Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1984-01-12
Ändring införd
SFS 1984:3 i lydelse enligt SFS 2023:867
Ikraft
1984-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2001:441 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

2 §  I denna lag avses med

 1. kärnteknisk anläggning:
  1. anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
  2. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,
  3. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, och
  4. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall,
 2. kärnämne:
  1. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår,
  2. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, och
  3. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
 3. kärnavfall:
  1. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
  2. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,
  3. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anläggning, och
  4. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,
 4. permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,
 5. kärnteknisk utrustning:
  1. utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ordning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och
  2. utrustning eller material som kan användas för framställning av kärnladdningar,
 6. radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som
  1. inbegriper en strålkälla,
  2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
  3. kräver omedelbara åtgärder, och
 7. geologiskt slutförvar: en anläggning för slutförvaring som är placerad i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering från biosfären av
  1. kärnavfall,
  2. kärnämne som inte ska användas på nytt, eller
  3. annat radioaktivt avfall. Lag (2020:685).

Prop. 2009/10:172: I paragrafen införs en definition av ”permanent avstängd kärnkraftsreaktor”, varmed avses en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren.

Definitionen omfattar två fall. Det ena fallet är att tillståndshavaren själv har beslutat att stänga av en reaktor och att elproduktionen inte ska återupptas.

Den andra fallet innebär att en reaktor ...

Prop. 2016/17:157: I paragrafen, som förklarar innebörden av ord och uttryck som förekommer i lagen, införs i sjätte punkten en definition av radiologisk nödsituation. En radiologisk nödsituation är en plötsligt inträffad händelse som inbegriper en strålkälla, har medfört eller kan befaras medföra skada och som kräver att omedelbara åtgärder vidtas.

Definitionen knyter an till hur ”olycka” beskrivs i förarbetena till den numera upphävda räddningstjänstlagen ...

2 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kärnämne eller kärnavfall föreskriva om undantag från denna lag eller vissa bestämmelser i lagen, i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts. Lag (1992:1536).

Grundläggande bestämmelser

/Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/

3 §  Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i överenskommelser som avses i första stycket.

[S3]Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:396). Lag (2018:397).

Prop. 2017/18:94: Förutom språkliga justeringar uppdateras hänvisningen till strålskyddslagen.

Prop. 1997/98:174: För att tydliggöra Sveriges åtaganden enligt provstoppsfördraget har införts en ändring i bestämmelsen som anger förutsättningarna för bedrivandet av fredlig kärnteknisk verksamhet.

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

3 §  Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:396). Lag (2018:398).

3 a §  En kärnteknisk anläggning ska konstrueras, lokaliseras, uppföras, tas i drift, drivas och avvecklas så att radiologiska nödsituationer undviks och, om en radiologisk nödsituation ändå inträffar, att konsekvenserna av nödsituationen kan hanteras. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: I paragrafen, som är ny, anges det övergripande säkerhetsmål för en kärnteknisk anläggning som framgår av artikel 8a.1 i ändringsdirektivet.

Säkerhetsmålet omfattar alla de säkerhetsrelaterade åtgärder som behöver vidtas under en anläggnings samtliga faser, dvs. för den inledande fasen med planering, platsval och konstruktion, vidare under uppförandet ...

4 §  Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som krävs för att

 1. förebygga fel i utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk nödsituation samt begränsa och fördröja utsläpp av radioaktiva ämnen om en nödsituation ändå inträffar,
 2. i ett tidigt skede av en radiologisk nödsituation förhindra sådana utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle medföra att skyddsåtgärder måste vidtas utanför den kärntekniska anläggningen men inte kommer att kunna vidtas på grund av tidsbrist,
 3. förhindra sådana stora utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle medföra att skyddsåtgärder måste vidtas och inte kan begränsas i tid och rum, och
 4. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: Ambitionsnivån för säkerhetsmålet i 3 a § anges i de fyra punkterna i paragrafen. Punkterna beskriver den prioriteringsgrad som säkerhetsmålet har.

Den första punkten är ett uttryck för djupförsvarsprincipen som innebär att kärntekniska anläggningar ska vara konstruerade och drivas på ett sådant sätt att radiologiska nödsituationer inte inträffar men om det ändå sker ska det finnas system som säkerställer att konsekvenserna mildras så att inga betydande utsläpp kan ske. ...

Prop. 2005/06:76: Ändringen i första stycket 1 jämförd med andra stycket klargör att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om åtgärder inte bara för att förhindra utan även för att förebygga sabotage vid en kärnteknisk anläggning.

Tillståndsplikt m.m.

5 §  Det är förbjudet att utan tillstånd enligt denna lag bedriva kärnteknisk verksamhet. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: Paragrafen motsvarar det nuvarande första stycket som får en formulering som tydligt anger att det är förbjudet att utan tillstånd bedriva kärnteknisk verksamhet. Det innebär inte någon ändring i sak men den nya formuleringen stämmer bättre överens med direktivet (artikel 4.1 c).

De nuvarande andra, tredje och fjärde styckena som samtliga avser godkännande av uppdragstagare utgår ur paragrafen. De bestämmelserna ersätts av den nya bestämmelsen i 13 §.

Prop. 2005/06:76: Genom ändringen i andra stycket förtydligas att det behövs godkännande då en uppgift som ankommer på den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet överlåts på en uppdragstagare att utföra. Vidare klargörs att det också behövs godkännande för att en uppdragstagare som har fått sitt uppdrag från tillståndshavaren i sin tur skall kunna uppdra åt någon annan (en tredje person) att utföra en sådan uppgift. Något uppdrag i ytterligare led är inte tillåtet (den tredje personen kan alltså inte få något ...

