Upphävd författning

Förordning (1976:464) om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan till nämnden för styrelserepresentationsfrågor om tillstånd enligt 13 § andra stycket lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar eller om undantag enligt 18 eller 19 § samma lag skall vara skriftlig.

2 §  Ansökan om tillstånd, som avses i 1 §, skall innehålla uppgift om

 1. sökanden,
 2. den som avses bli utsedd till arbetstagarrepresentant,
 3. företaget,
 4. det företag, vars styrelse den som skall utses redan tillhör,
 5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen.

3 §  Ansökan om undantag, som avses i 1 §, skall innehålla uppgift om

 1. det ansökande företaget,
 2. arbetstagarorganisation som har beslutat om inrättande av styrelserepresentation i företaget,
 3. förhandlingar som har hållits mellan företaget och arbetstagarorganisation,
 4. de åtgärder som sökanden har vidtagit eller är beredd att vidtaga för att på annat sätt än genom styrelserepresentation tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet,
 5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen.

4 §  Till ansökningshandling skall fogas de handlingar som sökanden åberopar.

5 §  Är ansökan så ofullständig att den icke kan läggas till grund för prövning i sak och kan rättelse ej vinnas på annat sätt, får sökanden föreläggas att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökningen annars ej upptages till prövning.

[S2]Efterkommes icke föreläggande att avhjälpa brist som avses i första stycket, skall ansökningen avvisas. Erinran om detta skall tagas in i föreläggandet.

6 §  Nämndens beslut i ärende som avses i 1 § tillställes parterna genom nämndens försorg.

Ändringar

Förordning (1976:464) om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Ändring, SFS 1987:1260

  Omfattning
  upph.