Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:605 i lydelse enligt SFS 2010:1552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för beställarens räkning tillverkats med förskottet.
Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.
Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. Lag (2010:1552).

Ändringar

Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Ändring, SFS 1975:926

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2001:378) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förarbeten
Rskr. 2000/01:223, Prop. 2000/01:88, Bet. 2000/01:JuU24
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2008:1312) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1552) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01