5 a §  Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 1. i Sverige slutförvara eller i avvaktan på slutförvaring mellanlagra kärnavfall eller kärnämne som inte är avsett användas på nytt, om avfallet eller ämnet kommer från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land, eller
 2. utomlands slutförvara kärnavfall eller kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, om avfallet eller ämnet kommer från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i Sverige.

[S2]Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte

 1. kärnavfall eller kärnämne som efter behandling eller upparbetning i Sverige ska slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller ämnet har sitt ursprung, eller
 2. sådant använt kärnbränsle från forskningsreaktorer som i enlighet med tillämpliga internationella avtal sänds till ett land som tar emot bränsle för forskningsreaktorer eller tillverkar sådant bränsle. Lag (2014:141).

Prop. 2013/14:69: I inledningen av första stycket förtydligas att det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som prövar frågor om tillstånd enligt 5 a §. Stycket får en annan redaktionell utformning genom en punktuppställning där den första punkten motsvarar det nuvarande första

stycket med den förändringen dels att sista meningen i det ...

Prop. 2009/10:172: Bestämmelsen om förbudet att ge tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor tas bort.

Prop. 2008/09:121: Den förändrade lydelsen av tredje stycket tydliggör att samma förbud som i 20 a § strålskyddslagen (1988:220) mot tillstånd till transporter av radioaktivt avfall till vissa platser och länder gäller även för de fall då det radioaktiva avfallet kommer från kärnteknisk verksamhet. Hänvisningen till 24 § strålskyddslagen ersätts med en ny bestämmelse i 7 § lagen ...

5 b §  Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap.3-5 §§miljöbalken tillämpas.

[S2]Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 6 kap. 14 § strålskyddslagen (2018:396).

[S3]Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 1 får ges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras. Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och fördelarna med slutförvaring i det andra landet från kärnsäkerhetssynpunkt tydligt överväger fördelarna med slutförvaring i Sverige. Lag (2023:867).

Prop. 2000/01:111: Tillägget behövs för att bestämmelsen inte skall strida mot art- och habitatdirektivet. Innebörden är att tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet inte alltid är tillräckligt utan att sökanden i förekommande fall också måste skaffa sig nödvändiga tillstånd enligt de nämnda miljöbalksbestämmelserna.

Prop. 2017/18:94: Förutom språkliga justeringar uppdateras hänvisningen till strålskyddslagen.

Prop. 2013/14:69: Första stycket innebär en sammanslagning av de nuvarande första och andra styckena. Det nuvarande tredje stycket utgår ur paragrafen och flyttas till 6 §.

Andra stycket motsvarar det nuvarande andra stycket i 5 a § som har flyttats hit. Bestämmelsen innebär att tillstånd inte kan ges för transporter av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 ...

Prop. 2009/10:172: I ett nytt andra stycke införs en bestämmelse som anger att 17 kap. 6 a § miljöbalken ska tillämpas vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva en ny kärnkraftsreaktor. Detta kompletterar bestämmelsen i första stycket som anger att 2 kap., 5 kap. 3 § och <a href="https://lagen.nu/1998:808#K16P5" ...

Prop. 2009/10:184: Genom hänvisningen till 2 kap. miljöbalken ska de nya bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket miljöbalken tillämpas i stället för de tidigare bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 5 § <a href="https://lagen.nu/1998:808" ...

Prop. 2023/24:19: Paragrafen anger vilka bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid prövning av ärenden enligt lagen och reglerar vissa andra förutsättningar för tillstånd enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5. Ändringen i första stycket innebär att den nuvarande andra meningen, som anger att 17 ...

5 c §  För en kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att uppföra, inneha eller driva en sådan anläggning ska

 1. bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 3 kap.11 och 12 §§ och 5 kap. 18 §miljöbalken tillämpas,
 2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.26 och 27 §§miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap.2325 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
 3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap.2846 §§miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
 4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas. Lag (2018:1415).

Prop. 2016/17:200: I paragrafen hänvisas till bestämmelser om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivning samt planer och planeringsunderlag i 6 kap. miljöbalken. Mot bakgrund av att ett nytt 6 kap. miljöbalken föreslås anpassas bestämmelsen i enlighet med det. Den ändring det innebär är densamma som för de verksamheter och åtgärder som tillståndsprövas enligt <a href="https://lagen.nu/1998:808" ...

Prop. 2013/14:69: Paragrafen ändras genom att andra och tredje styckena utgår och flyttas till den nya 5 e § respektive den nya 5 f §.

Prop. 2009/10:172: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om det underlag som behövs vid en tillståndsprövning. Första och andra styckena, som överförs från 5 b §, innehåller bestämmelser om krav på miljökonsekvensbeskrivning i ärenden om tillstånd enligt lagen.

Enligt tredje stycket meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd till kärnteknisk verksamhet. Sådana föreskrifter ...

Prop. 2023/24:152: För en kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att uppföra, inneha eller driva en sådan anläggning ska

1. bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 3 kap.11 och 12 §§ och 5 kap. ...

5 d §  Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett sådant avtal om slutförvaring som avses i 5 b § tredje stycket ska kunna godtas som grund för ett tillstånd. Lag (2014:141).

