Fartygsregisterförordning (1975:927)

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:927 i lydelse enligt SFS 2019:157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 kap. Inledande bestämmelser

Registermyndigheten

[K1]1 §  Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.

[S2]Registermyndighet är Transportstyrelsen.

[S3]Registermyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fartygsregistret.

[S4]Registermyndigheten ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:289).

Registrets ändamål och innehåll

[K1]2 §  I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan egendom som registreras i fartygsregistret,
  2. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
  3. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,
 2. förvärv eller avyttring av sådan egendom som registreras i fartygsregistret,
 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i fartygsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut. Förordning (2001:807).

[K1]3 §  Fartygsregistret skall innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap.1-11 §§, 3 kap.1-8 §§ samt 4 kap.1-7 §§.

[S2]Fartygsregistret får även innehålla annan information som har samband med information som ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 5 kap. 15 §.

[S3]Tilläggsinformationen skall redovisas skild från övriga uppgifter i registret. Förordning (2001:807).

[K1]4 §  Transportstyrelsen får för de ändamål som anges i 2 § ge myndighet eller någon annan direktåtkomst till fartygsregistret. Förordning (2008:1225).

Avgifter

[K1]5 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2017:602).

5 a § Har upphävts genom förordning (2010:1554).

Vissa statsfartyg

[K1]6 §  Ett statsägt skepp, som är avsett uteslutande för statsändamål, ska inte vara infört i fartygsregistrets skeppsdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under vars förvaltning statsskepp hör eller kommer att höra anmäler skeppets namn för införing i fartygsregistrets skeppsdel.

[S2]I fråga om ett skepp, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets skeppsdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i fartygsregistrets skeppsdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2017:1333).

[K1]6 a §  En statsägd båt, som är avsedd uteslutande för statsändamål, ska inte vara införd i fartygsregistrets båtdel. Införing ska dock ske, om den myndighet under vars förvaltning den statsägda båten hör eller kommer att höra anmäler båtens namn för införing i fartygsregistrets båtdel.

[S2]I fråga om en båt, vars namn är infört eller ska införas i fartygsregistrets båtdel enligt första stycket, ska det, om förvaltningsmyndigheten begär detta, i fartygsregistrets båtdel även införas uppgifter om art, hemort, byggnadsår och byggnadsland, byggnadsmaterial, största längd och största bredd, brutto- och nettodräktighet, dödvikt, djupgående, maskineri och maskinstyrka. I fråga om dräktigheter anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2017:1333).

Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg m.m.

[K1]7 §  Fartyg, som är avsett att yrkesmässigt användas till fiske eller annan fångst i saltsjön eller till beredning av vad som fiskas eller fångas där, skall vid registrering hänföras till det registreringsdistrikt, där fartyget har hemmahamn. Som sådan anses fartygets hemort eller, om dess verksamhet företrädesvis drives med utgångspunkt från annan ort, den orten. Registreringsdistrikten finns angivna i härvid fogade bilaga.

[K1]8 §  Har uphävts genom förordning (2019:157).

9 § Har upphävts genom förordning (2019:157).

2 kap. Fartygsregistrets skeppsdel

Innehåll

[K2]1 §  Införingar i fartygsregistrets skeppsdel redovisas särskilt för varje skepp som införs där. Varje namn på skepp som avses i 1 kap. 6 § första stycket redovisas på motsvarande sätt. Förordning (2017:1333).

[K2]2 §  Redovisningen av skepp sker i avdelningar som upptager

 1. identifieringsuppgifter,
 2. uppgifter om skeppet,
 3. registreringsförhållanden,
 4. ägare,
 5. huvudredare,
 6. inteckningar,
 7. anteckningar.

[S2]Avdelningarna 2-7 redovisas under rubrik.

[K2]3 §  I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

 1. registerbeteckning,
 2. fiskeskepps distriktsbeteckning,
 3. namn,
 4. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).

[K2]4 §  I avdelningen för uppgifter om skeppet införes

 1. art,
 2. hemort och fiskeskepps hemmahamn,
 3. byggnadsår och byggnadsland,
 4. byggnadsmaterial,
 5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,
 6. dödvikt och djupgående,
 7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskeskepp, maskinens drivmedel,
 8. klassificeringsanstalt,
 9. uppgift om fiskeskepp är däckat eller odäckat.

[S2]Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2006:1178).

[K2]5 §  I avdelningen för registreringsförhållanden införs

 1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,
 2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
 3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
 4. avregistreringsgrund, som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering, samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,
 5. uppgift om överklagande av beslut om registrering eller avregistrering samt om beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

[S2]Vid ansökan om villkorad registrering i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen för den villkorade registreringen anges.

[S3]Om skeppet har förts över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel, ska det anmärkas i denna avdelning. Förordning (2017:1333).

[K2]6 §  I avdelningen för ägare införes

 1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
 2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
 3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
 4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
 5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
 6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
 7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
 8. namnändring för ägare,
 9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
 10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
 11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

[S2]Om sökanden förvärvat skeppet eller andel däri genom flera förvärv, anges det sammanlagda innehav, för vilket inskrivning sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda förvärven skall därvid ej anges.

[S3]Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2006:1178).

[K2]7 §  I avdelningen för huvudredare införes

 1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet.

[K2]8 §  I avdelningen för inteckningar införes

 1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
 2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
 4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
 5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
 6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev,
 7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

[S2]Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

[S3]Det sammanlagda belopp för vilket skeppet svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall detta anges. Förordning (2006:1178).

[K2]9 §  I avdelningen för anteckningar införes

 1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
 2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
 3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats,
 4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

10 § Har upphävts genom förordning (2017:1333).

[K2]11 §  Skeppsnamn som enligt 1 kap. 6 § första stycket införs i fartygsregistrets skeppsdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för skepp. Redovisningen görs i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om skeppet och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om skeppet gäller i tillämpliga delar. Förordning (2017:1333).

