Upphävd författning

Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:492
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 och 9 §§, tillämpas på handelssekreterarna och deras kontor.

[S2]Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges exportråd enligt vad regeringen föreskrivit särskilt. Förordning (1985:424).

Uppgifter

2 §  Handelssekreteraren har till uppgift att främja svensk export till det verksamhetsområde som han är förordnad för. Förordning (1985:424).

3 §  Det åligger handelssekreteraren särskilt att ge råd och annat bistånd i fråga om marknadsföring av svenska varor och tjänster. I sin verksamhet skall handelssekreteraren på begäran av Sveriges exportråd eller en abonnent hos rådet eller av en myndighet eller på eget initiativ undersöka marknadsläget för olika varor samt medverka till marknadsföringen av dessa. Förordning (1985:424).

4 §  Handelssekreteraren skall samverka med den svenska utrikesrepresentationen och med de svenska handelskamrar i utlandet som träffat avtal med Sveriges exportråd om exportfrämjande verksamhet. Förordning (1985:424).

5 §  Handelssekreteraren får besluta om kostnader för verksamhetens genomförande, i fråga om exportservice och exportfrämjandeprojekt i enlighet med uppgjord budget och i övrigt inom ramen av de medel som inflyter i uppdragsverksamhet eller på annat sätt. Förordning (1985:424).

6 §  Handelssekreteraren skall ta ut avgifter för sina tjänster enligt grunder som fastställs av regeringen. Förordning (1985:424).

7 §  Handelssekreteraren får inte för egen del driva handel eller idka annan näring. Förordning (1985:424).

Organisation

8 §  Hos handelssekreterarna är, efter godkännande av Sveriges exportråd, personal anställd i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får handelssekreterarna anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1985:424).

9 §  Hos handelssekreterarna genomförs utbildning av praktikanter enligt vad Sveriges exportråd bestämmer. Förordning (1985:424).

10 §  Om inte regeringen föreskriver annat, är handelssekreteraren underställd den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när det gäller förbindelser med detta lands myndigheter. Förordning (1985:424).

10 a §  Hos handelssekreteraren får finnas ett exportfrämjanderåd med uppgift att lämna handelssekreteraren sådana upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse i frågor som anges i 2 och 3 §§.

[S2]Ett exportfrämjanderåd skall bestå av handelssekreteraren och en representant för beskickningen eller ett konsulat i verksamhetslandet samt minst fyra och högst tio andra ledamöter.

[S3]Rådet utser inom sig en ordförande. Det sammanträder på kallelse av ordföranden eller handelssekreteraren. Förordning (1985:424).

Tjänstetillsättning

11 §  Handelssekreterarna förordnas av regeringen efter anmälan av Sveriges exportråd.

[S2]Andra tjänster tillsätts av handelssekreterarna.

[S3]Andra ledamöter i ett exportfrämjanderåd än handelssekreteraren och representanten för beskickningen eller konsulatet förordnas för högst fyra år av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden som gäller utrikeshandelsfrågor. Förordning (1985:424).

12 §  Revision av handelssekreterarnas verksamhet sker i samma ordning som gäller för revisionen av Sveriges exportråd. Förordning (1985:424).

Ändringar

Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

Förordning (1979:511) om ändring i förordningen (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

  Omfattning
  ändr. 5 §; ny 10 a §

Förordning (1981:631) om ändring i förordningen (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 8, 9 §§

Förordning (1983:34) om ändring i förordningen (1975:492) med instruktion för handelssekreterare

  Omfattning
  ändr. 10 a §
  Ikraftträder
  1983-02-15

Förordning (1985:424) om ändring i förord- ningen (1975:492) med instruktion för handels- sekreterare

  Omfattning
  ändr. 1-11 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 12 §, rubr, närmast före 12 §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1988:1093

  Omfattning
  upph.