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny. I paragrafen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vad som krävs av ett avtal om slutförvaring i ett annat land för att det avtalet ska kunna godtas som grund för ett tillstånd. Bakgrunden till bemyndigandet är kärnavfallsdirektivets krav i artikel 4.4 om att ett avtal om slutförvaring i ett annat land ska ta hänsyn till de kriterier som fastställts av kommissionen i enlighet med artikel 16.2 i rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 ...

5 e §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 6 kap.miljöbalken ska tillämpas även i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag än sådana som avses i 5 c §. Lag (2017:960).

Prop. 2016/17:200: Formuleringen av bemyndigandet i paragrafen ändras som en anpassning till det nya 6 kap. miljöbalken. Bemyndigandet omfattar hela 6 kap. miljöbalken men det är naturligtvis inte samtliga bestämmelser i kapitlet som aktualiseras i de aktuella ärendena utan en hänvisning till de relevanta bestämmelserna får göras i den utsträckning bemyndigandet utnyttjas.

Övervägandena ...

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att det ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning även i andra ärenden

om tillstånd enligt denna lag. Bestämmelsen motsvarar det nuvarande andra stycket i 5 c § som har flyttats hit. Bestämmelsen har fått en något ...

5 f §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd enligt denna lag. Lag (2014:141).

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny och innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd enligt denna lag. Bestämmelsen motsvarar det nuvarande tredje stycket i 5 c § som har flyttats hit. Bestämmelsen har fått en delvis annan utformning genom att uttrycket ”tillstånd till kärnteknisk verksamhet” har ändrats till uttrycket ”tillstånd enligt denna lag”.

Bestämmelsen ...

5 g §  Det krävs tillstånd från regeringen för att slutligt försluta ett geologiskt slutförvar.

[S2]Regeringen ska i samband med att tillståndet beviljas besluta om de villkor som ska vara uppfyllda för att förvaret slutligt ska få förslutas. Lag (2020:685).

5 h §  Tillståndshavaren ska till regeringen redovisa de åtgärder som har vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g §. Lag (2020:685).

5 i §  Om villkoren i beslutet enligt 5 g § är uppfyllda, ska regeringen bestämma den tidpunkt då slutförvaret ska anses vara slutligt förslutet. Lag (2020:685).

Statens ansvar för slutligt förslutna geologiska slutförvar

5 k §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad en ansökan om ett tillstånd till slutlig förslutning enligt 5 g § ska innehålla, och
 2. hur tillståndshavaren ska redovisa åtgärderna enligt 5 h §. Lag (2020:685).

5 l §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b §§. Lag (2020:685).

6 §  Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap.28 a29 b §§miljöbalken. Lag (2014:141).

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny och innehåller en upplysning om att det finns bestämmelser om krav på tillstånd i 7 kap.28 a29 b §§miljöbalken. Bestämmelsen motsvarar det nuvarande tredje stycket i 5 b § som flyttas hit.

7 §  Ett tillstånd får begränsas till att avse en viss tid. Om tillståndet avser transport av använt kärnbränsle eller kärnavfall till eller från Sverige, får tillståndet inte gälla för längre tid än tre år. Lag (2009:328).

Prop. 2008/09:121: Den nya bestämmelsen innebär att tillstånd till sådana gränsöverskridande transporter som avses i direktiv 2006/117/Euratom inte får ges för längre tid än tre år åt gången.

Anmälningsskyldighet

7 a §  Den som bedriver en forsknings- eller utvecklingsverksamhet som rör processer eller system i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen eller kärnavfall, är skyldig att anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte teoretisk eller grundläggande forskning. Det gäller inte heller forskning och utveckling som rör

 1. industriell användning av radioisotoper,
 2. tillämpningar inom medicin, hydrologi eller lantbruk,
 3. hälso- och miljöeffekter,
 4. förbättrat underhåll. Lag (2000:169).

7 b §  Den som tillverkar, monterar eller på annat sätt framställer kärnteknisk utrustning är skyldig att anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2000:169).

7 c §  Den som till Sverige för in eller från Sverige för ut kärnteknisk utrustning är skyldig att anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2000:169).

7 d §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten i 7 a-7 c §§. Lag (2000:169).

Tillståndsvillkor m.m.

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får när ett tillstånd meddelas eller under dess giltighetstid besluta om de villkor som behövs med hänsyn till säkerheten. Lag (2006:339).

Prop. 2005/06:76: Paragrafen ändras så att regeringen ges en möjlighet att generellt delegera möjligheten att komplettera ett tillstånd till kärnteknisk verksamhet med de villkor som behövs av säkerhetsskäl. Sådana villkors förhållande till innehållet i tillstånd meddelade enligt miljöbalken beskrivs närmare i avsnitt 8.1.

8 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärnteknisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställa

 1. det ansvar och de skyldigheter som följer av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, och
 2. tillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Lag (2010:973).

Prop. 2009/10:172: Genom ändringen utvidgas regeringens bemyndigande till att meddela föreskrifter om att tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställa det ansvar och de skyldigheter som följer av atomansvarighetslagen.

Ändringen i paragrafen innebär att tillsynsmyndigheten, om ett tillstånd har förenats med ett villkor, får en möjlighet att med stöd av 18 § meddela de förelägganden ...

Prop. 2009/10:173: Förslaget innebär att en ändring görs i paragrafen i dess lydelse enligt det förslag som kommenteras i 15.2 och som i punkten 1 hänvisar till det ansvar och de skyldigheter som följer av atomansvarighetslagen. Lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom den lagen upphävs atomansvarighetslagen. Tidpunkten för ...

9 §  I fråga om anordningar för kärnteknisk verksamhet som är av betydelse från säkerhetssynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om provning, kontroll eller besiktning. Lag (1990:238).