Anmälnings- och ansökningsförfarandet

[K2]12 §  Vid anmälan av skepp för registrering ska uppgift lämnas om

 1. skeppets namn, byggnadsnummer, IMO-identifikationsnummer, där sådant finns, hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskeskepps hemma-hamn,
 2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
 3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
 4. omfattning och art av ägares förvärv,
 5. förvärvsdag och tillträdesdag,
 6. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
 7. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
 8. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.

[S2]Första stycket gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009). Förordning (2017:1333).

[K2]13 §  Den som anmäler skepp för registrering ska ge in fångeshandling eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skepp i enlighet med 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]I fråga om ett skepp som är eller närmast förut varit registrerat i en främmande stat ska det dessutom läggas fram utredning om att skeppet avregistrerats eller kommer att avregistreras ur det främmande registret.

[S3]Avser registreringsanmälan ett skepp, som ska föras över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel utan inskrivning av nytt förvärv ska uppgift lämnas om skeppets beteckning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel, det namn ägaren bestämt för skeppet, hemort, om sådan bestämts av ägaren samt fiskeskepps hemmahamn.

[S4]I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser om fartygsbevis och expedition av detta till registermyndigheten. Förordning (2017:1333).

[K2]14 §  Vid ansökan om inskrivning av förvärv av skepp, som är infört i registret, skall uppgift lämnas om skeppets registerbeteckning samt om de förhållanden som avses i 12 § utom byggnadsnummer, huvudredare och tidigare anmält rederiavtal.

[S2]Den som söker inskrivning skall inge fångeshandling eller, om sådan ej upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet.

[K2]15 §  Vid ansökan om införing av skeppsnamn enligt 1 kap. 6 § första stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

[S2]I ansökan enligt 1 kap. 6 § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets skeppsdel med stöd av den bestämmelsen. Förordning (2017:1333).

[K2]16 §  Vid anmälan av skepp för avregistrering skall lämnas uppgift om registerbeteckningen och inges bevis om avregistreringsgrunden samt, om skeppet är intecknat, de pantbrev sökanden innehar.

[S2]Om expedition av kondemnationsförklaring till registermyndigheten är föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).

3 kap. Fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel

Innehåll

[K3]1 §  Införingar i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel redovisas särskilt för varje skeppsbygge, som införes där.

[S2]Redovisningen sker i avdelningar som upptager

 1. identifieringsuppgifter,
 2. uppgifter om skeppsbygget,
 3. registreringsförhållanden,
 4. ägare,
 5. huvudredare,
 6. inteckningar,
 7. anteckningar.

[S3]Avdelningarna 2-7 redovisas under rubrik. Förordning (2001:807).

[K3]2 §  I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

 1. registerbeteckning,
 2. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning,
 3. IMO-identifikationsnummer. Förordning (2006:1178).

[K3]3 §  I avdelningen för uppgifter om skeppsbygget införes

 1. art,
 2. byggnadsvarv och byggnadsplats,
 3. byggnadsmaterial,
 4. största längd och största bredd,
 5. dödvikt och djupgående,
 6. maskineri.

[K3]4 §  I avdelningen för registreringsförhållanden införs

 1. inskrivningsdag och dagboksnummer för anmälan för registrering eller avregistrering,
 2. beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering, om beslutsdagen är en annan än den då anmälningen upptagits,
 3. beslut som inte innefattar bifall till anmälan,
 4. avregistreringsgrund som inträtt men inte genast kan föranleda avregistrering samt beslut om avregistrering i anslutning till framtida registrering utomlands,
 5. uppgift om överklagande av beslut om registrering samt om beslut som har fått laga kraft med anledning av överklagandet.

[S2]Vid ansökan om villkorad registrering enligt 2 kap. 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) tillämpas första stycket 1, 2, 3 och 5. Vid bifall ska sista dagen för den villkorade registreringen anges. Förordning (2017:1333).

[K3]5 §  I avdelningen för ägare införes

 1. sökandens eller, om inskrivning sökes för annan, dennes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
 2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
 3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
 4. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
 5. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning,
 6. hänvisning till ny förvärvares ansökan om inskrivning och omfattningen av dennes förvärv, om ansökningen ej bifallits,
 7. hänvisning till inskrivning av nytt förvärv och omfattningen därav, om förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
 8. namnändring för ägare,
 9. uppgift om förvärvet är ofullbordat,
 10. uppgift om förvärvet är förenat med villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
 11. uppgift om överklagande av beslut angående förvärvsinskrivning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

[S2]Om sökanden förvärvat skeppsbygget eller andel däri genom flera förvärv anges det sammanlagda innehav för vilket inskrivning sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda förvärven skall därvid ej anges.

[S3]Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2006:1178).

[K3]6 §  I avdelningen för huvudredare införes

 1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
 2. namnändring för huvudredare.

[K3]7 §  I avdelningen för inteckningar införes

 1. intecknings belopp med siffror samt uppgift om valuta eller värdeenhet,
 2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen är en annan än den då ansökningen upptagits,
 4. beslut som ej innefattar bifall till ansökan,
 5. vid anteckning om innehav av pantbrev, hänvisning till dagboken samt innehavarens namn och postadress eller, om ägaren skall antecknas enligt 3 kap. 33 § sjölagen (1994:1009), hänvisning till denne,
 6. uppgift om förnyelse, nedsättning, dödning eller annan förändring av inteckning eller utbyte av pantbrev,
 7. uppgift om överklagande av beslut angående inteckning samt om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

[S2]Inteckningarna redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

[S3]Det sammanlagda belopp för vilket skeppsbygget svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall detta anges. Förordning (2006:1178).

