Upphävd författning

Lag (1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag syftar till att de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag genom styrelserepresentation skall beredas insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet.

2 §  Med företag avses i denna lag bankinstitut eller försäkringsbolag, varå lagen är tillämplig.

[S2]Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 3 § första eller andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2 § första eller andra stycket sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 8 § första eller andra stycket föreningsbankslagen (1987:620) eller 1 kap. 9 § första, andra eller fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (1987:641).

3 §  Med anställd avses i denna lag

 1. den som är anställd tills vidare,
 2. den som är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

[S2]Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att annan minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

[S3]Med anställda i central föreningsbank avses i denna lag även anställda i ansluten lokal föreningsbank. Lag (1987:641).

4 §  I bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank, försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag som ej är moderföretag och som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare har de anställda rätt att utse två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på moderföretag. Därvid skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet och rätten till styrelserepresentation tillkomma samtliga anställda inom koncernen. Lag (1987:641).

5 §  Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt till styrelserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider 25.

6 §  Bolagsstämma, sparbanks huvudmän eller central föreningsbanks stämma kan utan ändring av företagets bolagsordning, reglemente eller stadgar besluta att denna lag skall äga tillämpning, även om antalet anställda ej uppgår till 25, eller att de anställda skall ha rätt att enligt denna lag utse flera än två arbetstagarledamöter och suppleanter för dem. Lag (1987:641).

9 §  Om ej annat följer av denna lag, äger vad som är föreskrivet om styrelseledamot och styrelsesuppleant i företags styrelse motsvarande tillämpning på arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot.

10 §  Bestämmelsen i 6 kap. 3 § andra stycket föreningsbankslagen (1987:620) gäller inte arbetstagarledamot eller suppleant för sådan ledamot. Lag (1987:641).

11 §  Beslut att inrätta styrelserepresentation för de anställda fattas av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företaget och företräder mer än hälften av de anställda vid företaget eller av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna omfattning.

[S2]Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom koncernen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna omfattning.

[S3]Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta styrelserepresentation för de anställda.

12 §  I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företaget. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företag inom koncernen.

13 §  Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för utseende av arbetstagarrepresentanter.

[S2]Tillhör mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget samma lokala arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter, om ej annan sådan organisation företräder minst en tjugondel av dessa arbetstagare. Denna organisation får i sådant fall utse en suppleant. Företräder ej någon organisation mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder det största antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en suppleant.

[S3]Vid tillämpningen av andra stycket anses lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma centrala arbetstagarorganisation som en organisation. I fråga om moderföretag skall vad som sägs i andra stycket om antal kollektivavtalsbundna arbetstagare avse koncernen i dess helhet.

14 §  Arbetstagarrepresentant skall utses bland de anställda vid företaget eller, i fråga om moderföretag eller försäkringsbolag som är dotterföretag, bland de anställda inom koncernen.

15 §  Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den som utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid slutet av ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

[S2]Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt 19 §, tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt som bestämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader efter det att underrättelse enligt 11 § har kommit företagets styrelse till handa.

16 §  Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, även om ledamoten är närvarande.

17 §  En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i överläggningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förberedes av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i företaget.

[S2]Avser uppdrag enligt 7 kap. 6 § första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 6 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 6 § första stycket föreningsbankslagen (1987:620) regionstyrelse, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en representant för dem jämte en suppleant skall omfattas av uppdraget. Sådan representant har motsvarande rätt som avses i första stycket.

[S3]Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant som avses i första och andra styckena av den organisation som företräder det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller, i fråga om moderföretag, inom koncernen. Lag (1987:641).

18 §  Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som rör

 1. förhandling med arbetstagarorganisation,
 2. uppsägning av kollektivavtal eller
 3. stridsåtgärd.

19 §  Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig olägenhet för försäkringsaktiebolag på grund av att styrelsens sammansättning är beroende av förhållande mellan olika aktieägare eller aktieägargrupper, som framgår av bolagsordningen, avtal eller annan omständighet, får regeringen medge undantag från denna lag, om olägenheten ej kan undanröjas på annat sätt.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på ömsesidigt försäkringsbolag. Med förhållande som avses i första stycket jämställes därvid förhållande mellan olika intressentgrupper inom bolaget.

[S3]Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet.

20 §  I mål om tillämpning av denna lag i annat fall än som avses i 19 § gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, i den mån tvisten avser förhållandet mellan företaget och de anställda.

21 §  Utöver vad som i övrigt gäller kan arbetsdomstolen i mål om tillämpning av denna lag förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle medföra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av affärs-, drifts- eller därmed jämförligt förhållande hos företag eller organisation.

Ändringar

Lag (1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag

Förarbeten
Prop. 1975/76:169

Lag (1987:641) om ändring i lagen (1976:355) om styrelse- representation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 2-4, 6-8, 10, 17, 22 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:1245

  Omfattning
  upph.