Upphävd författning

Förordning (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
SFS 1976:481
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens strålskyddsinstitut.

Uppgifter

2 §  Institutet är som strålskyddsmyndighet enligt strålskyddslagen (1958:110) central förvaltningsmyndighet för ärenden som skydd mot joniserande och icke-joniserande strålning och handhar den verksamhet i övrigt som åligger institutet enligt författning eller särskilda bestämmelser.

3 §  Det åligger institutet särskilt att

[S2]skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de biologiska strålningsverkningarnas och strålningsfysikens områden,

[S3]ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad strålskyddsforskning,

[S4]bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet,

[S5]beakta internationella normer på strålskyddsområdet,

[S6]vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet och därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar som sysslar med strålskyddsfrågor,

[S7]till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade forskningsverksamhet angående kärnavfallshantering och avveckling av kärntekniska anläggningar, i den mån verksamheten inte är ett led i beredning av ärenden som institutet har att avgöra, samt resultaten av denna forskningsverksamhet,

[S8]sprida upplysning om faror och olägenheter som kan orsakas av strålning,

[S9]tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:350).

Organisation

4 §  Institutet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst tio andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Förordning (1980:519).

5 §  Generaldirektören är chef för institutet.

[S2]Inom institutet finns fyra huvudenheter nämligen administrativa enheten, enheten för tillsyn på kärnenergiområdet, enheten för allmän tillsyn samt forsknings- och utvecklingsenheten. Varje huvudenhet förestås av en byråchef.

[S3]En av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1983:217).

6 §  Hos institutet är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita experter och sakkunniga.

7 §  Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.

[S2]Till nämndens uppgifter hör att utarbeta forskningsprogram beträffande den målinriktade strålskyddsforskningen samt planera, samordna och följa den forskning som institutet svarar för.

8 §  Ledamöter av forskningsnämnden är generaldirektören, som är nämndens ordförande, samt högst tolv andra ledamöter som regeringen utser särskilt. Dessa senare ledamöter förordnas för högst tre år. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S2]Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor. Förordning (1980:519).

9 § har upphävts genom förordning (1986:608).
10 § har upphävts genom förordning (1986:608).
11 § har upphävts genom förordning (1986:608).

Ärendenas handläggning

12 §  Av styrelsen avgöres

 1. strålskyddsfrågor av större vikt eller principiell natur,
 2. viktigare författninsfrågor,
 3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänste föreskrifter,
 4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betyrelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 19,
 6. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplin ansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1980:519).

13 §  Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden, är närvarande. När en fråga av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:788).

14 §  Vid sammanträde med styrelsen får chefen för statens livsmedels verk eller den han sätter i sitt ställe närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

15 §  Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av general direktören. Förordning (1980:519).

16 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1980:519).

17 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1980:519).

18 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställ företrädare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1980:519).

19 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1980:519).

20 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den huvudenhet dit ärendet hör eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 16 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chef för huvudenhet får närvara när ärende som hör till hans enhet föredrages av annan. Förordning (1980:519).

21 § har upphävts genom förordning (1986:788).

22 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet. Förordning (1980:519).

23 §  Generaldirektören, byråchef eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos institutet. Förordning (1980:519).

24 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år.

[S3]Byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av institutet. Förordning (1980:519).

25 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet i fråga om annan tjänst än tjänsten som generaldirektör. Förordning (1980:519).

26 §  I den utsträckning det är möjligt står institutets bibliotek, verkstad och anordningar för undervisning och upplysningsverksamhet till förfogande för institutionerna för radiofysisk respektive radiobiologi vid karolinska institutet ävensom för avdelningen för sjukhusfysik vid karolinska sjukhuset.

Ändringar

Förordning (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

Förordning (1976:960) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskydds- institut

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15-20, 22-25 §§

Förordning (1978:255) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskydds- institut

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1980:519) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsin- stitut

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15-20, 22-25 §§

Förordning (1981:711) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinsti- tut

  Omfattning
  ändr. 3, 9, 10 §§

Förordning (1983:217) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsin- stitut

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:875) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskydds- institut

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-12-17

Förordning (1986:608) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskydds- institut

  Omfattning
  upph. 9-11 §§; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:788) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:350) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:295

  Omfattning
  upph.