[K3]8 §  I avdelningen för anteckningar införes

 1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
 2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om inskrivning inte sökts för förvärvet, samt hänvisning till dagen för anmälan,
 3. uppgift om och i vilket avseende införing i registret rättats,
 4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

Anmälnings- och ansökningsförfarandet

[K3]9 §  Vid anmälan av skeppsbygge för registrering ska uppgift lämnas om

 1. byggnadsnummer eller annan sådan beteckning på skeppsbygget och, där sådant finns, IMO-identifikationsnummer,
 2. de förhållanden som enligt 3 § ska införas i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel,
 3. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
 4. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
 5. omfattning och art av ägares förvärv,
 6. förvärvsdag,
 7. villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller är att jämställa därmed,
 8. villkor som innefattar sådan rådighetsinskränkning som avses i 2 kap. 27 § sjölagen (1994:1009),
 9. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen.

[S2]Utförs bygget utan beställning ska det uppges.

[S3]Första och andra styckena gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009). Förordning (2017:1333).

[K3]10 §  Den som anmäler ett skeppsbygge för registrering ska ge in utredning om det blivande skeppets skrov och styrförmåga samt om dess största längd och största bredd. Dessutom ska beställningskontrakt eller annan fångeshandling ges in eller, om sådan inte upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet. Detta gäller även vid ansökan om villkorad registrering av skeppsbygge i enlighet med 2 kap 25 § tredje stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]I fråga om ett skeppsbygge som är eller närmast förut varit registrerat i en främmande stat eller ett skeppsbygge som utan registrering är eller närmast förut varit föremål för inskriven rätt i en främmande stat, ska det dessutom läggas fram utredning om att skeppsbygget avregistrerats eller kommer att avregistreras eller att inskriven rätt till det avförts eller kommer att avföras ur det främmande registret. Förordning (2017:1333).

[K3]11 §  Vid ansökning om inskrivning av förvärv av skeppsbygge, som är infört i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel, skall uppgift lämnas om byggets registerbeteckning samt om de förhållanden som avses i 9 § första stycket 1 och 3-8 utom huvudredare.

[S2]Den som söker inskrivning skall inge beställningskontrakt eller annan fångeshandling eller, om sådan ej upprättats, annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt bevis om ägarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och nationalitet. Förordning (2001:807).

[K3]12 §  Vid anmälan av skeppsbygge för avregistrering skall uppgift lämnas om registerbeteckningen. I fall som avses i 2 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) skall tillika inges bevis om avregistreringsgrunden, om bygget är intecknat och pantbrevet inte lämnas in. Förordning (2006:1178).

4 kap. Fartygsregistrets båtdel

Innehåll

[K4]1 §  Införingar i fartygsregistrets båtdel redovisas särskilt för varje båt som införs där. Varje namn på båtar som avses i 1 kap. 6 a § första stycket redovisas på motsvarande sätt.

[S2]Redovisningen sker i avdelningar som upptar

 1. identifieringsuppgifter,
 2. uppgifter om båten,
 3. registeringsförhållanden,
 4. ägare,
 5. huvudredare,
 6. anteckningar.

[S3]Avdelningarna 2–6 redovisas under rubrik. Förordning (2017:1333).

[K4]2 §  I avdelningen för identifieringsuppgifter införes

 1. registerbeteckning,
 2. fiskebåts distriktsbeteckning,
 3. namn.

[K4]3 §  I avdelningen för uppgifter om båten införes

 1. art,
 2. hemort och fiskebåts hemmahamn,
 3. byggnadsår och byggnadsland,
 4. byggnadsmaterial,
 5. största längd och största bredd samt brutto- och nettodräktighet,
 6. dödvikt och djupgående,
 7. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens drivmedel,
 8. klassificeringsanstalt,
 9. uppgift huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad samt huruvida den såsom särskild utrustning är försedd med ekolod (vertikalt eller horisontellt), utrustning för radiopejling, radar, navigator eller autopilot.

[S2]Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2001:807).

[K4]4 §  I avdelningen för registreringsförhållanden införs dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för registrering eller avregistrering.

[S2]Har en båt överförts från fartygsregistrets skeppsdel eller skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets båtdel, ska det anmärkas i denna avdelning. Förordning (2017:1333).

[K4]5 §  I avdelningen för ägare införs

 1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för en utlänning nationalitet,
 2. dag och dagboksnummer för beslut som innefattar bifall till anmälan för anteckning av förvärv,
 3. förvärvets omfattning och art samt förvärvsdagen,
 4. uppgift om att förvärvet är förenat med villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med ett sådant förbehåll.

[S2]Om sökanden förvärvat båten eller andel i den genom flera förvärv, anges det sammanlagda innehav för vilket anmälan för anteckning av förvärv gjorts. Omfattningen av de skilda förvärven ska inte anges.

[S3]Har äganderättsanteckning gjorts eller begärts för staten, införs uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2017:1333).

[K4]6 §  I avdelningen för huvudredare införes

 1. huvudredarens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress samt för utlänning nationalitet,
 2. namnändring för huvudredare.

[K4]7 §  I avdelningen för anteckningar införes

 1. anmälan om partrederiavtal enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) samt hänvisning till dagen för anmälan,
 2. anmälan om andelsövergång i partrederi enligt 5 kap. 14 § sjölagen, om förvärvet inte anmälts för anteckning i registret, samt hänvisning till dagen för anmälan om andelsövergången,
 3. uppgift om att nationalitetshandling har utfärdats för båten,
 4. uppgift om förhållanden som eljest enligt lag eller annan författning skall antecknas i registret och som ej skall införas i annan avdelning. Förordning (2006:1178).

