Upphävd författning

Förordning (1975:441) om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1974-05-29
Ändring införd
SFS 1975:441
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning avser tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Med sådan tjänst likställes i förordningen, om ej annat skriftligen förutsatts i avtal, långtidsvikariat på tjänsten.

[S2]Vad som sägs om lönegrad i förordningen äger motsvarande tillämpning på lönetariffklass.

Enhetlig lönegradsändring

2 §  Har, i samband med omprövning av gällande normer för lönegradsplacering, genom avtal eller genom beslut av myndighet med stöd av avtal samtliga tjänster inom en grupp av tjänster i samma lönegrad med gemensam tjänstebenämning i lika mån ändrats i lönegrad, gäller därmed tjänsternas nya lönegradsplacering för tjänsternas innehavare. Motsvarande gäller om ändringen avser enstaka tjänst, som ej ingår i grupp av tjänster.

3 §  Skriftligt bevis om den nya löneställningen enligt 2 § utfärdas av den myndighet där tjänstemannen är anställd, om överordnad myndighet ej bestämmer annat.

Oenhetlig lönegradsändring

4 §  Har under de övriga förutsättningar som sägs i 2 § antingen samtliga tjänster inom gruppen i olika mån ändrats i lönegrad eller också endast någon eller några av tjänsterna inom gruppen ändrats i lönegrad, äger 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning, om avtalet utvisar vilken eller vilka tjänster som ändringen avser.

Inrättande av tjänst

5 §  Har i samband med organisationsförändring eller annars till följd av ändring av arbetsuppgifterna tjänst inrättats, tillämpas vanliga regler för tillsättning av den nya tjänsten.

Ändringar

Förordning (1975:441) om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.

Förarbeten
Prop. 1975:1

Förordning (1991:1743) om upphävande av tio statliga personalförfatt- ningar

    Omfattning
    upph.