Upphävd författning

Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
SFS 1975:836
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas vid beräkning av pensionslön enligt 9 § 2 mom.andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) för tid före utgången av år 1974 såvitt gäller sådan icke-statlig anställning på vilken kommunala eller motsvarande lönebestämmelser tillämpats.

2 §  Pensionslönen utgöres av den vid anställningens upphörande gällande månadslönen för den löneklass på löneplan K som anges i bilaga till denna förordning, till den del pensionslönen beräknas på grundval av månadslön som utgått enligt tidigare tillämpad löneplan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.
Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.

Ändring, SFS 1991:1435

    Omfattning
    upph.