Allmänna skyldigheter för tillståndshavare

10 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ansvarar för säkerheten i verksamheten och ska

 1. fortlöpande och systematiskt värdera, verifiera och, så långt det är möjligt och rimligt, förbättra säkerheten i verksamheten och vid anläggningar där verksamheten bedrivs med hänsyn till
  1. de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs,
  2. hur utrustningar och anläggningar påverkas av drift och ålder,
  3. erfarenheter från verksamheten och liknande verksamheter, och
  4. utvecklingen inom vetenskap och teknik,
 2. vidta de åtgärder som anges i 4 § med hänsyn till de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs,
 3. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfall eller kärnämne som inte används på nytt, om avfallet eller ämnet har uppkommit i verksamheten,
 4. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar som verksamheten inte längre ska bedrivas i till dess att all verksamhet vid anläggningarna har upphört och allt kärnämne och allt kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits, och
 5. i samband med en radiologisk nödsituation, ett hot eller en annan liknande omständighet snarast till den myndighet som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för bedömningen av säkerheten och, om händelsen avser en kärnkraftsreaktor, överföra värden för processparametrar för reaktorn. Lag (2017:575).

Prop. 2009/10:172: I paragrafen anges vissa allmänna skyldigheter för tillståndshavare. I tredje punkten klargörs det att tillståndshavarens skyldighet att vidta åtgärder för att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre ska bedrivas gäller till dess att all verksamhet vid anläggningen har upphört och allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits. Vissa språkliga ändringar görs också i paragrafen.

Prop. 2016/17:157: I första stycket tydliggörs att den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ansvarar för säkerheten i verksamheten. Detta är i linje med artikel 6 a i kärnsäkerhetsdirektivet, som anger att tillståndshavaren har det primära ansvaret för kärnsäkerheten vid en kärnteknisk anläggning och att detta ansvar inte kan delegeras. Första och andra punkterna innebär en utveckling av vad skyldigheten i nuvarande första punkten innebär. Säkerheten vid en kärnteknisk verksamhet ska fortlöpande ...

Prop. 2005/06:76: Enligt den nya bestämmelsen i andra stycket är den som bedriver kärnteknisk verksamhet skyldig att på eget initiativ underrätta tillsynsmyndigheten om allt som har betydelse för att säkerheten skall kunna upprätthållas.

Den som inte fullgör upplysningsskyldigheten kan föreläggas vite enligt 22 §.

10 a §  Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska minst vart tionde år göra en ny systematisk helhetsbedömning av säkerheten och strålskyddet och hur dessa uppfyller kraven enligt denna lag, miljöbalken och strålskyddslagen (2018:396) och enligt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

[S2]I helhetsbedömningen ska tillståndshavaren ta ställning till hur säkerheten och strålskyddet kan upprätthållas och förbättras fram till nästa helhetsbedömning eller till dess att anläggningen har avvecklats. Särskild hänsyn ska tas till de omständigheter som anges i 10 § 1 a–d.

[S3]Helhetsbedömningen och de åtgärder som den föranleder ska redovisas till den myndighet som avses i 16 §. Lag (2018:397).

Prop. 2017/18:94: Förutom språkliga justeringar uppdateras hänvisningen till strålskyddslagen.

Prop. 2009/10:172: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om återkommande helhetsbedömning av en kärnteknisk anläggnings säkerhet och strålskydd. Bestämmelserna motsvarar i huvudsak innehållet i myndighetsföreskrifter om sådan helhetsbedömning. Bestämmelserna införs i lagen eftersom den återkommande helhetsbedömningen har principiell betydelse för säkerhetsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna. Avsikten är att regleringen i sak ska vara densamma som i myndighetsföreskrifterna. En lagreglering föranleder ...

Prop. 2016/17:157: Paragrafen innehåller ändrade bestämmelser om de helhetsbedömningar som ska göras minst vart tionde år av säkerheten och strålskyddet vid kärntekniska anläggningar. Syftet med de ändrade bestämmelserna i paragrafen är att göra tydligare att den helhetsbedömning som tillståndshavaren till en kärnteknisk anläggning ska göra minst vart tionde år ska dels ge en samlad bild av säkerheten och strålskyddet i ljuset av ny kunskap och vunna erfarenheter samt påverkan av driftförhållanden och anläggningens ...

10 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. åtgärder som ska vidtas och information som ska lämnas för att uppfylla kraven i 10 §,
 2. hur en bedömning enligt 10 a § ska göras, och
 3. att en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart tionde år. Lag (2017:575).

Prop. 2009/10:172: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i en helhetsbedömning och att en bedömning av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart tionde år. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Genom föreskrifterna får preciseras bl.a. vilka säkerhetsområden som bör belysas i helhetsbedömningen och hur djuplodande analyserna och redogörelserna ska ...

Prop. 2016/17:157: I paragrafen tas det i första punkten in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om tillståndshavarens skyldigheter enligt 10 §.

Andra och tredje punkterna motsvarar nuvarande första och andra punkterna med en språklig ändring.

10 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kraven i 10 a §. Sådana undantag och dispenser får endast avse kärntekniska anläggingar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten. Lag (2010:948).

Prop. 2009/10:172: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på en helhetsbedömning. Bemyndigandet begränsas till att avse kärntekniska anläggningar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten.

Möjligheten att göra undantag behövs med hänsyn till att kravet på en helhetsbedömning i 10 a § gäller för alla kärntekniska anläggningar ...