[K4]7 a §  Båtnamn som enligt 1 kap. 6 a § första stycket införs i fartygsregistrets båtdel ska redovisas under sådan registerbeteckning som gäller för båt. Redovisningen sker i avdelningar som tar upp identifieringsuppgifter, uppgifter om båten och uppgift om anmälande förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ om identifieringsuppgifter och uppgifter om båten gäller i tillämpliga delar. Förordning (2017:1333).

Anmälningsförfarandet

[K4]8 §  Vid anmälan av båt för registrering skall uppgift lämnas om

 1. båtens namn, om ägaren vill ha detta antecknat i registret, hemort, om ägaren bestämt sådan, och fiskebåts hemmahamn,
 2. ägares och huvudredares person- eller organisationsnummer, där sådant finns, namn, nationalitet, hemvist och postadress,
 3. överlåtares eller annan fångesmans namn och postadress,
 4. omfattning och art av ägares förvärv samt förvärvsdag,
 5. partrederiavtal som tidigare anmälts till registermyndigheten enligt 5 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).

[K4]9 §  Har båten undergått skeppsmätning inges bevis härom. Har båten inte skeppsmätts skall vid registreringen inges antingen bevis om skrovets beskaffenhet och båtens styrförmåga samt om dess största längd och största bredd (båtbevis), utfärdat enligt 10 §, eller annan tillförlitlig utredning om dessa förhållanden.

[S2]Dessutom skall, i den mån det är känt, lämnas uppgift om

 1. art,
 2. byggnadsår och byggnadsland,
 3. byggnadsmaterial,
 4. brutto- och nettodräktighet,
 5. dödvikt och djupgående,
 6. maskineri, maskinstyrka och, för fiskebåt, maskinens drivmedel,
 7. klassificeringsanstalt,
 8. huruvida fiskebåt är däckad eller odäckad.

[S3]Beträffande dräktigheter i andra stycket 4 anges om dessa beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2006:1178).

[K4]10 §  Båtbevis utfärdas på ägarens begäran av fartygsinspektör, lots eller tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen. Sådant bevis kan även utfärdas av besiktningsman för fartyg enligt 18 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller någon annan som registermyndigheten utser eller godkänner.

[S2]I förordningen (1994:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser om fartygsbevis. Förordning (2001:807).

[K4]11 §  Vid anmälan för anteckning av förvärv av båt, som är införd i registret, skall uppgift lämnas om båtens registerbeteckning samt om de förhållanden som avses i 8 § utom huvudredare och tidigare anmält rederiavtal. Förordning (1979:380).

[K4]11 a §  Vid ansökan om införing av ett båtnamn enligt 1 kap. 6 a § första stycket ska uppgift lämnas om namn som ansökningen avser, sökandens organisationsnummer, där sådant finns, namn och postadress.

[S2]I ansökan enligt 1 kap. 6 a § andra stycket ska förvaltningsmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten önskar få införda i fartygsregistrets båtdel med stöd av den bestämmelsen. Förordning (2017:1333).

[K4]12 §  Vid anmälan från tidigare ägare om överlåtelse av en båt enligt 8 § andra stycket andra meningen lagen (1979:377) om registrering av båtar ska det lämnas uppgift för identifiering av båten i registret samt uppgift om förvärvarens namn och postadress, överlåtelsens omfattning och art samt dag för överlåtelsen. Förordning (2017:1333).

[K4]13 §  Vid anmälan av båt för avregistrering skall uppgift lämnas om registerbeteckning och, ifall båten varit registreringspliktig, om avregistreringsgrunden.

[S2]Om expedition av kondemnationsförklaring till registermyndigheten är föreskrivet i 18 kap. 22 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).

[K4]14 §  Har upphört att gälla genom förordning (1979:380).

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Radiostationer

[K5]1 §  I register får i avdelningen för identifieringsuppgifter införas uppgifter om radiostation som tilldelas skepp, skeppsbygge eller båt.

[K5]2 §  Inträder eller ändras något förhållande, som ska redovisas i register, och finns det annars inte skyldighet att göra anmälan eller ansökan enligt lag eller annan författning, ska ägaren anmäla detta till registermyndigheten inom en månad. Detsamma gäller den som innehar en båt på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt enligt 2 § första stycket lagen (1979:377) om registrering av båtar. Finns det utan sådan anmälan en tillförlitlig uppgift om ändringen, får registermyndigheten självmant göra den införing som ändringen påkallar. Förordning (2017:1333).

[K5]3 §  När registrerat skepp under byggnad sjösatts, skall tillverkaren ofördröjligen anmäla detta till registermyndigheten med uppgift om dag för sjösättningen. På motsvarande sätt skall tillverkaren anmäla leverans till beställare eller annan.

Fångeshandling m.m.

[K5]4 §  Fångeshandling eller annan handling, som ges in till bevis om förvärv av skepp eller skeppsbygge, skall vara åtföljd av en bestyrkt avskrift. Ges avskrift inte in, skall registermyndigheten göra sådan på sökandens bekostnad. Förordning (2006:1178).

[K5]5 §  Är handling, som åberopas inför registermyndigheten, avfattad på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, får myndigheten kräva översättning. Möter svårighet att rätt förstå innehållet i handling, som är avfattad på engelska, får översättning krävas även av sådan handling. Ges icke tillförlitlig översättning in, skall registermyndigheten låta göra sådan på sökandens bekostnad.

Skriftväxling med utländsk myndighet

[K5]6 §  I registerärenden eller båtregistreringsärenden samt i allt som rör exekution i skepp eller skeppsbygge får registermyndigheten skriftväxla eller på annat sätt utväxla meddelanden direkt med utländska myndigheter.

[S2]Därvid får sådana personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av ärendet överföras till tredje land. Förordning (2001:807).

Dagböcker

[K5]7 §  Dagboken över registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) (A) förs på en särskild blankett. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om sådana blanketter.

