga i överläggningarna vid handläggning av ärenden av visst slag.

3 §  Beslut av nämnd med stöd av medgivande enligt 1 § får avse endast den som är anställd hos församlingen eller samfälligheten och som är utsedd av lokal facklig organisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till församlingen eller samfälligheten.

Ändringar

Lag (1975:364) om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet

Förarbeten
Prop. 1975:61

Lag (1990:303) om upphävande av lagen (1975:364) om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrk- lig samfällighet