12 §  Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska vart tredje år i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som ska vidtas enligt 10 §3 och 4 och 11 §. Programmet ska dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet ska skickas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med granskningen och utvärderingen får de villkor ställas som behövs för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. Lag (2017:575).

13 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska

 1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 1012 §§, och
 2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra
  1. de åtgärder som avses i 1012 §§,
  2. åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,
  3. skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anläggningen, och
 3. i fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillståndshavaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

[S2]I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Lag (2017:1067).

Prop. 2009/10:172: I första stycket 2 införs en ny bestämmelse med krav på en tillståndshavare att ha ekonomiska, administrativa och personella resurser för att fullgöra vissa skyldigheter enligt lagen.

Ändringen innebär en komplettering av bestämmelsen om tillståndshavarens kostnadsansvar. Den nya bestämmelsen tydliggör tillståndshavarens skyldighet att ha en organisation utformad och bemannad på ett sådant sätt att den tillförsäkrar en säker och tillförlitlig drift av verksamheten samt ...

Prop. 2016/17:157: I första stycket införs en ny tredje punkt som klargör att tillståndshavaren ansvarar för att anlitade entreprenörer och dessas eventuella underentreprenörer har de personella resurser och övriga kvalifikationer som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta motsvarar artikel 6 f i kärnsäkerhetsdirektivet. Denna bestämmelse ersätter den tidigare ordningen med godkännande av uppdragstagare enligt 5 §. I övrigt görs språkliga moderniseringar.

Prop. 2005/06:183: I det nya första stycket tydliggörs att tillståndshavarens allmänna skyldigheter även omfattar det ekonomiska ansvaret för de åtgärder som måste vidtas.

Andra stycket anpassas till lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

14 §  Skyldigheterna enligt 10 § kvarstår till dess att de har fullgjorts, även om

 1. ett tillstånd återkallas,
 2. ett tillstånds giltighetstid går ut,
 3. rätten att driva en kärnkraftsreaktor har upphört att gälla enligt den upphävda lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling, eller
 4. en kärnkraftsreaktor är permanent avstängd.

[S2]Trots första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ge dispens från skyldigheterna enligt 10 §. Lag (2010:948).

Prop. 1996/97:176: Som antytts vid kommentaren till 1 § lagen om kärnkraftens avveckling kvarstår i princip tillståndshavarens skyldigheter enligt kärntekniklagen efter ett beslut om att rätten till reaktordrift skall upphöra enligt avvecklingslagen. För att detta klart skall framgå har 14 § kärntekniklagen kompletterats i enlighet med vad Lagrådet har förslagit (promemorieförslagets hänvisning i 15 § kärntekniklagen har utgått).

Enligt 10 § 3 kärntekniklagen är tillståndshavaren skyldig ...

Prop. 2009/10:172: Paragrafen innehåller bestämmelser om att skyldigheterna enligt 10 § kvarstår till dess att de fullgjorts i fall då bl.a. ett tillstånd återkallas eller ett tillstånds giltighetstid går ut. Paragrafens tillämpning utvidgas till att omfatta även fall då en kärnkraftsreaktor är permanent avstängd. Vad som avses med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor framgår av definitionen i 2 § 4.

I paragrafen införs en uppräkning i fyra punkter av de fall som omfattas av paragrafen. Bestämmelsen ...

14 a §  En försäkring som syftar till att ersätta skada på byggnader, anläggningar, system, komponenter och anordningar av betydelse för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet får inte ha någon annan som förmånstagare än den som är tillståndshavare för verksamheten enligt denna lag. Lag (2010:973).

Prop. 2009/10:173: Paragrafen, som är ny, innehåller ett förbud mot att ha någon annan än tillståndshavaren som förmånstagare för en försäkring som tillståndshavaren tar för att ersätta skada på byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar av betydelse för säkerheten. Bestämmelsen har enligt

Lagrådets förslag placerats under rubriken ”Allmänna skyldigheter för tillståndshavare”.

Bestämmelsen innebär exempelvis att moderbolaget i den koncern som tillståndshavaren ...

Statens sekundära ansvar

14 b §  Om det inte finns någon som kan göras ansvarig för att fullgöra skyldigheterna för säkerheten enligt 10 § ansvarar staten till dess att en tillståndshavare kan fullgöra skyldig- heterna. Lag (2020:685).

Återkallelse av tillstånd

15 §  Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan återkallas av den som har meddelat tillståndet om

 1. villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något väsentligt avseende inte iakttas,
 2. vad som föreskrivs i 11 eller 12 § inte iakttas och det föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt,
 3. det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, eller
 4. de skyldigheter som avses i 13 § i väsentlig mån åsidosätts. Lag (2006:648).

Prop. 2005/06:183: Enligt den nya fjärde punkten ges en möjlighet att återkalla ett tillstånd till kärnteknisk verksamhet vid underlåtenhet att uppfylla det ekonomiska ansvaret enligt 13 §. Kopplingen till sistnämnda paragrafs andra stycke innebär att även underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet kan leda till att ett tillstånd återkallas.

Förbud att ta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor i kommersiell drift

15 a §  En permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte åter tas i kommersiell drift. Lag (2010:948).

Prop. 2009/10:172: Paragrafen är ny och innebär att en kärnkraftsreaktor som är permanent avstängd inte åter får tas i kommersiell drift.

I 2 § finns en definition av ”permanent avstängd kärnkraftsreaktor”, varmed avses en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Tillsyn

16 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll av slutförvar utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:1536).