[S2]Dagboken över båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar (B) förs på en särskild blankett. Registermyndigheten får meddela föreskrifter om sådana blanketter.

[S3]Över ärenden som inte omedelbart leder till införing i fartygsregistret förs dagbok (C).

[S4]Dagböckerna förs i nummerserier. Förordning (2017:1333).

[K5]8 §  Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de ska handläggas och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den kommit in samt dagboksnummer.

[S2]För varje inskrivningsdag då registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) handläggs och för varje dag då båtregistreringsärenden enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar handläggs ska den som har fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som har förts in i dagboken. Förordning (2017:1333).

[K5]9 §  Anteckning i dagbok får ej strykas över eller ändras, sedan expedition i ärendet lämnats ut. När felskrivning i dagbok rättas, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslut härom.

Minnesbok

[K5]10 §  Hos registermyndigheten föres minnesbok, som dag för dag visar vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

Aktbildning

[K5]11 §  För varje skepp, skeppsbygge eller båt förs handlingarna samman till en akt. Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket och ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket. Akten förvaras efter registerbeteckning.

[S2]För varje akt ska ett förteckningsblad föras. På förteckningsbladet ska anteckning göras om de handlingar som akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i löpande följd i den ordning de har kommit in eller upprättats. Förordning (2017:1333).

Renovation

12 § Har upphävts genom förordning (2001:807).

[K5]13 §  Sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) hålls på registermyndighetens kansliort eller, om det finns särskilda skäl, på annan ort inom riket där det är lämpligt med hänsyn till utredningen.

[S2]Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträdet. Protokollet tillföres handlingarna i ärendet, när detta tages upp till fortsatt handläggning.

[S3]Har någon som registermyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärendet, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

[S4]Ersättning av allmänna medel betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Sådan kostnad skall stanna på statsverket. Förordning (2006:1178).

Införing i registren

[K5]14 §  Införing i fartygsregistrets skeppsdel, fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel eller fartygsregistrets båtdel sker över terminal och anses verkställd när handläggarens instruktion att databehandlingen skall slutföras lämnats över terminalen. Registerutdrag som visar införingen bestyrkes av handläggaren och fogas till akten.

[S2]Uppstår avbrott i informationssystemets drift eller föreligger eljest särskilda skäl, får införing i stället göras på tillfälligt upprättat registerupplägg. Sådan införing anses gjord då den bestyrkts av handläggaren. Den skall föras över till informationssystemet snarast möjligt efter driftsavbrottet. Förordning (2001:807).

Äldre förhållanden

[K5]15 §  Ett förhållande som inte längre gäller (äldre förhållande) får redovisas som tilläggsinformation till fartygsregistret.

[S2]Med äldre förhållande avses tidigare ägare, tidigare inteckningsåtgärder och anteckningar.

[S3]När ett skepp, skeppsbygge eller en båt avregistreras, ska fartygsregistrets uppgifter om egendomen föras över till en särskild arkivförteckning. Motsvarande gäller när ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket avförs ur fartygsregistrets skeppsdel eller när ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket avförs ur fartygsregistrets båtdel. Uppgifterna ska utgöra tilläggsinformation till fartygsregistret. Förordning (2017:1333).

Bevis om beslut

[K5]16 §  Om sådant beslut av registermyndigheten som har införts i register utfärdas bevis enligt bestämmelserna i 17-19 §§.

[S2]Bevis undertecknas av den som fattat beslutet.

[K5]17 §  Uppskjutes ärende enligt 2 kap.21 eller 22 §sjölagen (1994:1009) eller möter hinder mot avregistrering enligt 2 kap. 7 § sjölagen, utgör underrättelse enligt 2 kap. 18 § sjölagen bevis om beslutet. Förordning (2006:1178).

[K5]18 §  Om pantbrev som bevis om inteckning finns bestämmelser i 3 kap.1 och 25 §§sjölagen (1994:1009). Förordning (2006:1178).

[K5]19 §  För annat beslut i ett registerärende eller båtregistreringsärende utfärdas bevis, om ärendet rör

 1. registrering, villkorad registrering eller avregistrering,
 2. inskrivning eller anteckning av förvärv,
 3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om innehavaren är någon annan än ägaren,
 4. skeppsnamn,
 5. ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning,
 6. rättelse av oriktig införing i register.

[S2]Om det behövs ska registermyndigheten tillsammans med ett bevis om avregistrering enligt 2 kap. 25 § fjärde stycket sjölagen (1994:1009) lämna skriftlig upplysning på engelska eller franska om beslutets innebörd.

[S3]På begäran ska vid bevis om avregistrering fogas en upplysning om registrets innehåll i fråga om egendomen vid avregistreringen. Sådan upplysning lämnas genom registerutdrag. Förordning (2017:1333).

[K5]20 §  Pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av registermyndigheten.

[S2]Tillsammans med ett utfärdat pantbrev skall upplysning lämnas om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i skepp eller skeppsbygge.

[S3]Efter utbyte utfärdas pantbrev enligt första stycket. Utbytt pantbrev skall göras obrukbart och behållas av registermyndigheten. Förordning (2001:807).

[K5]21 §  Pantbrev skall innehålla uppgift om

 1. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
 2. registerbeteckning för det skepp eller skeppsbygge vari inteckningen beviljats,
 3. pantbrevets belopp med bokstäver och siffror samt det myntslag eller den värdeenhet vari inteckningen beviljats.

[K5]22 §  Dödas inteckning enligt 3 kap. 31 § sjölagen (1994:1009), skall pantbrevet förses med anmärkning om detta och återställas till sökanden. Förordning (2006:1178).

23 § Har upphävts genom förordning (2006:1178).

