Upphävd författning

Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1976-04-08
Ändring införd
SFS 1976:157 i lydelse enligt SFS 1991:305
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller arbetsgivare som avser att anställa arbetstagare på ledig plats i sin verksamhet.

[S2]Lagen gäller ej

 1. om anställning är avsedd att vara högst tio arbetsdagar,
 2. vid tillsättning av statlig tjänst eller av sådan tjänst som lärare eller skolledare för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Arbetsgivare som avses i 1 § första stycket skall anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]Anmälan som avses i första stycket skall göras innan annan åtgärd vidtages för anställning.

3 §  Anmälningsskyldighet enligt 2 § föreligger ej för arbetsgivare som avser att besätta den lediga platsen med

 1. arbetstagare som redan är anställd hos arbetsgivaren,
 2. arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj,
 3. arbetstagare som skall arbeta i arbetsgivarens hushåll,
 4. arbetstagare som skall ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 5. arbetstagare som enligt lag eller annan författning eller kollektivavtal har företrädesrätt till anställningen,
 6. arbetstagare till anställning som förutsätter viss politisk, religiös eller annan ideell inställning,
 7. arbetstagare till anställning som tillsätts genom valförfarande.

[S2]Anmälningsskyldighet föreligger ej heller, om den lediga platsen enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren, berörd arbetstagarorganisation och arbetsförmedlingen skall förbehållas arbetstagare som avses i 8 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetsmarknadsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, för visst yrkesområde föreskriva ytterligare undantag från anmälningsskyldigheten.

4 §  Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för förmedlingsarbetet. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter anmälan skall innehålla meddelas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  När ledig plats som har anmälts till arbetsförmedlingen har blivit tillsatt eller av annan anledning ej längre är aktuell, skall arbetsgivaren så snart det kan ske anmäla detta till förmedlingen.

6 §  Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att anmäla ledig plats enligt vad som föreskrivs i denna lag, döms till penningböter. Detsamma skall gälla arbetsgivare som i anmälan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, vilken ej saknar betydelse.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen. Lag (1991:305).

Ändringar

Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förordning (1976:266) om ikraftträdande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1979:303) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förordning (1979:621) om ändring i förordningen (1976:266) om ikraftträdande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

  Omfattning
  ändr. 1976:266

Lag (1984:425) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Lag (1991:305) om ändring i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förarbeten
Prop. 1990/91:68
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (2007:396) om upphävande av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
upph.