Upphävd författning

Strålskyddslag (1958:110)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1958-03-14
Ändring införd
SFS 1958:110
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med radiologiskt arbete förstås i denna lag arbete med radioaktivt ämne, arbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, och arbete vid kärnteknisk anläggning.

[S2]Med joniserande strålning avses i lagen strålning från radioaktivt ämne, röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning.

[S3]Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt, får regeringen föreskriva att vad som i lagen sägs om teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning eller om radiologiskt arbete skall gälla helt eller delvis även teknisk anordning av visst slag som är avsedd att utsända icke-joniserande strålning respektive arbete vari användes sådan anordning. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som nu har sagts. Lag (1984:4).

Om tillstånd m.m.

2 §  Radiologiskt arbete må ej bedrivas utan tillstånd av myndighet som regeringen bestämmer (strålskyddsmyndigheten). Ej heller må någon utan tillstånd av strålskyddsmyndigheten innehava röntgenutrustning eller annan teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning, idka handel med radioaktivt ämne eller eljest till riket införa eller här förvärva, innehava eller överlåta sådant ämne.

[S2]Den som inte innehar sådant tillstånd får inte utan medgivande av strålskyddsmyndigheten ta hand om oförtullat radioaktivt ämne på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

[S3]Tillstånd må meddelas för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institutioner eller företag.

[S4]Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, vare tillståndet likväl, såvitt angår rätt att innehava radioaktivt ämne eller röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, gällande för dödsboet intill tre månader från dödsfallet.

[S5]Tillstånd enligt denna lag erfordras ej för vad som omfattas av tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om icke annat föreskrives i tillståndet.

[S6]I fråga om prövningen av frågor om tillstånd till radiologiskt arbete, avseende tillverkning av radioaktiva läkemedel, eller till handel med eller införsel av sådana läkemedel finns också föreskrifter i lagen (1981:289) om radioaktiva läkemedel. Lag (1987:1190).

3 §  Strålskyddsmyndigheten äger i anledning av ansökan om tillstånd enligt denna lag eller när det eljest finnes påkallat verkställa besiktning av lokal, som är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller för förvaring av radioaktivt ämne, så ock av utrymmen i närheten därav.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, strålskyddsmyndigheten äger förordna, att röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, som är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller för förvaring av radioaktivt ämne, skall hos tillverkare, försäljare eller upplåtare besiktigas innan den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställes till försäljning eller i reklamsyfte. Lag (1975:709).

4 §  Meddelas tillstånd till radiologiskt arbete för annan än enskild person som själv skall förstå verksamheten, skall för denna finnas av strålskyddsmyndigheten godkänd föreståndare och, om myndigheten finner skäl därtill, godkänd ersättare för honom. Godkännande må meddelas för viss grupp av befattningshavare eller för personer med viss utbildning.

[S2]Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl handel med och innehav av radioaktivt ämne.

5 §  Vid meddelande av tillstånd skall strålskyddsmyndigheten stadga de villkor och övriga föreskrifter som finnas erforderliga ur strålskyddssynpunkt. Myndigheten må ock senare, när det finnes påkallat, stadga nya eller ändrade villkor eller föreskrifter.

[S2]Meddelas tillstånd enligt 2 § tredje stycket, äger strålskyddsmyndigheten föreskriva skyldighet att göra anmälan om förvärv av anordning eller ämne som avses med tillståndet.

[S3]När tillstånd beviljats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, äger strålskyddsmyndigheten meddela de särskilda föreskrifter som, utöver de för tillståndet gällande villkoren, erfordras för strålskyddet. Avser tillståndet anläggning som i nämnda lag sägs, skall dock fråga om föreskrift, som angår annat än den normala driften eller som kan i avsevärd mån påverka utformningen av eller driften vid anläggningen, underställas regeringens prövning. Lag (1984:4).