[K5]24 §  Sedan skepp eller skeppsbygge avregistrerats, skall pantbrev på grund av inteckning i egendomen förses med anmärkning härom och återställas till sökanden med erinran om ägarens rätt enligt 12 § första stycket stämpelskattelagen (1964:308). Vad som nu sagts gäller dock icke när skeppsbygge avregistreras för att överföras till skeppsregistret.

[K5]25 §  Finnes felskrivning i utfärdat bevis, skall nytt bevis utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall återfordras, göras obrukbar och behållas av registermyndigheten.

Upplysning om registrets innehåll

[K5]26 §  Uppgifter ur fartygsregistret lämnas i form av registerutdrag.

[S2]Registerutdrag ska innehålla de uppgifter om ett skepp, skeppsbygge eller en båt som enligt lag eller annan författning har förts in i registret.

[S3]Detsamma gäller ett sådant skeppsnamn som avses i 1 kap. 6 § första stycket eller ett sådant båtnamn som avses i 1 kap. 6 a § första stycket.

[S4]Även rubrikerna till sådana avdelningar i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnadsdel som inte innehåller någon uppgift ska tas upp i registerutdraget. Förordning (2017:1333).

[K5]27 §  Av utdrag ur fartygsregistrets skeppsdel och fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel skall framgå till vilken inskrivningsdag utdraget hänför sig. Av utdrag ur fartygsregistrets båtdel skall framgå till vilken kalenderdag utdraget hänför sig. Registerutdrag undertecknas av den som svarar för dess riktighet. Förordning (2001:807).

[K5]28 §  Består registerutdrag av två eller flera blad, dateras varje blad enligt 27 §. På varje blad anges dessutom registerbeteckningen för det skepp, skeppsnamn eller förbehåll därom, skeppsbygge eller båt som utdraget gäller. Sidorna numreras i följd för hela utdraget. På utdragets sista sida skall före underskriften lämnas uppgift om det antal sidor utdraget omfattar.

[K5]29 §  På begäran utfärdar registermyndigheten särskilt bevis om att visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret. Förordning (2001:807).

Underrättelser

[K5]30 §  Ändras införing i register utan ansökan eller anmälan av ägare, skall registermyndigheten genast underrätta denne om ändringen. Angående anteckning om innehav av pantbrev underrättas ägaren endast om han själv förut var antecknad som innehavare.

[K5]31 §  När inteckning i skeppsbygge föres över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel, skall registermyndigheten underrätta den som är antecknad som innehavare av pantbrev på grund av inteckningen. Underrättelsen skall innehålla erinran om att pantbrevet gäller med oförändrad rätt i det registrerade skeppet och att pantbrevet ej skall bytas ut med anledning av överföringen. Förordning (2001:807).

[K5]32 §  Underrättas registermyndigheten om att skepp, som är infört i fartygsregistrets skeppsdel, utomlands belagts med kvarstad eller utmätts eller skall säljas exekutivt eller sådan åtgärd mot skepp hävts eller återgått, skall myndigheten genast sända meddelande till ägaren och var och en som enligt anteckning i registret är innehavare av pantbrev på grund av inteckning i skeppet. Är skeppet redan utmätt i Sverige, skall sådant meddelande också lämnas till den som enligt en registeranteckning eller annan tillgänglig uppgift är utmätningssökande här.

[S2]Avser underrättelsen beslutad utmätning eller beslutad exekutiv försäljning, skall registermyndigheten till den utländska myndighet som handlägger exekutionsärendet snarast sända registerutdrag om skeppet. Vid registerutdraget fogas upplysning om svensk rätt rörande upplåtelse av panträtt i skepp eller skeppsbygge. Är skeppet utmätt också i Sverige skall upplysning lämnas om utmätningen och utmätningssökanden samt om att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken gäller som panträtt.

[S3]Första och andra styckena tillämpas även i fråga om skeppsbygge som sjösatts. Förordning (2001:807).

[K5]33 §  Senast sex månader innan inteckning kan komma att förfalla enligt 3 kap. 16 § sjölagen (1994:1009) skall registermyndigheten sända underrättelse om förhållandet till ägaren eller huvudredaren och den som är antecknad som innehavare av pantbrev. Förordning (2006:1178).

[K6]1 §  På grundval av registrering utfärdar registermyndigheten nationalitetscertifikat för skepp. Nationalitetscertifikatet skall innehålla uppgift om skeppets

 1. namn,
 2. registerbeteckning,
 3. hemort,
 4. byggnadsår,
 5. brutto- och nettodräktighet,
 6. största längd och största bredd.

[S2]På ägarens begäran utfärdar registermyndigheten nationalitetsbevis för en registrerad svensk båt. Ägare som begär ett sådant bevis skall ge in fångeshandling eller, om sådan inte har upprättats, någon annan tillförlitlig utredning om förvärvet samt ett bevis om sin nationalitet. Nationalitetsbevis för båt skall innehålla uppgift om båtens

 1. namn, om det är antecknat i registret,
 2. registerbeteckning,
 3. hemort,
 4. byggnadsår,
 5. byggnadsmaterial,
 6. art,
 7. största längd och största bredd.

[S3]Beträffande dräktigheter i första stycket 5 anges om dessa har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2001:807).

[K6]2 §  Nationalitetshandling skall såvitt möjligt åtfölja fartyget.

[K6]3 §  Har nationalitetshandling förstörts eller förkommit eller har den förändrats så att den icke lämpligen kan brukas, utfärdar registermyndigheten på ansökan av fartygets ägare dubblett av handlingen. Dubbletten skall betecknas såsom sådan. Finns den ursprungliga handlingen i behåll, skall den återställas till myndigheten innan dubbletten lämnas ut.

[S2]Kommer förlorad nationalitetshandling till rätta, skall dubbletten eller den tillrättakomna handlingen utan dröjsmål återställas till registermyndigheten.

