Upphävd författning

Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

Departement
Civildepartementet RS2
Utfärdad
1976-06-23
Ändring införd
SFS 1976:610
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får regeringen meddela föreskrifter om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i vad avser prästerlig tjänst hos staten, församling eller kyrklig samfällighet. Sådan föreskrift får endast avse ämne, som vid utgången av år 1976 är reglerat i bestämmelse som meddelats av regeringen eller myndighet som regeringen utsett.

Ändringar

Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan

Förarbeten
Prop. 1975/76:105

Ändring, SFS 1992:301

    Omfattning
    upph.