Upphävd författning

Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
SFS 1976:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på handelsflottans kultur- och fritidsråd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan kanslichefen. Förordning (1980:788).

Uppgifter

2 §  Rådet har till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk.

3 §  Rådet skall varje år före den 1 november till kommunikationsdepartementet avge en berättelse om rådets verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1980:788).

Organisation

4 §  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra ledamöter.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1980:788).

5 §  Hos rådet finns ett kansli som förestås av en kanslichef.

[S2]Till kansliet hör sjömansbiblioteket i Göteborg, som förestås av en bibliotekarie, och de platsombud inom och utom riket som enligt beslut av styrelsen skall finnas. Förordning (1980:788).

6 §  Hos rådet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1980:788).

Ärendenas handläggning

7 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. frågor om inriktningen av rådets verksamhet,
 3. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 13,
 6. frågor om skiljande från tjänster eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som kanslichefen hänskjuter till styrelsen. Förordning (1980:788).

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[S3]Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att styrelsens befogenheter att besluta kan vara begränsade i vissa hänseenden. Förordning (1986:1064).

9 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av kanslichefen.

10 §  I den mån ärendena inte är av det slag att de behöver prövas av kanslichefen får de avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Förordning (1980:788).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning.

[S2]Kanslichefen får närvara när ett ärende föredras av någon annan. Förordning (1980:788).

12 § har upphävts genom förordning (1986:1064).

13 §  Kanslichefen eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet. Förordning (1980:788).

Tjänstetillsättning m.m.

14 §  Ledamöterna i styrelsen samt ersättare för dessa förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen.

[S3]Andra tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet. Förordning (1980:788).

Övriga bestämmelser

15 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som kanslichef. Förordning (1980:788).

Ändringar

Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

Förordning (1980:788) om ändring i förordningen (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

  Omfattning
  ändr. 1, 3-15 §§; omtryck

Förordning (1986:1064) om ändring i förordningen (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1110

  Omfattning
  upph.