Upphävd författning

Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976:1067 i lydelse enligt SFS 1993:1449
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kontant arbetsmarknadsstöd till stödtagare som avses i 18 § andra stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd utgår med det antal ersättningsdagar per vecka som följer av denna tabell.

Kol. 1Kol. 2Kol.3
Arbetslöshet som skall ersättas omfattar ett antal timmar under veckan uppgående tillAntal ersättningsdagar under veckan men ej tillAntalet ersättningsdagar i kol. 2 medför att följande antal dagar skall anses ha ersatts vid beräkning av återstående ersättningsperiod enligt 14 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd för tidigare deltidsarbetande och heltidsarbetande som minskat sitt arbetsutbud
60
6 9 13 17 21 25 29 33 369 13 17 21 25 29 33 361 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 52 3 4 5 5 5 5 5 5

2 §  Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att stödtagaren får en sammanlagd arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud. Kan detta inte åstadkommas, skall stödtagaren om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1993:172).

3 §  Länsarbetsnämnden skall göra en särskild prövning av rätten till ersättning var sjätte månad. Beslut om fortsatt ersättning får medges endast om stödtagaren

 1. har fyllt 55 år, eller
 2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud, eller
 3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1987:227).

4 § har upphävts genom förordning (1993:172).

5 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och denna förordning meddelas, efter samråd med den andra myndigheten, av AMS respektive Riksförsäkringsverket. Förordning (1987:227).

6 §  Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd görs skriftligen hos länsarbetsnämnden i

 1. Gävleborgs län om sökanden är bosatt i Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,
 2. Älvsborgs län om sökanden är bosatt i Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro eller Hallands län,
 3. Gotlands län om sökanden är bosatt i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands eller Gotlands län, eller
 4. Blekinge län om sökanden är bosatt i Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads eller Malmöhus län. Förordning (1989:1010).

7 §  Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med 245 kronor per dag om inte annat följer av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förordning (1993:1449).

7 a §  En stödtagare som har påbörjat ersättningsperioden före den 6 september 1993 skall vid tillämpning av punkten tre av övergångsbestämmelserna till lagen (1993:657) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd anses ha varit oavbrutet arbetslös, även om stödtagaren har haft ett avbrott i arbetslösheten på grund av

 1. något skäl som sägs i 7 eller 8 § lagen om kontant arbetsmarknadsstöd, eller
 2. ett förvärvsarbete som varat kortare tid än 30 kalenderdagar i följd. Förordning (1993:1082).

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får om det finns särskilda skäl föreskriva

 1. om karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd i fråga om en stödtagare som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då denne i övrigt är arbetslös, och
 2. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 1 ovan och 3 §.

[S2]Föreskrifter för verkställigheten av lagen om kontant arbetsmarknadsstöd och av denna förordning meddelas, efter samråd med den andra myndigheten, av Arbetsmarknadsstyrelsen respektive Riksförsäkringsverket. Förordning (1993:659).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

Förordning (1984:516) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:227) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. För den som vid ikraftträdandet redan får kontant arbetsmarknadsstöd vid sidan av regelbundet deltidsarbete utgör den sammanlagda ersättningstiden enligt 2 § dock högst 300 dagar eller, om stödtagaren uppnått 60 års ålder, 450 dagar.
  Omfattning
  ändr. 2 §; nya 3-5 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:434) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

Förordning (1989:1010) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft i fråga om 4 b § den 1 januari 1990 och i övrigt den 1 juli 1990.
  Omfattning
  ändr. 4 a §; ny 4 b §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1521) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 b §
  Ikraftträder
  1991-01-07

Förordning (1991:1795) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 b §
  Ikraftträder
  1992-01-06

Förordning (1992:1341) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 b §
  Ikraftträder
  1993-01-04

Förordning (1993:157) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  nuvarande 4 a, 4 b, 5 §§ betecknas 6, 7, 8 §§; ändr. 2 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:172) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993 och tillämpas på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 22 mars 1993. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om beslut om ersättning som avser tiden före den 22 mars 1993.
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:659) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket 1 den 6 september 1993 och i övrigt den 5 juli 1993.
  2. Äldre bestämmelser i 4 b § gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-05

Förordning (1993:1082) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och tillämpas på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 6 september 1993.
  Omfattning
  ny 7 a §
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1993:1449) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 1994. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:101, Bet. 1993/94:AU6
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1994-01-03

Ändring, SFS 1994:933

  Omfattning
  upph.