6 §  Ej må någon som innehar tillstånd enligt denna lag utan strålskyddsmyndighetens medgivande bruka annan lokal eller i 2 § avsedd anordning, annat radioaktivt ämne eller större mängd av sådant ämne än som angivits i tillståndet eller väsentligt ändrad lokal eller anordning eller eljest utnyttja tillståndet på annat sätt, i större omfattning eller under andra förhållanden än tillståndet avser.

[S2]Den som innehar tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet må ej heller utan strålskyddsmyndighetens medgivande vidtaga ändring med avseende å förhållande, varom myndigheten meddelat föreskrift enligt 5 § tredje stycket. Lag (1984:4).

7 §  Tillstånd eller godkännande som meddelats enligt denna lag må återkallas, om föreskrift avseende strålskyddet icke iakttagits eller om det eljest finnes påkallat ur strålskyddssynpunkt.

8 §  Upphör någon att innehava eller använda radioaktivt ämne som avses med tillstånd enligt denna lag, skall han genast göra anmälan därom till strålskyddsmyndigheten. Sådan anmälan skall ock utan uppskov och senast inom tre månader göras, då någon i annat fall upphör att bedriva verksamhet eller innehava anordning som avses med tillstånd enligt denna lag.

[S2]Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, skall den som har boet i sin vård skyndsamt anmäla dödsfallet till strålskyddsmyndigheten.

[S3]Anmälan till strålskyddsmyndigheten skall ock ofördröjligen göras, om radioaktivt ämne stulits eller eljest förkommit. Skyldigheten åvilar föreståndaren, om sådan finnes.

9 §  I fråga om annan teknisk anordning, som kan alstra joniserande strålning, än ovan sägs äger strålskyddsmyndigheten verkställa besiktning samt meddela föreskrifter till skydd mot strålningen och ålägga innehavaren att vidtaga de åtgärder som erfordras för detta ändamål.

Allmänna skyldigheter för tillståndshavare m.fl.

10 §  Den som bedriver radiologiskt arbete är pliktig att, under särskilt beaktande av vad som stadgas i denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter, iakttaga allt som med hänsyn till arbetets natur och de förhållanden under vilka det bedrives samt däri sysselsatta personers yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet skäligen kan göras för att förebygga skador av strålningen. Sådan skyldighet åvilar jämväl föreståndare, såvitt fråga är om åtgärd som han äger vidtaga.

[S2]Envar som är sysselsatt i radiologiskt arbete är pliktig att använda förefintliga strålskyddsanordningar, noga följa i denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter samt i övrigt iakttaga tillbörlig försiktighet och, i vad på honom ankommer, medverka till förekommande av skador av strålningen.

[S3]Vad i denna paragraf stadgas med avseende å radiologiskt arbete skall i tillämpliga delar gälla handel med och innehav av radioaktivt ämne.

11 §  Tillverkare och försäljare av röntgenutrustning eller annan teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning samt den som upplåter sådan anordning till begagnande skola tillse, att anordningen, när den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställes till försäljning eller i reklamsyfte, är försedd med nödig strålskyddsutrustning och även i övrigt erbjuder betryggande säkerhet mot skada genom strålningen, så ock tillhandahålla för installation av anordningen och för dess drift erforderliga anvisningar.

[S2]Utför någon såsom självständig företagare installation av anordning som avses i första stycket, skall han vid installationen tillse, att föreskrivna strålskyddsanordningar uppsättas och övriga föreskrifter för installationen iakttagas.

Läkarundersökning m.m.

12 §  Till radiologiskt arbete må ej utan strålskyddsmyndighetens medgivande användas någon som icke fyllt aderton år eller som ej vid läkarundersökning befunnits fri från sjuklighet eller svaghet, vilken kan anses göra honom särskilt utsatt för den med arbetet förbundna hälsofaran.

