Upphävd författning

Förordning (1987:906) om fritidsbåtsregister

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-09-24
Ändring införd
SFS 1987:906
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller registrering av fritidsbåtar i ett för landet gemensamt register enligt lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister.

Registeruppgifter som skall lämnas

2 §  Anmälningar för registrering i fritidsbåtsregistret skall göras på en särskild blankett och innehålla följande uppgifter om:

 1. Ägarna m. m.:

[S2]a. namn eller firma,

[S3]b. adress,

[S4]c. person- eller organisationsnummer,

[S5]d. andel i båten, om den ägs av flera, samt

[S6]e. förvärvsdatum.

 1. Samtliga båttyper:

[S7]a. båtens namn och kommun där båten vanligen är förlagd,

[S8]b. fabrikat och modellbeteckning,

[S9]c. tillverkningsnummer och tillverkningsår,

[S10]d. största längd och bredd,

[S11]e. skrovfärg och överbyggnadsfärg,

[S12]f. byggnadsmaterial samt

[S13]g. VHF-anläggnings anropssignal, huruvida anläggningen är fast eller bärbar, mobiltelefonnummer samt om PR-radio finns.

 1. Båtar med motor:

[S14]a. antal motorer,

[S15]b. motorfabrikat, modellbeteckning, motornummer, motortyp och drivmedel samt

[S16]c. sammanlagd propelleraxeleffekt eller motsvarande.

 1. Båtar med segel:

[S17]a. antal master för segel och

[S18]b. segelnummer.

3 §  Är en anmälan för registrering ofullständig får länsstyrelsen återställa handlingarna till ägaren och upplysa denne om vad som krävs för att båten skall kunna registreras. Om båten ägs av flera, men någon viss person inte godtagits som bärare av ägares skyldigheter enligt 19 § lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister, får handlingarna återställas till en av ägarna.

Registerbeteckning

4 §  I samband med registreringen skall länsstyrelsen tilldela båten en registerbeteckning som består av tre bokstäver och två siffror.

5 §  Registerbeteckningen skall anbringas väl synlig på båda sidorna av båten. Bokstäverna och siffrorna i beteckningen skall vara minst sjuttiofem millimeter höga och ha en stapelbredd av minst tio millimeter.

[S2]En registrerad båt skall dessutom ha registerbeteckningen varaktigt anbringad på skrovets insida.

Ändring av vissa registrerade förhållanden

Anmälningar om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt

6 §  Anmälningar om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt skall göras på en särskild blankett. Sådana anmälningar skall förutom uppgift om den förre ägarens namn eller firma innehålla uppgifter om den nye ägaren i de avseenden som sägs i 2 § första stycket 1. De skall vidare innehålla uppgifter om båtens registerbeteckning och om kommun där båten vanligen är förlagd.

7 §  Är en anmälan om överlåtelse och förvärv av en registrerad båt ofullständig får länsstyrelsen återställa handlingarna till den som gjort anmälan och upplysa denne om vad som krävs för att registrera förvärvet. I en anmälan från den förre ägaren får den nye ägarens personnummer eller organisationsnummer utelämnas, om detta inte är känt. Om anmälan gjorts av flera gäller 3 § andra meningen.

Ändrade förhållanden i övrigt

8 §  Ändras förhållandena i fråga om en registrerad båt i något avseende som skall redovisas i fritidsbåtsregistret, skall ägaren göra anmälan om detta till en länsstyrelse.

9 §  Ändrar ägare till en registrerad båt namn eller adress skall han inom två veckor efter det ändringen inträffade skriftligen anmäla detta till en länsstyrelse, om person- eller organisationsnummer inte upptagits i fritidsbåtsregistret.

Avregistrering

10 §  Till en anmälan om avregistrering skall fogas en utredning om grunden för avregistreringen.

11 §  Är en anmälan om avregistrering ofullständig skall länsstyrelsen återställa handlingarna till ägaren och upplysa denne om vad som krävs för att båten skall kunna avregistreras. Om båten ägs av flera gäller 3 § andra meningen.

12 §  Om en båt avregistreras skall registerbeteckningarna på båten avlägsnas eller utplånas.

