Upphävd författning

Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:468
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer omfattar riksantikvarieämbetet och följande institutioner, nämligen

 1. historiska museet,
 2. kungl. myntkabinettet, statens museum för mynt-, medalj- och penninghistoria,
 3. medelhavsmuseet,
 4. en teknisk institution,
 5. ett bibliotek.

2 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på myndigheten.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan riksantikvarien och i övrigt

[S3]i fråga om riksantikvarieämbetet riksantikvarien,

[S4]i fråga om institution chefen för institutionen.

[S5]Ställföreträdare för riksantikvarien i fråga om den uppgift som avses i 5 § verksstadgan är överantikvarien. Förordning (1984:453).

Uppgifter

Allmänna bestämmelser

3 §  Myndigheten är central förvaltningsmyndighet för ärenden om kulturminnesvård i den mån ärendena ej ankommer på annan myndighet.

[S2]Myndigheten skall bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, företrädesvis under förhistorisk tid och medeltid. Denna uppgift skall fullgöras mot bakgrund av den europeiska kulturutvecklingen.

[S3]Myndigheten skall belysa penningväsendets historia, medaljkonsten samt de antika kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten. Förordning (1976:444).

4 §  I fråga om kulturminnesvården åligger det myndigheten särskilt att

 1. verka för en övergripande planering av kulturminnesvården,
 2. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 3. bevaka kulturminnesvårdens intressen vid bebyggelse- och annan samhällsplanering,
 4. leda arbetet med att planmässigt inventera och dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer,
 5. handlägga frågor om vård och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer,
 6. utarbeta allmänna råd samt främja utbildning och information rörande kulturminnesvården,
 7. följa den regionala kulturminnesvården och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna. Förordning (1987:716).

5 §  I fråga om verksamheten vid museerna åligger det myndigheten särskilt att

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museerna,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,
 3. lämna information, råd och annat biträde åt regionala och lokala museer.

6 §  Myndigheten får utföra undersökningar och utredningar även på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller enskild. För utförda uppdrag utgår ersättning enligt grunder som fastställs av myndigheten efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Myndigheten företräder inom sitt verksamhetsområde staten såväl vid som utom domstol.

Fördelning inom myndigheten av uppgifterna

7 §  Till riksantikvarieämbetet hör de uppgifter i fråga om kulturminnesvården som ej ankommer på institution. Förordning (1976:444).

8 §  Historiska museet fullgör de åligganden för myndigheten som avser dess uppgift att bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige i den mån åliggandena ej ankommer på annat museum inom myndigheten.

[S2]I sin utställningsverksamhet får museet även belysa historiska och kulturutveckling inom och utom landet under nyare tid.

[S3]Samlingsområdet för museet omfattar föremål från förhistorisk tid och medeltid samt, såvitt avser kyrklig konst, även från nyare tid. Föremålen skall ha påträffats, tillverkats eller varit i bruk i landet. Samlingsområdet omfattar även jämförande material från andra länder.

8 a §  Historiska museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som inte hör till verksamheten vid etnografiska museet eller stiftelsen Nordiska museet. Som sådant åligger det museet att inom detta område

[S2]verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå. Förordning (1987:716).

9 §  Kungl. myntkabinettet skall belysa penningväsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Vid fullgörandet av sin uppgift skall kungl. myntkabinettet beakta den ekonomiska utveckling som hänger samman med penningväsendets historia. Kungl. Myntkabinettet skall vidare belysa medaljkonstens utveckling.

[S2]Samlingsområdet för kungl. myntkabinettet omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer från alla länder.

10 §  Medelhavsmuseet skall belysa de antika kulturerna i länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten.

[S2]Samlingsområdet för museet avser föremål av främst arkeologiskt och konstvetenskapligt slag, som härrör från länderna kring Medelhavet och i Främre Orienten.

[S3]Bestämmelserna om utställningsverksamheten i 8 § andra stycket äger motsvarande tillämpning.

11 §  Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra uppdrag som rör analys, konservering och fotografering.

12 §  Biblioteket skall svara för biblioteksservice åt myndigheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning och studier inom myndighetens verksamhetsområde.

Organisation

13 §  Myndigheten ledes av en styrelse, som består av en ordförande samt riksantikvarien såsom självskriven ledamot och åtta andra ledamöter. Ordföranden och de icke självskrivna ledamöterna utses av regeringen särskilt.

[S2]Styrelsen utser bland de icke självskrivna ledamöterna en vice ordförande.

14 §  Riksantikvarien är chef för riksantikvarieämbetet.

[S2]En överantikvarie är riksantikvariens ställföreträdare.

[S3]Inom riksantikvarieämbetet får det finnas högst tre avdelningar och högst två byråer.

[S4]Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje byrå av en byråchef. Förordning (1987:716).

15 §  En museidirektör är chef för historiska museet.

[S2]Inom historiska museet finns två avdelningar och ett kansli. Förordning (1987:716).