[S2]Den som användes till radiologiskt arbete skall enligt strålskyddsmyndighetens bestämmande undergå periodisk läkarundersökning; myndigheten äger föreskriva att den som icke iakttager vad sålunda bestämts icke vidare må användas till radiologiskt arbete.

[S3]Företer någon, som användes till radiologiskt arbete eller som eljest på grund av sitt arbete kan hava varit utsatt för joniserande strålning, tecken på skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning, skall han genom arbetsgivarens eller, om föreståndare finnes, dennes försorg ofördröjligen underkastas läkarundersökning.

13 §  Den som bedriver radiologiskt arbete eller arbete med anordning som avses i 9 § eller innehar radioaktivt ämne skall, om anledning förekommer att misstänka att någon härigenom tillfogats skada av jonierande strålning, ofördröjligen anmäla förhållandet till strålskyddsmyndigheten. Finnes föreståndare, skall skyldigheten i stället åvila honom.

Tillsyn

14 §  Tillsyn å efterlevnaden av denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter utövas av strålskyddsmyndigheten samt, under dess överinseende och ledning, av tillsynsmän.

15 §  Tillsynsman äger verkställa besiktning enligt vad i 3 och 9 §§ är stadgat om strålskyddsmyndigheten.

[S2]Ej må tillsynsman utan synnerliga skäl förvägras att i samband med besiktning följa verksamheten vid anläggning, där radiologiskt arbete bedrives eller radioaktivt ämne förvaras, eller vid anordning som avses i 9 §.

[S3]När det finnes påkallat äger tillsynsman fordra, att prov och undersökningar verkställas för kontroll av att meddelade skyddsföreskrifter iakttagas och att jämväl i övrigt goda strålskyddsförhållanden råda.

16 §  Finner tillsynsman att i visst fall behov av särskild skyddsföreskrift föreligger, äger han själv förordna därom, såframt föreskriften icke medför större kostnad eller olägenhet.

17 §  Den som bedriver radiologiskt arbete eller innehar radioaktivt ämne eller anordning som avses i 9 §, så ock hans personal är skyldig att på anfordran lämna strålskyddsmyndigheten och tillsynsman de upplysningar som erfordras för tillsynen.

18 §  När särskilda omständigheter påkalla det, äger strålskyddsmyndigheten förordna, att anläggning eller anordning som avses i dennalag ej vidare må användas förrän åtgärd, som i anledning av besiktning eller eljest föreskrivits, blivit vidtagen eller att radioaktivt ämne jämte strålskyddsanordning, vari det förvaras, skall i avvaktan på sådan åtgärd omhändertagas.

[S2]Strålskyddsmyndigheten må ock, till förebyggande av att anläggning eller anordning brukas olovligen, låta genom polismyndighetens försorg försegla anläggningen eller anordningen.

19 §  Åsidosätter installatör vad i 11 § andra stycket sägs, äger strålskyddsmyndigheten meddela honom därav påkallad föreskrift med avseende å installationsarbete eller förbud att vidare utföra sådant arbete.

20 §  Underlåter någon att fullgöra vad enligt 15 § tredje stycket eller 17 § åligger honom, äger strålskyddsmyndigheten förelägga lämpligt vite.

21 § har upphävts genom lag (1980:183).

Förtullning

23 §  1 mom. Angående påföljd för olovlig införsel av radioaktivt ämne och försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

[S2]Med dagsböter eller fängelse straffes

 1. den som olovligen bedriver radiologiskt arbete eller som eljest, annorledes än genom olovlig införsel, bryter mot vad i 2, 4 eller 6 § sägs;
 2. den som åsidosätter med stöd av 5 eller 16 § givna villkor eller andra föreskrifter;
 3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse åläggande, föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av 9 §, 18 § första stycket eller 19 §;
 4. den som i ansökan eller anmälan eller eljest angående omständighet, varom det enligt denna lag eller med stöd därav meddelad föreskrift åligger honom att lämna upplysning, uppsåtligen lämnar oriktig eller ofullständig uppgift. Lag (1975:709).