16 a §  Den som har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet ska ge tillsynsmyndigheten möjlighet till insyn i och granskning av hur säkerhetskraven följs i fråga om uppgifter som utförs av leverantörer eller deras underleverantörer eller av entreprenörer, underentreprenörer eller andra uppdragstagare. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: Med paragrafen, som är ny, införs en skyldighet för tillståndshavaren att se till att tillsynsmyndigheten ges insyn i hur säkerhetskraven tillgodoses när entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer, underleverantörer eller andra uppdragstagare utför arbetsuppgifter för tillståndshavarens räkning. Det kan t.ex. handla om såväl tillverkning och leverans av material och komponenter vid uppförandet av en ny anläggning eller vid ombyggnation av en befintlig anläggning som utförande av andra uppgifter ...

17 §  Den som bedriver eller har tillstånd att bedriva en kärnteknisk verksamhet, den som är anmälningsskyldig enligt 7 a-7 c §§ och den som tar befattning med utrustning som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7 c §, skall på begäran av tillsynsmyndigheten

 1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen, och
 2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats, där han bedriver verksamhet, för undersökningar och provtagningar, i den omfattning som behövs för tillsynen.

[S2]En skyldighet enligt första stycket gäller i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även gentemot den som utsetts som övervakare av att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

[S3]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (2000:169).

18 §  Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs samt meddela tillståndshavaren de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

[S2]Tillsynsmyndigheten får även besluta om verkställandet av sanktioner enligt artikel 83.1 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

[S3]Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten låta vidta åtgärden på hans bekostnad. Lag (1995:875).

Offentlig insyn

19 §  Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som avses i 2 §1 a eller b eller en anläggning för framställning, hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall ska

 1. ge den lokala säkerhetsnämnd som regeringen bestämmer insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen, och
 2. se till att arbetstagarna och allmänheten har tillgång till information om säkerheten vid anläggningen vid normala driftsförhållanden.

[S2]Ytterligare bestämmelser om skyldighet att lämna underrättelser och information finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: I första stycket föreslås att det införs en ny bestämmelse i andra punkten som motsvarar artikel 8.1 (a och första ledet i b) och 8.2 i kärnsäkerhetsdirektivet och syftar till ökad öppenhet och transparens. Bestämmelsen innebär en skyldighet för tillståndshavarna att tillhandahålla övergripande information om säkerheten vid anläggningen till arbetstagarna och allmänheten. Den information som bör delges allmänheten är t.ex. en allmän beskrivning av anläggningen och aktuella förhållanden ...

20 §  Insynen enligt 19 § första stycket 1 ska göra det möjligt för den lokala säkerhetsnämnden att få information om det säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid anläggningen och ställa samman material för att informera allmänheten om detta arbete. Lag (2017:575).

Prop. 2016/17:157: I paragrafen görs en hänvisning till 19 § första stycket i syfte att förtydliga att den insyn som avses är den som berör den lokala säkerhetsnämnden.

21 §  Tillståndshavaren skall på begäran av nämnden

 1. lämna nämnden upplysningar om tillgängliga fakta och låta nämnden ta del av tillgängliga handlingar, allt i den mån det behövs för att nämnden skall kunna fullgöra vad som anges i 20 §, och
 2. ge nämnden tillträde till och förevisa anläggningar eller platser, om det behövs för att nämnden skall få innebörden av upplysningar eller handlingar som utlämnas enligt 1 belyst och tillträdet är förenligt med gällande säkerhetsföreskrifter.

Ansvarsbestämmelser m. m.

22 §  Den som inte följer vad som föreskrivs i 10--12 § eller med stöd av denna lag uppställda villkor eller föreskrifter eller som inte efterkommer vad tillsynsmyndigheten har begärt eller beslutat med stöd av 17 eller 18 §, får av myndigheten föreläggas vite.

23 §  Beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut av tillsynsmyndigheten skall gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

24 §  Beslut av en lokal säkerhetsnämnd om begäran enligt 21 § får överklagas hos förvaltningsrätten genom besvär.

[S2]Besvärshandlingen tillställs förvaltningsrätten och skall ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen kommit in för sent skall rätten avvisa den. Besvärshandlingen skall dock inte avvisas, om förseningen beror på att nämnden har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man klagar. Inte heller skall handlingen avvisas, om den inom besvärstiden har kommit in till nämnden. Lag (2009:796).

25 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket eller 5 a § första stycket,
 2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a7 c §§,
 3. åsidosätter villkor som har beslutats med stöd av denna lag, eller
 4. åsidosätter föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna lag.

[S2]Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 döms till böter eller fängelse i högst två år.

[S3]Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lag (2017:576).

Prop. 2009/10:172: En redaktionell ändring görs i första stycket 1.

I tredje stycket införs en ny bestämmelse som reglerar konkurrensen mellan denna straffbestämmelse och straffbestämmelsen i 40 § atomansvarighetslagen (1968:45). För att undvika dubbelbestraffning anges att ansvar inte ska dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 40 ...

Prop. 2009/10:173: Ändringen i tredje stycket innebär att en ändring görs i paragrafen i dess lydelse enligt det förslag som finns i propositionen om förutsättningar för generationsskifte (prop. 2009/10:172, avsnitt 6.8) och som hänvisar till straffbestämmelsen i 40 § atomansvarighetslagen. ...

