Upphävd författning

Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
SFS 1975:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag av statsmedel utgår enligt denna förordning för kostnader för veterinärvård enligt 3 § veterinärtaxeförordningen (1975:539) till sådana djurägare med begränsad produktion och låg inkomst vilkas djurbesättningar särskilt hårt har drabbats av sjukdomsfall.

2 §  Bidrag utgår endast till djurägare som har sin huvudsakliga inkomst av jord- eller skogsbruk eller av rennäring (renägare) och vars till statlig inkomstskatt taxerade inkomst ej överstiger 15000 kronor och som ej heller har påförts förmögenhetsskatt. Förordning (1977:170).

3 §  Bidrag utgår ej

 1. till sådan djurägare som ej är renägare och vars djurbesättning överstiger 15 djurenheter, varvid som en enhet anses

[S2]en häst,

[S3]ett fullvuxet nötkreatur,

[S4]två ungnöt,

[S5]en modersugga,

[S6]en gylta,

[S7]fem slaktsvin,

[S8]tre modertackor,

[S9]tre getter,

 1. till djurägare som yrkesmässigt bedriver kreaturshandel,
 2. för veterinärvård vid sjukdomsfall hos hund, katt eller annat säll skapsdjur, fjäderfä, kanin eller pälsdjur. Förordning (1977:170).

4 §  Bidrag utgår med högst 80 procent av den del av kostnaden för veterinärvård som överstiger 60 kronor.

5 §  Djurägare, som ansöker om bidrag till djursjukvård enligt denna förordning, skall på blankett som veterinären tillhandahåller lämna uppgift på heder och samvete dels om sin till statlig inkomstskatt taxerade inkomst och förmögenhetsskatt enligt nästföregående års taxering, dels, såvitt avser sådan djurägare som ej är renägare, om antalet djurenheter i besättningen.

[S2]Veterinären skall på samma blankett lämna uppgift dels om den sjukdom eller åtgärd för vilken ägaren söker bidrag, dels om kostnaderna för veterinärvården. Förordning (1977:170).

6 §  Veterinären skall insända blankett som avses i 5 § till länsstyrelsen i länet. Nämnden beslutar om utbetalning av bidrag och ombesörjer utbetalningen till djurägaren. Förordning (1991:1444).

7 §  Länsstyrelsens beslut i en bidragsfråga får överklagas hos statens jordbruksverk.

[S2]Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1444).

8 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1444).

Ändringar

Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1975:1

Förordning (1977:170) om ändring i förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

Förordning (1991:1444) om ändring i förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1994:1314) om upphävande av förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall

  Omfattning
  upph.