Upphävd författning

Lag (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-06-16
Ändring införd
SFS 1976:351
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag syftar till att de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar genom styrelserepresentation skall beredas insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet.

2 §  Lagen gäller icke

 1. bank- eller försäkringsaktiebolag,
 2. ömsesidiga försäkringsbolag, sjukkassor, understödsföreningar, andra försäkringsföreningar, hypoteksföreningar eller den förening av trafikförsäkringsanstalter som försäkringsinspektionen har godkänt att ha hand om gemensamma angelägenheter för anstalterna.
 3. föreningsbank. Lag (1987:626).

3 §  Med företag avses i denna lag aktiebolag eller ekonomisk förening, varå lagen är tillämplig.

[S2]Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (1987:626).

4 §  Med anställd avses i denna lag

 1. den som är anställd tills vidare,
 2. den som är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

[S2]Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att annan minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

5 §  I företag som ej är moderföretag och som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare har de anställda rätt att utse två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot.

[S2]Består företagets styrelse av endast en ledamot, har de anställda rätt att utse en arbetstagarledamot och en suppleant.

[S3]Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på moderföretag. Därvid skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet och rätten till styrelserepresentation tillkomma samtliga anställda inom koncernen.

6 §  Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt till styrelserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider 25 eller antalet styrelseledamöter nedgår under två.

7 §  Bolagsstämma eller föreningsstämma kan utan ändring av bolagsordningen eller stadgarna besluta att denna lag skall äga tillämpning, även om antalet anställda ej uppgår till 25, eller att de anställda skall ha rätt att enligt denna lag utse fler arbetstagarledamöter och suppleanter än som följer av 5 §.

8 §  Om ej annat följer av denna lag, äger bestämmelserna om styrelseledamot och styrelsesuppleant i aktiebolagslagen (1975:1385) eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning på arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot. Lag (1987:626).

9 §  Bestämmelserna i 2 kap. 4 § 6 aktiebolagslagen (1975:1385), 2 kap. 2 § 6 och 6 kap. 4 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 44 § första stycket 9 bostadsrättslagen (1971:479) samt 4 § 6 och 12 § 2 lagen (1975:417) om sambruksföreningar gäller ej arbetagarledamot eller suppleant för sådan ledamot. Lag (1987:626).

10 §  Beslut om inrättande av styrelserepresentation för de anställda fattas av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företaget och företräder mer än hälften av de anställda vid företaget eller av flera sådana arbetstagarorganisationer

[S2]som tillsammans har denna omfattning.

[S3]Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom koncernen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna omfattning.

[S4]Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta styrelserepresentation för de anställda.

11 §  I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företaget. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till företag inom koncernen.

12 §  Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för utseende av arbetstagarrepresentanter.

[S2]Tillhör i fall som avses i 5 § första stycket mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget samma lokala arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter, såvida icke annan sådan organisation företräder minst en tjugondel av dessa arbetstagare. Denna organisation får i sådant fall utse en suppleant. Företräder icke någon organisation mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder det största antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en suppleant. I fall som avses i 5 § andra stycket utses arbetstagarrepresentanterna av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget. Vid tillämpningen av vad som nu har sagts anses lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma centrala arbetstagarorganisation som en organisation.

[S3]Andra stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i 5 § tredje stycket, dock att vad som sägs i andra stycket om antal arbetstagare skall avse koncernen i dess helhet.

13 §  Arbetstagarrepresentant bör utses bland de anställda vid företaget eller, i fråga om moderföretag, bland de anställda inom koncernen.

[S2]Till arbetstagarrepresentant får ej utan särskilt tillstånd utses den som i sådan egenskap tillhör annat företags styrelse. Vad som nu har sagts gäller ej om företagen medger annat eller om de ingår i samma koncern.

14 §  Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den som utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid slutet av ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

[S2]Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt 18 eller 19 §, tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt som bestämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader efter det att underrättelse enligt 10 § har kommit företagets styrelse tillhanda.

15 §  Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, även om ledamoten är närvarande.

[S2]Vad som sägs i 8 kap. 9 § första stycket andra meningen aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 kap. 9 § första stycket andra meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om styrelseledamot äger motsvarande tillämpning på suppleant för arbetstagarledamot. Lag (1987:626).

16 §  En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i överläggningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen, förberedes av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter.

[S2]Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant som avses i första stycket av den organisation som företräder det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller, i fråga om moderföretag, inom koncernen.

17 §  Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som rör

 1. förhandling med arbetstagarorganisation,
 2. uppsägning av kollektivavtal eller
 3. stridsåtgärd.

18 §  Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig olägenhet för aktiebolag på grund av att

 1. styrelsens sammansättning är beroende av politiska styrkeförhållanden eller av förhållande mellan olika aktieägare eller aktieägargrupper, som framgår av bolagsordningen, avtal eller annan omständighet, eller
 2. bolagsordningen innehåller föreskrift om särskild röstmajoritet vid fattande av styrelsens beslut,

[S2]kan undantag medgivas från denna lag, om olägenheten ej kan undanröjas på annat sätt.

[S3]Första stycket äger motsvarande tillämpning på ekonomisk förening. Med förhållande som avses i första stycket 1 jämställes därvid förhållande mellan olika intressentgrupper inom föreningen.

[S4]Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet.

19 §  Bestämmelserna i 18 § äger motsvarande tillämpning, om olägenhet som där sägs skulle uppkomma genom att styrelserepresentation för de anställda införs i företag där staten har utsett offentlig styrelseledamot enligt lagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

20 §  Fråga om tillstånd enligt 13 § andra stycket eller undantag enligt 18 eller 19 § prövas av nämnden för styrelserepresentationsfrågor.

[S2]Mot nämndens beslut får talan ej föras.

21 §  I mål om tillämpning av denna lag i övrigt, i den mån tvisten avser förhållandet mellan företaget och de anställda, gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

22 § har upphävts genom lag (1980:236).

23 §  I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 8 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall anges om ledamot eller suppleant har utsetts enligt denna lag. Lag (1987:626).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Förarbeten
Prop. 1975/76:166

Lag (1980:236) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Lag (1980:1111) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de an- ställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Lag (1987:626) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de an- ställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  De nya bestämmelserna i 3, 8, 9, 15 och 23 §§ tillämpas först efter utgången av år 1987. Intill dess gäller i stället bestämmelserna i deras äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:7
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 8, 9, 15, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:1245

  Omfattning
  upph.