Prop. 2016/17:157: Första stycket ändras på så sätt att nuvarande tredje punkten delas in i tredje och fjärde punkten. Bestämmelsen i tredje punkten, som avser straff för åsidosättande av villkor, ändras språkligt. Bestämmelsen i fjärde punkten, som avser straff för åsidosättande av föreskrifter, begränsas till åsidosättande av föreskrifter som regeringen har meddelat, eftersom det av Högsta domstolens avgörande i NJA 2005 s. ...

Prop. 2005/06:76: Paragrafen har ändrats så att brott mot den upphävda 6 § inte skall ingå i det straffbara området enligt första stycket 1.

Hänvisningen till 5 § i första stycket 1 har ändrats så att den endast avser paragrafens första stycke. Detta tydliggör att det endast är bedrivandet av verksamhet utan tillstånd som är straffbelagt, och inte att vidta åtgärder utan godkännande.

Sista stycket har justerats för att inte omfatta det nya andra stycket i 10 §.

25 a §  Har någon med uppsåt begått brott enligt 25 § och är brottet att anse som grovt skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]Vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett en verksamhet, ett ämne eller en produkt av särskilt farligt slag eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art. Lag (1992:1536).

26 §  Kärnämne eller kärnavfall som någon utan tillstånd enligt 5 § förvärvat, in nehaft, överlåtit, hanterat, bearbetat, transporterat eller annars tagit befattning med kan förklaras helt eller delvis förverkat, om det inte är uppenbart obilligt. Innehar han inte längre ämnet, får i stället värdet förklaras förverkat.

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av kärnämne eller kärnavfall som någon tagit befattning med utan tillstånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

27 §  Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar med stöd av 17 eller 18 § eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär med stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar myndigheten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2009:328).

Prop. 2008/09:121: Ändringen innebär att andra stycket utgår. Den borttagna bestämmelsen ersätts av den nya 27 b §.

Prop. 2005/06:183: Ändringen i andra stycket innebär att straffansvaret kommer att gälla i förhållande till bestämmelserna i den numera gällande Euratomförordningen nr 302/2005.

27 a §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot rådets förordning (Euratom) nr 2587/1999 av den 2 december 1999 om vilka investeringsprojekt som ska meddelas kommissionen i enlighet med artikel 41 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen genom att inte underrätta kommissionen om investeringsprojekt enligt det som följer av artikel 1.1 eller 1.2 eller genom att vid uppgiftslämnandet lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Lag (2009:328).

Prop. 2008/09:121: Den nya bestämmelsen innebär en straffsanktionering av den uppgiftsskyldighet som följer av artikel 1.1 eller 1.2 i förordningen (Euratom) nr 2587/1999 och som grundas på artikel 41 i Euratomfördraget. Bestämmelser om hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras och hur uppgifterna ska behandlas finns i förordningen (Euratom) nr 1209/2000.

27 b §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll genom att

 1. uppföra eller driva en kärnteknisk anläggning utan att fullgöra sin skyldighet att
  1. redovisa en grundläggande teknisk beskrivning av anläggningen och eventuell malmbrytning i verksamheten enligt det som följer av artiklarna 3, 4 och 24.1,
  2. lämna uppgifter om verksamhetsprogram enligt det som följer av artiklarna 5 och 24.1,
  3. följa de särskilda kontrollbestämmelser som kommissionen har beslutat enligt artikel 6.1 och 6.2,
  4. upprätthålla ett system för bokföring och kontroll av kärnämne eller ge kommissionen eller kommissionens inspektörer tillgång till dokumentation och driftrapporter enligt det som följer av artiklarna 7–9, 24.2 och 30.2,
  5. lämna bokföringsrapporter enligt det som följer av artiklarna 10, 25 och 30.2,
  6. sända rapporter om inventarieförändringar enligt det som följer av artiklarna 12, 25 och 30.2 eller i en sådan rapport rapportera om nukleära transformationer enligt artikel 16 eller identifiera kärnämne enligt artikel 17,
  7. sända rapporter om materialbalans och förteckningar över fysiskt inventarium enligt det som följer av artiklarna 13, 25 och 30.2 eller i en sådan rapport eller förteckning identifiera kärnämne enligt artikel 17,
  8. lämna särskilda rapporter enligt det som följer av artiklarna 14, 15, 22 och 25,
  9. efter ett beviljat undantag från rapporteringskrav lämna rapporter enligt det som följer av artikel 19.3 eller 19.4 eller lämna en begäran enligt det som följer av artikel 19.5,
  10. lämna in förhandsanmälan enligt det som följer av artiklarna 20, 21 eller 31 eller i en sådan anmälan identifiera kärnämne enligt artikel 17,
  11. lämna meddelande om ändrat datum enligt artikel 23, eller
  12. lämna årsrapporter om avfall enligt det som följer av artikel 32,
 2. lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter till kommissionen i underrättelser som avses i 1,
 3. transportera eller tillfälligt lagra kärnämne utan att fullgöra sin skyldighet att dokumentera detta enligt artikel 26, eller
 4. i sin egenskap av mellanhand underlåta att bevara dokumentation om leverans av kärnämne enligt artikel 28. Lag (2009:328).

Prop. 2008/09:121: Paragrafen ersätter den upphävda bestämmelsen i 27 § andra stycket. Ändringen innebär att det specificeras vilka underlåtenheter att fullgöra det som följer av förordningen (Euratom) nr 302/2005 som utgör brott och att fängelse inte längre ingår i straffskalan.

28 §  Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (1992:1536).

29 §  Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är ringa. Till ansvar döms inte heller om strängare straff för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken eller om ansvar kan dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1240).