[S3]2 mom. Med dagsböter straffes

 1. den som försummar att göra anmälan varom i 8 eller 13 § sägs;
 2. den som använder någon till radiologiskt arbete i strid mot 12 § första stycket eller föreskrift som meddelats med stöd av 12 § andra stycket; och
 3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i 12 § tredje stycket stadgas.

24 §  Brott som avses i 23 § 1 mom. 1-4 och 2 mom. eller i 24 § må ej åtalas av allmän åklagare, med mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det till åtal. Lag (1975:709).

25 §  Ansvar enligt denna lag må ej ådömas, om gärningen skett av oaktsamhet som var ringa.

[S2]Ansvar enligt denna lag inträder ej, om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken. Lag (1976:245).

26 §  Brukas radioaktivt ämne olovligen i radiologiskt arbete eller införes eller söker någon obehörigen till riket införa eller innehar någon här olovligen sådant ämne, må detta jämte strålskyddsanordning, vari det förvaras, förklaras förverkat till kronan, om det ej är uppenbart obilligt. Finnes ämnet ej i behåll, må i stället värdet förklaras förverkat.

[S2]Anordning, som är avsedd att utsända joniserande strålning och som olovligen brukats i radiologiskt arbete eller olovligen innehaves, må ock förklaras förverkad till kronan, när särskilda skäl äro därtill.

[S3]Med förverkad egendom skall förfaras på sätt strålskyddsmyndigheten bestämmer. Lag (1975:709).

27 §  Om beslag gäller vad därom finnes särskilt stadgat.

[S2]Om verkställt beslag skall anmälan ofördröjligen göras till strålskyddsmyndigheten, som har att meddela erforderliga föreskrifter om förvaring av det som tagits i beslag. Lag (1960:423).

Särskilda bestämmelser

29 §  Över tillsynsmans beslut enligt 16 § må klagan föras hos strålskyddsmyndigheten inom tre veckor från det klaganden fick del av beslutet. När synnerliga skäl äro därtill, äger tillsynsman förordna att beslutet skall omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

[S2]Över beslut av strålskyddsmyndigheten enligt denna lag må klagan föras hos regeringen genom besvär.

[S3]Strålskyddsmyndigheten äger förordna, att villkor, åläggande, föreskrift, förbud eller återkallelse av tillstånd eller godkännande som meddelas med stöd av 5, 7, 9, 16, 18 eller 19 § skall omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan. Lag (1975:709).

30 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, strålskyddsmyndigheten äger föreskriva, att radioaktivt ämne eller röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, skall undantagas från tillämpningen av denna lag eller vissa bestämmelser i lagen. Lag (1975:709).

31 §  Närmare föreskrifter angående tillämpning av denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av strålskyddsmyndigheten.

[S2]Enligt regeringens bestämmande må strålskyddsmyndigheten utse myndighet eller sakkunnig att beträffande vissa slag av ärenden besluta å strålskyddsmyndighetens vägnar ävensom att för särskilt fall handhava tillsynen enligt vad om tillsynsman är stadgat. Lag (1975:709).

Ändringar

Ändring, SFS 1960:423

  Omfattning
  ändr. 23 § 1 mom, 26, 27 §§

Ändring, SFS 1970:670

Ändring, SFS 1971:617

Ändring, SFS 1973:1004

Ändring, SFS 1975:709

  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 22, 23, 26, 28-31 §§

Lag (1976:245) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

Lag (1980:183) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

Lag (1981:291) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

Lag (1982:826) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:94
  Omfattning
  ändr. 22 §, rubr. närmast före 22 §

Förordning (1982:922) om ikraftträdande av lagen (1982:826) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1982:826

Lag (1984:4) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:60
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-02-01

Lag (1987:1190) om ändring i strålskyddslagen (1958:110)

Ändring, SFS 1988:220

  Omfattning
  upph.