Upphävd författning

Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid ansökan som avses i denna paragraf skall sökanden erlägga ansökningsavgift. Avgiften utgör för ansökan om

[S2]kronor

1.tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet vad gäller verksamhet som avses i 1 § andra stycket 2 samma lag utom sådana tillstånd som avses under 57 000
2.tillstånd enligt 5 § lagen om kärnteknisk verksamhet vad gäller verksamhet som avses i 1 § andra stycket 1 samma lag för:
anläggning för framställning av reaktorbränsle anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall36 000 150 000
3.typcertifikat för emballage för transport av bestrålat bränsle från kärnkraftverk70 000
4.kolliprototypcertifikat jämte övriga intyg utom sådana som avses under 63 000
5.transporttillstånd3 000
6. intyg enligt 39 § atomansvarighetslagen (1968:45)300

[S3]Avgiften erläggs när ansökningen ges in till inspektionen. Förordning (1988:105).

2 §  Den som söker tillstånd eller godkännande som avses i 1 § första stycket, 1, 2 eller 3 skall ersätta inspektionen dess kostnader för tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller för typgodkännande i den mån de överstiger ansökningsavgiften. Förordning (1984:16).

3 §  För kostnad för tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet utgår från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd enligt 5 § den lagen har meddelats följande avgifter per kalenderkvartal:

[S2]kronor

1. för kärnkraftsreaktor785 000
2. för anläggning för framställning av reaktorbränsle för kärnkraftsreaktorer80 000
3. för forskningsstation med försöksreaktorer80 000
4. för anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av använt kärnbränsle vilken inte utgör del av annan avgiftspliktig anläggning185 000
5. för anläggning för hantering, lagring eller slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle vilken inte utgör del av annan avgiftspliktig anläggning70 000

[S3] Förordning (1990:240).

4 §  För åtgärd av statens kärnkraftinspektion, som ej är avgiftsbelagd enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och för vilken avgift ej utgår enligt 3 eller 5 §, får inspektionen ta ut ersättning per timme för nedlagt arbete med:

Ersättning för timme, kronor
för tjänsteman i lönegrad N27--N32 för tjänsteman i lönegrad N18--N26 för tjänsteman i lönegrad N10--N17310 260 220

[S2]Inspektionens kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss anläggning, ersättas av vederbörande anläggningsinnehavare. Förordning (1988:105).

5 §  För sådan kontroll av atområbränsle och särskilt klyvbart material som följer av Sveriges internationella åtaganden utgår särskild avgift till statens kärnkraftinspektion. Avgiften utgår per kalenderkvartal och utgör för

kronor
1. anläggning vari framställs kärnbränsle för kärnkraftsreaktorer325 000
2. forskningsstation med försöksreaktorer115 000
3. kärnkraftsreaktor185 000

[S2]Avgift enligt första stycket 3 utgår från och med det kalenderkvartal som följer efter det att kärnbränsle för reaktorn mottagits av dess innehavare. Förordning (1990:240).

6 §  Avgift enligt 3, 5 eller 8 § erlägges efter anmodan i förskott för varje kalenderkvartal. Förordning (1978:686).

7 §  Om synnerliga skäl föreligger, får inspektionen bestämma avgiften eller ersättningen till lägre belopp än som följer av 1--5 eller 8 §. Förordning (1984:16).

8 §  Den som har tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall till statens kärnkraftinspektion erlägga avgift för forskning och utveckling angående säkerheten vid sådan anläggning. Avgiften utgör för varje kalenderkvartal 975 000 kronor och utgår för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd lämnats för reaktorn. Förordning (1984:16).

9 §  Avgiftsplikten enligt 3, 5 eller 8 § upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att anläggningen efter därom till inspektionen gjord anmälan tas ur drift.

10 §  Talan mot inspektionens beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion

Ändring, SFS 1975:1247

  Omfattning
  ändr. 3-5, 8 §§

Förordning (1976:244) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 8 §§

Förordning (1977:445) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 3-5, 8 §§

Förordning (1978:686) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 1-8 §§; omtryck

Förordning (1979:1033) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 1-4 §§

Förordning (1981:1351) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftin- spektion

  Omfattning
  ändr. 3-5, 8 §§

Förordning (1984:16) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 1-5, 7, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1988:105) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 1, 3-5 §§
  Ikraftträder
  1988-03-25

Förordning (1989:324) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:240) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:739

  Omfattning
  upph.