Hur registeravgiften påförs och betalas

13 §  Registeravgift enligt 12 § lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister är 30 kr. Avgiften betalas för kalenderår och påförs av sjöfartsverket.

14 §  Registeravgiften skall påföras

 1. under januari för båtar som är registrerade vid ingången av samma månad eller
 2. under oktober för båtar som är registrerade vid ingången av samma månad och inte påförts avgift tidigare under året.

[S2]Besked om att avgift har påförts lämnas genom att sjöfartsverket sänder ett inbetalningskort till den som är betalningsskyldig. Om en registrerad båt ägs av flera gäller 3 § andra meningen.

15 §  En registeravgift som påförs under januari skall betalas senast vid utgången av februari samma år. Om avgiften påförs under oktober skall den betalas senast vid utgången av november samma år.

[S2]Om registeravgiften inte betalas inom föreskriven tid skall den betalningsskyldige åläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte åläggandet skall sjöfartsverket vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Nationalitetsbevis

16 §  På begäran av ägaren utfärdar sjöfartsverket ett nationalitetsbevis för en registrerad svensk båt.

[S2]Den som begär ett sådant bevis skall ge in förvärvshandlingar eller annan tillförlitlig utredning om förvärvet och bevis om sin nationalitet eller medgivande enligt 1 § första stycket andra meningen sjölagen (1891:35 s. 1).

17 §  Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling utfärdas enligt formulär som fastställs av sjöfartsverket. Ett nationalitetsbevis skall innehålla uppgifter om båtens

 1. namn,
 2. registerbeteckning,
 3. hemort,
 4. byggnadsår,
 5. byggnadsmaterial,
 6. art,
 7. största längd och största bredd.

[S2]Följande bestämmelser i 6 kap.fartygsregisterförordningen (1975:927) gäller dessutom i tillämpliga delar i fråga om nationalitetsbevis, varvid sjöfartsverket skall anses som registermyndighet

[S3]2 § om att nationalitetshandling såvitt möjligt skall åtfölja fartyget,

[S4]3 § om nationalitetshandling som förstörts eller kommit bort m. m.,

[S5]4 § om ny nationalitetshandling m. m.,

[S6]6 § om återställd nationalitetshandling m. m.,

[S7]7 § om dubblett av nationalitetshandling,

[S8]8--10 §§ om tillfällig nationalitetshandling,

[S9]11 § om kopior av nationalitetshandling.

[S10]Avgift tas ut för utfärdande av nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling i original eller dubblett. För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 20--24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass C tillämpas.

[S11]Någon avgift skall dock inte utgå för nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att en införning i fritidsbåtsregistret ändras. Förordning (1992:359).

18 §  Om någon av grunderna för avregistrering av båten inträtt enligt 10 § lagen om fritidsbåtsregister (1987:773) skall ett utfärdat nationalitetsbevis så snart som möjligt återställas till sjöfartsverket. Detsamma gäller om en båt eller en andel av en båt har överlåtits. Om den nye ägaren begär det, skall nationalitetsbeviset utlämnas till honom om båten efter överlåtelsen fortfarande är svensk.

Registerföring m. m.

19 §  Beslut om registrering meddelas genom att båten registreras i fritidsbåtsregistret. Beslutet har det innehåll som framgår av registret.

20 §  Fritidsbåtsregistret innehåller de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Den myndighet som anges i bilagan svarar för att uppgifterna förs in i registret.

[S3]Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, skall uppgiften tas bort ur registret.

21 §  I samband med registreringen skall sjöfartsverket utfärda ett registreringsbevis. Ett sådant bevis skall innehålla de uppgifter som sjöfartsverket bestämmer. Beviset skall kunna användas för anmälningar om ändrade förhållanden till länsstyrelsen.

22 §  Ett nytt registreringsbevis utfärdas när en uppgift som finns intagen i beviset har ändrats eller när beviset har använts för en anmälan till länsstyrelsen.

23 §  Registreringsbeviset skall tillställas ägaren. Om båten ägs av flera gäller 3 § andra meningen.