Avgifter

30 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag. Lag (1990:238).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.
  2. Genom denna lag upphävs lagen (1956:306) om rätt att utvinna atomenergi m. m. (atomenergilag), lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m., lagen (1979:335) om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle och lagen (1980:1123) om offentlig insyn i säkerhetsarbetet vid kärn kraftverken.
  Bestämmelserna i 4 § lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. och 2 § lagen om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle skall fortfarande gälla intill utgången av år 1989.
  1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  2. Tillstånd samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av atomenergilagen skall anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse i den nya lagen. Lag (1992:1536)
  3. I mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas äldre bestämmelser. Ansökan om tillstånd enligt lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m., som har getts in men inte avgjorts före den nya lagens ikraftträdande, skall dock prövas enligt den nya lagen.
  4. Bestämmelserna i 11 § vad gäller kravet på allsidighet i forsknings- och utvecklingsverksamheten och i 12 § gäller inte innehavare av sådant tillstånd som före lagens ikraftträdande har begränsats till att avse viss tid så länge begränsningen gäller. Tillståndshavaren kan dock under tillståndets giltighetstid hos regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anmäla att han åtar sig att fullgöra vad som föreskrivs i 12 §. Den bestämmelsen gäller i så fall från och med dagen för anmälan.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:60
  Ikraftträder
  1984-02-01

Lag (1986:1260) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lag (1987:3) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:24
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-02-01

Lag (1988:223) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lag (1989:323) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lag (1990:238) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 9 §; nya 30 §, rubr. närmast före 30 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1992:1536) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Har den som har tillstånd till innehav eller drift av en kärnteknisk anläggning före ikraftträdandet uppdragit åt annan att svara för driften eller delar av driften, skall sådant godkännande som avses i 5 § anses föreligga.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:98, Bet. 1992/93:NU11
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29 §§; nya 2 a, 5 a, 5 b, 25 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:107) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:163, Prop. 1992/93:154, Bet. 1992/93:UU12
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:420) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:340, Prop. 1992/93:188, Bet. 1992/93:NU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:720) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:336, Prop. 1993/94:176, Bet. 1993/94:UU24
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1994:2061

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:720

Lag (1995:875) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:391, Prop. 1994/95:118, Bet. 1994/95:NU21
  Omfattning
  ändr. 5 a, 18, 27 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:1321) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:132, Prop. 1996/97:176, Bet. 1997/98:NU5
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:827) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 5 b §
CELEX-nr
397L0011
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:25, Prop. 1997/98:174, Bet. 1998/99:UU4
Omfattning
ändr. 3 §

Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:165, Prop. 1999/2000:54, Bet. 1999/2000:UU13
Omfattning
ändr. 2, 17, 25 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2000-05-16

Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Omfattning
ikrafttr. av 2000:141

Lag (2000:1240) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:441) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:248, Prop. 2000/01:111, Bet. 2000/01:MJU18
Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2006:339) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:212, Prop. 2005/06:76, Bet. 2005/06:MJU21
Omfattning
upph. 6 §; ändring 4, 5, 8, 10, 25 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:648) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:287, Prop. 2005/06:183, Bet. 2005/06:MJU24
Omfattning
ändr. 13, 15, 27 §§
CELEX-nr
32005R0302
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:328) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:222, Prop. 2008/09:121, Bet. 2008/09:FöU8
Omfattning
ändr. 5 a, 7, 27 §§; nya 27 a, 27 b §§
CELEX-nr
32005R0302
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2009:796) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:946) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:359, Prop. 2009/10:184, Bet. 2009/10:NU26
Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:947) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:359, Prop. 2009/10:172, Bet. 2009/10:NU26
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:948) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:359, Prop. 2009/10:172, Bet. 2009/10:NU26
Omfattning
ändr. 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14, 25 §§; nya 5 c, 10 a, 10 b, 10 c, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:360, Prop. 2009/10:173, Bet. 2009/10:CU29
Omfattning
ändr. 8 a, 25 §§; ny 14 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:179, Prop. 2013/14:69, Bet. 2013/14:FöU10
Omfattning
ändr. 5 a, 5 b, 5 c §§; nya 5 d, 5 e, 5 f, 6 §§
CELEX-nr
32011L0070
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2017:575) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:313, Prop. 2016/17:157, Bet. 2016/17:FöU13
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 10, 10 a, 10 b, 11, 12, 13, 19, 20, 25 §§; nya 3 a, 16 a §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:576) om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:313, Prop. 2016/17:157, Bet. 2016/17:FöU13
Omfattning
ändr. 25 § i 2010:973

Lag (2017:960) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:20, Prop. 2016/17:200, Bet. 2017/18:MJU5
Omfattning
ändr. 5 c, 5 e §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:17, Prop. 2016/17:199, Bet. 2017/18:FöU2
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2018:397) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:220, Prop. 2017/18:94, Bet. 2017/18:FöU11
Omfattning
ändr. 3, 5 b, 10 a §§
Ikraftträder
2018-06-01

Lag (2018:398) om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:220, Prop. 2017/18:94, Bet. 2017/18:FöU11
Omfattning
ändr 3 § i 1998:1706

Lag (2018:1415) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31
Omfattning
ändr. 5 b, 5 c §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:308, Prop. 2019/20:157, Bet. 2019/20:FöU10
Omfattning
ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraftträder
2020-11-01

Förordning (2021:1139) om ikraftträdande av lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Omfattning
ikrafttr. av 2010:973

Lag (2023:867) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2023/24:45, Prop. 2023/24:19, Bet. 2023/24:NU5
Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2024-01-01