[K6]4 §  Ändras införing i register, vilken är återgiven i nationalitetshandling, eller finnes handlingen vara felskriven, skall ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall återställas till registermyndigheten.

[K6]5 §  Har avregistreringsgrund inträtt för fartyg enligt 2 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) eller 7 § lagen (1979:377) om registrering av båtar eller har en båt som inte är registreringspliktig avregistrerats, ska utfärdad nationalitetshandling omedelbart återställas.

[S2]Första stycket tillämpas också om en båt eller andel i en båt överlåtits. På den nya ägarens begäran ska nationalitetshandlingen utlämnas till denne om båten efter överlåtelsen alltjämt är svensk. Förordning (2017:1333).

[K6]6 §  Handling, som har återställts till registermyndigheten enligt 3-5 §§, skall av myndigheten göras obrukbar och behållas.

[S2]Fullgöres ej skyldighet att återställa nationalitetshandling enligt 3 §, andra stycket, 4 eller 5 §, skall myndigheten återfordra denna. I föreläggande får vite sättas ut.

[K6]7 §  Bestämmelserna i 2 och 4-6 §§ gäller även dubblett av nationalitetshandling.

[K6]8 §  Om det är nödvändigt för att undgå oskäligt uppehåll i driften av ett registreringspliktigt svenskt fartyg eller annars av särskilda förhållanden, får registermyndigheten eller, efter myndighetens bemyndigande eller på dess anmodan i särskilt fall, en svensk utlandsmyndighet för en viss resa eller en viss kort tid utfärda en tillfällig nationalitetshandling. En sådan handling skall innehålla uppgift om fartygets

 1. namn,
 2. igenkänningssignal,
 3. byggnadsår,
 4. brutto- och nettodräktighet,
 5. största längd och största bredd.

[S2]Av handlingen skall det framgå för vilken resa eller under vilken tid den gäller.

[S3]I handlingen anges också om dräktigheterna har beräknats enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Förordning (2001:807).

[K6]9 §  Utfärdar svensk utlandsmyndighet tillfällig nationalitetshandling, skall kopia av handlingen ofördröjligen tillställas registermyndigheten.

[S2]Tillfällig nationalitetshandling skall ges in till registermyndigheten när den upphört att gälla.

[K6]10 §  Bestämmelserna i 2-7 §§ har motsvarande tillämpning i fråga om tillfällig nationalitetshandling.

[K6]11 §  Kopia av nationalitetshandling skall förvaras av registermyndigheten.

[K6]12 §  Utan gällande nationalitetshandling får skepp icke hållas i drift.

7 kap. Övriga bestämmelser

Delgivning m.m.

[K7]1 §  Skall handling eller annat bringas till någons kännedom, får det ske genom delgivning.

[S2]En underrättelse till sökanden eller annan enligt sjölagen (1994:1009) eller denna förordning får sändas i rekommenderat brev. Förordning (2006:1178).

Underrättelse till myndigheter

[K7]2 §  Registermyndigheten ska fortlöpande underrätta Trafikanalys, Tullverket, Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten om ändringar i registrets innehåll med avseende på uppgifter om fartyg eller bygge, registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt huvudredare. Förordning (2011:659).

Biträde åt registermyndigheten

[K7]3 §  Tullverket och Kustbevakningen biträder registermyndigheten med att

 1. tillhandahålla blanketter för anmälningar och ansökningar i registerärenden och båtregistreringsärenden,
 2. ta emot och till registret vidarebefordra anmälningar, ansökningar och andra handlingar i sådana ärenden. Förordning (2001:807).

[K7]4 §  Tullverket och Kustbevakningen biträder också registermyndigheten med sådan utredning om fartyg som registermyndigheten behöver för en tillförlitlig registerföring. Förordning (2001:807).

Vite

[K7]5 §  Vite, som förelagts enligt denna förordning, dömes ut av registermyndigheten.

Överklagande av registermyndighetens beslut

[K7]6 §  Ett beslut av registermyndigheten i något annat ärende enligt denna förordning än ett registerärende eller båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

[S2]Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 2 kap. 19 § fjärde stycket samt 19 a och 19 b §§sjölagen (1994:1009). Förordning (2001:807).

Ansvar

[K7]7 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 kap.2 eller 3 § döms till penningböter.

[S2]Befälhavare och redare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 12 § döms till böter. Förordning (1999:362).

[S3]8 § har upphört att gälla genom förordning (1983:282).