16 §  Chef för kungl. myntkabinettet är en museidirektör.

17 §  En museidirektör är chef för medelhavsmuseet.

[S2]Inom medelhavsmuseet finns två avdelningar. Förordning (1987:716).

18 §  Chef för den tekniska institutionen är en avdelningsdirektör.

19 §  Chef för biblioteket är en chefsbibliotekarie. Förordning (1986:209).

20 §  Inom myndigheten finns ett sekretariat för planering, en teknisk nämnd och en forskningsnämnd samt de övriga samordnande och rådgivande organ som myndigheten bestämmer. Förordning (1978:244).

21 §  Hos myndigheten är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

22 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom myndighetens verksamhetsområde,
 4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänst,
 6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande eller skiljande från provanställning,
 8. viktigare frågor om utlåning eller deposition av föremål som tillhör institutionerna,
 9. annat ärende än som avses i 1--8, om ärendet berör riksantikvarieämbetet och en eller flera av institutionerna eller om det berör två eller flera institutioner,
 10. andra frågor som hänskjuts till styrelsen av riksantikvarien eller chefen för den institution som berörs. Förordning (1986:209).

23 §  Styrelsen är beslutför när sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och riksantikvarien eller, i fall som avses i 27 §, hans ställföreträdare, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och riksantikvarien eller, i fall som avses i 27 §, hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får riksantikvarien eller, i fall som avses i 27 §, hans ställföreträdare besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:926).

24 §  Styrelsen får överlämna åt riksantikvarien att avgöra ärende eller grupp av ärenden som avses i 22 §5 eller 9 och som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S2]I beslut om överlämnande enligt första stycket får riksantikvarien medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller grupp av ärenden.

25 §  Hör ärende, som ej ankommer på styrelsen enligt 22 §, till riksantikvarieämbetet eller till en enda institution avgöres ärendet av riksantikvarien respektive chefen för institutionen.

26 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än riksantikvarien eller chef för institution att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på riksantikvarien eller chef för institution.

27 §  När riksantikvarien är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av riksantikvarien även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

28 §  Uppkommer hinder för såväl riksantikvarien som dennes ställföreträdare, fullgöres riksantikvariens åligganden av den tjänsteman riksantikvarien bestämmer.

[S2]Om hinder uppkommer för chef för institution, fullgöres dennes åligganden av den tjänsteman chefen för institutionen bestämmer.

29 §  I riksantikvariens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på riksantikvarietjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

30 §  Ärende avgöres efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 26 § avgöres utan föredragning.

31 §  Styrelseärende föredrages av riksantikvarien eller, i fråga om ärende som hör till en enda institution, av chefen för institutionen. Föredragning får även ske av särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

[S3]Chef för institution har rätt att närvara när styrelseärende som hör till hans institution föredrages av annan.

32 §  Föredragningen av ett ärende som inte skall avgöras av styrelsen ankommer på chefen för den avdelning eller byrå dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Riksantikvarien eller en chef för en institution får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

[S2]Avdelningschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer byråcheferna.

[S3]När riksantikvarien avgör ett ärende som avses i ett beslut enligt 24 § har även chefen för den institution som berörs rätt att närvara. Förordning (1987:716).

33 § har upphävts genom förordning (1986:926).

34 §  Riksantikvarien eller chef för institution får meddela beslut utan föredragning i ärende som ankommer på honom, om

 1. han befinner sig på tjänsteresa eller fråga är om annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, och
 2. beslutet ej utan olägenhet kan uppskjutas.

35 §  Ordföranden i styrelsen, riksantikvarien, chef för institution eller, efter beslut av riksantikvarien eller chef för institution, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

36 §  Ordföranden och de ledamöter i styrelsen som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

[S2]Riksantikvarien förordnas av regeringen.

[S3]Tjänst som överantikvarie, museidirektör, avdelningschef vid riksantikvarieämbetet eller byråchef som är underställd riksantikvarien tillsätts av regeringen efter anmälan av riksantikvarien.

[S4]Andra tjänster tillsätts av myndigheten. Förordning (1987:716).

37 §  I ärende om tillsättning av ordinarie eller extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 15-25 får myndigheten inhämta yttrande om sökandes vetenskapliga kompetens från en eller flera sakkunniga. Förordning (1978:244).

Övriga bestämmelser

38 §  Information och besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavare av tjänst som avses i 36 § tredje stycket. Förordning (1978:244).

39 § har upphävts genom förordning (1984:453).

Ändringar

Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

Förordning (1976:444) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  ändr. 3, 7, 22 §§

Förordning (1978:244) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  ändr. 14, 20, 37-39 §§

Förordning (1984:453) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  upph. 39 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:209) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  ändr. 15, 19, 22 §§
  Ikraftträder
  1986-06-04

Förordning (1986:926) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  upph. 33 §; ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:716) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

  Omfattning
  ändr. 4, 14, 15, 17, 32, 36 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1131

  Omfattning
  upph.