24 §  Skattemyndigheten skall varje vecka underrätta sjöfartsverket om de ändringar i registret över befolkningen som har betydelse för fritidsbåtsregistret. Förordning (1990:1281).

Bemyndiganden

25 §  Om det finns särskilda skäl, får sjöfartsverket i det enskilda fallet eller genom föreskrifter medge undantag från bestämmelserna om registreringsplikt och avgiftsskyldighet i lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister och denna förordning.

26 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister får meddelas av sjöfartsverket.

Ansvarsbestämmelser m. m.

27 §  Den som vid anmälan eller ansökan enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Den som bryter mot 5 eller 9 § döms till penningböter. Förordning (1991:1378).

28 §  Sjöfartsverkets beslut enligt 25 § om undantag i det enskilda fallet får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Sjöfartsverkets beslut om föreskrifter enligt samma paragraf får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Bilaga till förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister

Registerinnehåll Myndighet som svarar för att uppgiften förs in i registret
Med länsstyrelse avses den länsstyrelse till vilken uppgiften lämnats eller som beslutat i ärendet
________________________________________________________________________ Uppgift ________________________________________________________________________ Myndighet
1. Uppgifter om båten
Båtens namn Kommun där båten vanligen är förlagd Fabrikat och modellbeteckning Tillverkningsnummer Tillverkningsår Största längd Största bredd Skrovfärg Överbyggnadsfärg Byggnadsmaterial VHF -- anropssignal, fast installation VHF -- anropssignal, bärbar installation PR -- radio Mobiltelefonnummer Antal motorer Motorfabrikat Modellbeteckning och motornummer Motortyp Drivmedel Sammanlagd propelleraxeleffekt eller motsvarande Antal master för segel Segelnummer Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse
2. Ägaruppgifter
Namn eller firma
nuvarande ägare och de två närmast föregående ägarna Länsstyrelse
Person- eller organisationsnummer Adress Länsstyrelse
nuvarande ägare och de två närmast föregående ägarna Länsstyrelse
Hemortsförsamling Hemortskommun Hemortslän Andel i båten, om den ägs av flera Förvärvsdatum Anmälan enligt 19 § lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse
3. Allmänna uppgifter
Registrering datum Länsstyrelse Länsstyrelse
Registreringsbevis datum Sjöfartsverket Sjöfartsverket
Registerbeteckning Registrering av förvärv datum Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse
Avregistrering datum orsak Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse
Ändrade förhållanden datum orsak Länsstyrelse Länsstyrelse Länsstyrelse
Nationalitetsbevis datum Sjöfartsverket Sjöfartsverket
Återställt nationalitetsbevis datum Sjöfartsverket Sjöfartsverket
Nationalitetsbevis utlämnat till ny ägare datum Sjöfartsverket Sjöfartsverket
Registeravgift debiterad ägare datum för debitering datum för påminnelse datum för betalning datum för restföring Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:906) om fritidsbåtsregister

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. I stället för vad som sägs om påföring och betalning av registeravgift i 14 § första stycket 1 och 15 § första stycket första meningen skall under år 1988 gälla att sådan avgift skall påföras senast före utgången av oktober och betalas senast en månad efter påföringen.
Nationalitetsbevis som vid ikraftträdandet finns utfärdat för båt som förts över från båtregistret till fritidsbåtsregistret upphör att gälla vid utgången av år 1988. Det får dessförinnan ges in till registermyndigheten (sjöfartsverket) för att kostnadsfritt bytas ut mot ett nationalitetsbevis enligt denna förordning.
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1990:1281) om ändring i förordningen (1987:906) om fritidsbåts- register

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1378) om ändring i förordningen (1987:906) om fritidsbåts- register

  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:359) om ändring i förordningen (1987:906) om fritidsbåts- register

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1657) om upphävande av för- ordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister

  Övergångsbestämmelse

  Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av Sjöfartsverket med stöd av förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister skall ha fortsatt giltighet så länge båten har samma ägare. Uppgifterna i fritidsbåtsregistret om en båt för vilken nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling har utfärdats enligt förordningen om fritidsbåtsregister skall av Sjöfartsverket utan dröjsmål överföras till Sjöfartsregistret för registrering enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.
  Omfattning
  upph.