Bilaga

Registreringsdistrikt för vissa fiskefartyg
Haparanda distrikt: Haparanda och Kalix kommuner.
Luleå distrikt: Luleå kommun.
Piteå distrikt: Piteå kommun.
Umeå distrikt: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner.
Örnsköldsviks distrikt: Örnsköldsviks kommun.
Härnösands distrikt: Härnösands och Kramfors kommuner.
Sundsvalls distrikt: Sundsvalls och Timrå kommuner.
Hudiksvalls distrikt: Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Söderhamns distrikt: Söderhamns kommun.
Gävle distrikt: Gävle, Tierps och Älvkarleby kommuner.
Stockholms distrikt: Botkyrka, Danderyds, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamns, Stockholms, Södertälje, Tyresö, Täby, Vaxholms, Värmdö och Östhammars kommuner.
Nyköpings distrikt: Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner.
Norrköpings distrikt: Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
Visby distrikt: Gotlands kommun.
Västerviks distrikt: Västerviks kommun.
Oskarshamns distrikt: Mönsterås och Oskarshamns kommuner.
Kalmar distrikt: Borgholms, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.
Karlskrona distrikt: Karlskrona kommun.
Karlshamns distrikt: Karlshamns och Ronneby kommuner.
Sölvesborgs distrikt: Bromölla och Sölvesborgs kommuner.
Åhus distrikt: Kristianstads kommun.
Simrishamns distrikt: Simrishamns kommun.
Ystads distrikt: Skurups och Ystads kommuner.
Trelleborgs distrikt: Trelleborgs kommun.
Malmö distrikt: Burlövs, Lomma, Malmö och Vellinge kommuner.
Landskrona distrikt: Kävlinge och Landskrona kommuner. Helsingborgs distrikt: Båstads, Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kommuner.
Halmstads distrikt: Halmstads och Laholms kommuner.
Falkenbergs distrikt: Falkenbergs kommun.
Varbergs distrikt: Varbergs kommun.
Göteborgs distrikt: Göteborgs, Kungsbacka, Kungälvs, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner.
Lysekils distrikt: Lysekils, Munkedals, Orusts och Sotenäs kommuner.
Uddevalla distrikt: Uddevalla kommun.
Strömstads distrikt: Strömstads och Tanums kommuner. Förordning (1991:1245).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fartygsregisterförordning (1975:927)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.
  2. Genom denna förordning upphäves
   1. kungörelsen (1901:73 s.1) i fråga om sättet för infordrande av avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden rörande inteckning i fartyg,
   2. kungörelsen (1921:570) om vad i vissa fall skall iakttagas vid utfärdande av gravationsbevis rörande fartyg,
   3. kungörelsen (1934:535) om vad i visst fall skall iakttagas vid utfärdande av gravationsbevis rörande fartyg,
   4. kungörelsen (1936:303) med föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg,
  3. Saknas i fråga om fartyg som förts över från fartygsregistret eller fiskefartygsregister uppgift i skepps- eller båtregistret om fartygets största längd eller största bredd och har i stället uppgift om igenkänningslängd eller igenkänningsbredd förts in i skepps- eller båtregistret, skall det utmärkas i registret.
  4. Saknas i fråga om båt, som förts över från fartygsregistret eller fiskefartygsregister och ägs av flera, uppgift i båtregistret om hur stor andel av båten varje ägare innehar och underlåter ägare efter anmaning av registermyndigheten att lämna uppgift därom, skall andelsstorlek vid tillämpningen av 4 kap. 5 § första stycket 3 beräknas efter huvudtal.
  5. Dödas inteckning, som beviljats före ikraftträdandet, skall registermyndigheten förse inteckningshandlingen med bevis om åtgärden samt påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den intecknade egendomen. Handlingen skall återlämnas till sökanden.
  Utbytes handling, på grund av vilken inteckning beviljats före ikraftträdandet, eller inteckningshandling, som före nämnda tidpunkt satts i stället för annan inteckningshandling, har första stycket motsvarande tillämpning i fråga om den handling som bytts ut.
  1. Nationalitets- och registreringscertifikat för fartyg, som förts över från fartygsregistret till skeppsregistret eller båtregistret, upphör att gälla med utgången av år 1976. Det får dessförinnan ges in till registermyndigheten för att kostnadsfritt bytas ut till nationalitetshandling enligt denna förordning.
  Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. 12 § får skepp, som förts över från fartygsregistret eller fiskefartygsregister och för vilket nationalitets- och registreringscertifikat eller annan gällande nationalitetshandling ej utfärdats, hållas i drift intill utgången av år 1976. Dessförinnan skall registermyndigheten utfärda och kostnadsfritt tillställa ägaren eller huvudredaren nationalitetscertifikat för skeppet.
  1. Vad som är föreskrivet i denna förordning om skepp har motsvarande tillämpning i fråga om båt, som enligt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) tagits upp i skeppsregistret, så länge båten skall vara registrerad där.

Förordning (1977:836) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 20, 29 §§

Förordning (1979:380) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  upph. 4 kap 14 §; nuvarande 4 kap 10-14 §§ betecknas 4 kap 9-13 §§; ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 4, 5, 7, 8, nya 9, 11-13 §§, 5 kap 2, 4, 6, 13, 17, 19 §§, 6 kap 1, 5 §§

Förordning (1982:651) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 4, 13 §§, 4 kap 3, 9, 10 §§, 5 kap 13, 32 §§, 6 kap 1, 5, 8 §§

Förordning (1982:810) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 5 kap 13 §

Förordning (1983:282) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  upph. 7 kap 8 §; utgår rubr. närmast före 7 kap 8 §; ändr. 1 kap 6, 8 §§, 2 kap 11, 15 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:1145) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:476) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 4 kap 10 §, 7 kap 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:553) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1245) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1367) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:903) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:1069) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1999:362) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:807) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.
 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
upph. 5 kap 12 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 2 kap 1, 4, 5, 10, 11, 13, 15 §§, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 1, 3, 9, 10 §§, 5 kap 6, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32 §§, 6 kap 1, 4, 8 §§, 7 kap 2, 3, 4, 6 §§, rubr. till 2, 3, 4 kap, rubr. närmast före 1 kap 2 §, 5 kap 26 §, 7 kap 6 §; ny 1 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 5 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2006:1178) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
upph. 5 kap 23 §; ändr. 2 kap 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16 §§, 3 kap 2, 5, 7, 8, 9, 12 §§, 4 kap 7, 8, 9, 13 §§, 5 kap 4, 7, 13, 15, 17, 18, 22, 33 §§, 6 kap 5 §, 7 kap 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1225) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 4, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:124) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1554) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
upph. 1 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:659) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2017:602) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1333) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
upph. 2 kap. 10 §; ändr. 1 kap. 6, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 11, 12, 13, 15 §§, 3 kap. 4, 9, 10 §§, 4 kap. 1, 4, 5, 12 §§, 5 kap. 2, 7, 8, 11, 15, 19, 26 §§, 6 kap. 5 §; nya 1 kap. 6 a §, 4 kap. 7 a, 11 a §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:289) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Omfattning
upph. 1 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-05-01